Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناخوشنودی سرمایه‌گذاران از وضعیت کار و بار در کشور

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران از وضع کار و بار در کشور ناخوشنود استند و نیز چگونه‌گی اوضاع شرکت‌های میانه و کوچک نگران کننده گزارش شده است.

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که به علت مشکلاتی که در برابر سرمایه‌گذاران وجود دارد با گذشت هر روز اعتماد بخش خصوصی نسبت به کار و بار در کشور کمتر می‌شود.

در این بررسی با ۴۰۰ شرکت در بخش‌های تولید، خدمات، ساختمان، بازرگانی و کشاورزی در پنج ولایت گفت‎‏وگو شده است.

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که وضعیت کار و بار در ولایت‌های کابل، کندهار و بلخ بدتر شده است و اما در وضع کار و بار در ولایت‌های ننگرهار و هرات خوب گزارش شده است.

عتیق‎الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: "شرکت‌های متوسط و کوچک که آسیب‌پذیر استند و از اندک‌ترین تغیر مثبت و منفی متأثر می‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط ۲۳ درصد از وضعیت کار و بار رضایت دارند و هر فعالیت که به وجود آمده استُ فعالیت‌های آنان را متأثر ساخته است."

نبود زیربناها، موجودیت فساد اداری، نبود دسترسی به منابع مالی، کمبود زمین، بسنده نبودن برق کافی و پچیده‌گی در قوانین بازرگانی از چالش‌های بنیادی در برابر کار و بار سرمایه‌گذاران گفته می‌شود.

خانجان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع، گفت: "فساد یک پدیدۀ خطرناک برای رشد اقتصاد افغانستان است که به جای خود باقی مانده است، نه تنها کم نشده است بلکه زیاد شده است و مشکل اساسی دیگر قوانین سخت است که هر روز وضع می‌شود."

درهمین حال، وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که این نهاد از بهر مشکلات سرمایه گذاران در کشور سال گذشته ۲۷ قانون بازرگانی را تعدیل کرده است و امسال نیز هفده قانون دیگر را تعدیل می‌کند و نیز صادرات و واردات کشور امسال با معیارهای جهانی برابر خواهند شد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع، گفت: "امسال تا آخر سال تعهد ما این است که تمام مسایل استندرد سازی را در افغانستان نهایی بسازیم و سر از سال آینده صادرات و واردات و تمام سیستم‌های به استندردها برابر باشد."

بربنیاد یافته‌های سومین بررسی وضعیت کار و بار بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی با مشکلات جدی رو به رو استند و با گذشت هر روز روند گماشتن کارمندان نیز در این بخش‌ها کاهش می‌یابد، اما در بخش ساختمانی و کشاورزی وضعیت کار و بار و نیز جذب کارمندان خوب گزارش شده است.

ناخوشنودی سرمایه‌گذاران از وضعیت کار و بار در کشور

اتاق تجارت و صنایع سومین نتیجۀ بررسی وضع کار و بار را در کشور پخش کرد و این بررسی وضع کار و بار را در نه ماه پسین نشان می‌دهد.

Thumbnail

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران از وضع کار و بار در کشور ناخوشنود استند و نیز چگونه‌گی اوضاع شرکت‌های میانه و کوچک نگران کننده گزارش شده است.

اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که به علت مشکلاتی که در برابر سرمایه‌گذاران وجود دارد با گذشت هر روز اعتماد بخش خصوصی نسبت به کار و بار در کشور کمتر می‌شود.

در این بررسی با ۴۰۰ شرکت در بخش‌های تولید، خدمات، ساختمان، بازرگانی و کشاورزی در پنج ولایت گفت‎‏وگو شده است.

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که وضعیت کار و بار در ولایت‌های کابل، کندهار و بلخ بدتر شده است و اما در وضع کار و بار در ولایت‌های ننگرهار و هرات خوب گزارش شده است.

عتیق‎الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت: "شرکت‌های متوسط و کوچک که آسیب‌پذیر استند و از اندک‌ترین تغیر مثبت و منفی متأثر می‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط ۲۳ درصد از وضعیت کار و بار رضایت دارند و هر فعالیت که به وجود آمده استُ فعالیت‌های آنان را متأثر ساخته است."

نبود زیربناها، موجودیت فساد اداری، نبود دسترسی به منابع مالی، کمبود زمین، بسنده نبودن برق کافی و پچیده‌گی در قوانین بازرگانی از چالش‌های بنیادی در برابر کار و بار سرمایه‌گذاران گفته می‌شود.

خانجان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع، گفت: "فساد یک پدیدۀ خطرناک برای رشد اقتصاد افغانستان است که به جای خود باقی مانده است، نه تنها کم نشده است بلکه زیاد شده است و مشکل اساسی دیگر قوانین سخت است که هر روز وضع می‌شود."

درهمین حال، وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که این نهاد از بهر مشکلات سرمایه گذاران در کشور سال گذشته ۲۷ قانون بازرگانی را تعدیل کرده است و امسال نیز هفده قانون دیگر را تعدیل می‌کند و نیز صادرات و واردات کشور امسال با معیارهای جهانی برابر خواهند شد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع، گفت: "امسال تا آخر سال تعهد ما این است که تمام مسایل استندرد سازی را در افغانستان نهایی بسازیم و سر از سال آینده صادرات و واردات و تمام سیستم‌های به استندردها برابر باشد."

بربنیاد یافته‌های سومین بررسی وضعیت کار و بار بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی با مشکلات جدی رو به رو استند و با گذشت هر روز روند گماشتن کارمندان نیز در این بخش‌ها کاهش می‌یابد، اما در بخش ساختمانی و کشاورزی وضعیت کار و بار و نیز جذب کارمندان خوب گزارش شده است.

هم‌رسانی کنید