Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

موافقت‌نامه راه لاجورد فردا در ترکمنستان امضاء می‌شود

وزارت امور خارجه می‌گوید که در حایشه نشست ریکا در پایتخت ترکمنستان موافقت‌نامه راه لاجورد میان پنج کشور شامل این راه یعنی افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به روز چهارشنبه امضاء می‌شود و با این کار افغانستان به بازارهای جهانی وصل خواهد شد .

با بکارگیری از راه لاجورد کالاهای بازرگانی افغانستان  با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، بحیره سیاه و ترکیه به بحیرۀ مدیترانه و اروپا از راه زمین خواهد رسید. اتاق تجارت وصنایع  این راه را کوتاه‌ترین مسیر و کم هزینه‌ترین راه ترانزیتی برای کالاهای بازرگانی افغانستان و کشورهای آسیایی به اروپا می‌خواند.

حسن سروش، رییس همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: «موافقت‌نامه راه لاجورد یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های منطقه‌یی است. گسترش تجارت منطقه‌یی، اتصال منطقه‌یی، رفع موانع ترانزیتی و تجارتی از تأثیرات درازمدت این راه خواهد بود.»

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که هشتاد درصد انتقالات در این راه با راه آهن خواهد بود و نیز در بحیره کسپین سهولت‌های بزرگ حمل و نقل کالاها با کشتی فراهم شده‌اند.

در کنار این هزینه‌های حمل و نقل کالاها از این راه به گونهء چشمگیری کاهش  خواهند یافت و نیز زمان رسیدن کالاهای بازرگانی به بازارهای جهانی کوتاه خواهند شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «انتقالات از طریق خط آهن  صورت می‌گیرد. واقعیت یک راه جدید دیگر است که مستقیم افغانستان به اورپا وصل می‌شود.»

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «یکی از راه‌های که برای ما مهم است و تقربیا گفت‌وگوها نهایی شده است، دهلیز لاجورد بین پنج کشور است.»

از سویی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که راه لاجورد افغانستان را از وابسته‌گی به کشورهای همسایه رهانیده است و این کشور را به بزرگترین راه ترانزیتی در منطقه مبدل خواهد کرد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی، گفت: «افغانستان از وابسته‌گی اقتصادی  و از راه ترانزیتی که ما همیشه از بابت آن از هر لحاظ ضربه دیده‌ایم، خلاص می‌شود.»

راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی و بحیره خزر به آزربایجان و گرجستان می‌رسد و از آن‌جا با گذشتن از بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر قارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می‌رسد.

گفته می‌شود که حمل ونقل کالاها در این راه بیشتر با راه آهن صورت خواهند گرفت و بکارگیری از این راه به سود تمام کشورهای منطقه خواهد بود.

موافقت‌نامه راه لاجورد فردا در ترکمنستان امضاء می‌شود

راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی و بحیره خزر به آزربایجان و گرجستان می‌رسد و از آن‌جا با گذشتن از بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر قارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور خارجه می‌گوید که در حایشه نشست ریکا در پایتخت ترکمنستان موافقت‌نامه راه لاجورد میان پنج کشور شامل این راه یعنی افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به روز چهارشنبه امضاء می‌شود و با این کار افغانستان به بازارهای جهانی وصل خواهد شد .

با بکارگیری از راه لاجورد کالاهای بازرگانی افغانستان  با گذشتن از ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، بحیره سیاه و ترکیه به بحیرۀ مدیترانه و اروپا از راه زمین خواهد رسید. اتاق تجارت وصنایع  این راه را کوتاه‌ترین مسیر و کم هزینه‌ترین راه ترانزیتی برای کالاهای بازرگانی افغانستان و کشورهای آسیایی به اروپا می‌خواند.

حسن سروش، رییس همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، گفت: «موافقت‌نامه راه لاجورد یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های منطقه‌یی است. گسترش تجارت منطقه‌یی، اتصال منطقه‌یی، رفع موانع ترانزیتی و تجارتی از تأثیرات درازمدت این راه خواهد بود.»

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که هشتاد درصد انتقالات در این راه با راه آهن خواهد بود و نیز در بحیره کسپین سهولت‌های بزرگ حمل و نقل کالاها با کشتی فراهم شده‌اند.

در کنار این هزینه‌های حمل و نقل کالاها از این راه به گونهء چشمگیری کاهش  خواهند یافت و نیز زمان رسیدن کالاهای بازرگانی به بازارهای جهانی کوتاه خواهند شد.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «انتقالات از طریق خط آهن  صورت می‌گیرد. واقعیت یک راه جدید دیگر است که مستقیم افغانستان به اورپا وصل می‌شود.»

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «یکی از راه‌های که برای ما مهم است و تقربیا گفت‌وگوها نهایی شده است، دهلیز لاجورد بین پنج کشور است.»

از سویی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که راه لاجورد افغانستان را از وابسته‌گی به کشورهای همسایه رهانیده است و این کشور را به بزرگترین راه ترانزیتی در منطقه مبدل خواهد کرد.

عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی، گفت: «افغانستان از وابسته‌گی اقتصادی  و از راه ترانزیتی که ما همیشه از بابت آن از هر لحاظ ضربه دیده‌ایم، خلاص می‌شود.»

راه لاجورد از تورغندی و آقینه آغاز و با گذشتن از بندر ترکمن باشی و بحیره خزر به آزربایجان و گرجستان می‌رسد و از آن‌جا با گذشتن از بندرهای پوتی و باتومی بحیره سیاه به شهر قارص و بندر استانبول و در نهایت به اروپا می‌رسد.

گفته می‌شود که حمل ونقل کالاها در این راه بیشتر با راه آهن صورت خواهند گرفت و بکارگیری از این راه به سود تمام کشورهای منطقه خواهد بود.

هم‌رسانی کنید