تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشر هشتمین فهرست بدهکاران از سوی شرکت برشنا

شرکت برشنا با نشر هشمتین فهرست بدهکاران این شرکت میگوید که اگر این افراد تا هفت روز دیگر حاضربه پرداخت بدهی هایشان نشوند، این فهرست را به نهاد های عدلی وقضایی میفرستند.

درتازه ترین فهرست بیست وهشت نفری بدهکاران صرفیه برق ظاهر قدیر نماینده پیشین مردم در مجلس با بدهی یی بیش از سی و پنج میلیون افغانی از بزرگترین بدهکار شرکت برشنا  است .

بربنیاد هشتمین فهرست بدهکاران صرفیه برق که قراراست با نهاد های عدلی وقضایی شریک شود، گذشته ازبدهی های بیش ازسی وپنج میلیون افغانی ظاهر قدیرنماینده پیشین مردم درمجلس،دانشگاه رهنورد مربوط به عباس ابراهیم زاده نماینده مردم درمجلس بیش ازیازده میلیون افغانی وتلویزیون میترا درحدود ده میلیون افغانی ازصرفیه برق بدهکارهستند.

در این فهرست نام لالی حمیدزی نماینده پیشین مجلس نماینده گان با بدهی درحدود یک ونیم میلیون افغانی نیزدیده میشود.

اما این اقدام شرکت برشنا با واکنش های شماری ازنماینده گان مردم درمجلس روبرومیشود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا، گفت: «قرض دار های که در ننگرهار داریم ۵۸ میلیون استند، ما گفتیم بل های که از یک لک بالا استند آن را اوردیم، خورد ریزه را نه  می گیرم.»

احمد شاه رمضان، نماینده مردم در مجلس، گفت: «در حدود یک ماه اگر یک تصمیم منصفانه نه گرفتید، ما دیگر هیچ کار نه می کنیم، مردم ولایت بلخ را می گوییم که هیچ فیس برق را تحویل نه کند، در برشنا را بسته می کنیم.»

دراین فهرست شماری ازکارخانه های ذوب آهن مانند صاحب کارخانه ذوب آهن اعظیم بیش ازهفده میلیون افغانی، کارخانه ذوب آهن میرحسین ظفری دربامیان بیش ازنُه میلیون افغانی،صالون عروسی خلیج بیش ازهشت میلیون وکارخانه ذوب آهن هیواد فولاد بیش ازهفت میلیون افغانی ازصرفیه برق بدهکارهستند.

شماری ازباشنده گان پایتخت با انتقاد ازشماری ازبدهکاران صرفیه برق میگویندکه حکومت باید درتطبیق قانون به گونهء یکسان عمل کند.

حمید الله، باشنده پایتخت، گفت: «شرم است بخاطریه آن کسی که وس وتوان ندارد، آن کسی که جوالی است، مزدور کار است آنها پول برق را در وقت اش تعیین می کند، و کسی که در راس مقامات است،آنها پول خود را تحویل نه میکند.»

ذلفقار، باشده پایتخت، گفت: «به آن پول (پول برق) من ساختمان را نه می توانم بسازم، یا نه می توانیم این کراچی به کرولا تبدیل کنم،شکم خود را گشنه نگهمیدارم و پول برق را تحویل می کنم.»

دراین باره موفق نشدیم نظرهیچ یک ازبدهکاران شامل دراین فهرست را بدست آریم.

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا درحال حاضر به شمول نهاد های دولتی افراد واشخاص وشرکت ها درحدود ده میلیارد افغانی به این شرکت بدهکارهستند.

مسوولان این شرکت میگویندکه ازمیان بدهکاران انفراد این شرکت دوصدوپنج فرد که بیشترآنان افراد با نفوذ هستند بدهی صرفیه برق شان بیش ازیک میلیون افغانی است.

نشر هشتمین فهرست بدهکاران از سوی شرکت برشنا

در این فهرست نام لالی حمیدزی، نماینده پیشین مجلس نماینده گان، با بدهی درحدود ۱.۵ میلیون افغانی نیزدیده میشود.

Thumbnail

شرکت برشنا با نشر هشمتین فهرست بدهکاران این شرکت میگوید که اگر این افراد تا هفت روز دیگر حاضربه پرداخت بدهی هایشان نشوند، این فهرست را به نهاد های عدلی وقضایی میفرستند.

درتازه ترین فهرست بیست وهشت نفری بدهکاران صرفیه برق ظاهر قدیر نماینده پیشین مردم در مجلس با بدهی یی بیش از سی و پنج میلیون افغانی از بزرگترین بدهکار شرکت برشنا  است .

بربنیاد هشتمین فهرست بدهکاران صرفیه برق که قراراست با نهاد های عدلی وقضایی شریک شود، گذشته ازبدهی های بیش ازسی وپنج میلیون افغانی ظاهر قدیرنماینده پیشین مردم درمجلس،دانشگاه رهنورد مربوط به عباس ابراهیم زاده نماینده مردم درمجلس بیش ازیازده میلیون افغانی وتلویزیون میترا درحدود ده میلیون افغانی ازصرفیه برق بدهکارهستند.

در این فهرست نام لالی حمیدزی نماینده پیشین مجلس نماینده گان با بدهی درحدود یک ونیم میلیون افغانی نیزدیده میشود.

اما این اقدام شرکت برشنا با واکنش های شماری ازنماینده گان مردم درمجلس روبرومیشود.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا، گفت: «قرض دار های که در ننگرهار داریم ۵۸ میلیون استند، ما گفتیم بل های که از یک لک بالا استند آن را اوردیم، خورد ریزه را نه  می گیرم.»

احمد شاه رمضان، نماینده مردم در مجلس، گفت: «در حدود یک ماه اگر یک تصمیم منصفانه نه گرفتید، ما دیگر هیچ کار نه می کنیم، مردم ولایت بلخ را می گوییم که هیچ فیس برق را تحویل نه کند، در برشنا را بسته می کنیم.»

دراین فهرست شماری ازکارخانه های ذوب آهن مانند صاحب کارخانه ذوب آهن اعظیم بیش ازهفده میلیون افغانی، کارخانه ذوب آهن میرحسین ظفری دربامیان بیش ازنُه میلیون افغانی،صالون عروسی خلیج بیش ازهشت میلیون وکارخانه ذوب آهن هیواد فولاد بیش ازهفت میلیون افغانی ازصرفیه برق بدهکارهستند.

شماری ازباشنده گان پایتخت با انتقاد ازشماری ازبدهکاران صرفیه برق میگویندکه حکومت باید درتطبیق قانون به گونهء یکسان عمل کند.

حمید الله، باشنده پایتخت، گفت: «شرم است بخاطریه آن کسی که وس وتوان ندارد، آن کسی که جوالی است، مزدور کار است آنها پول برق را در وقت اش تعیین می کند، و کسی که در راس مقامات است،آنها پول خود را تحویل نه میکند.»

ذلفقار، باشده پایتخت، گفت: «به آن پول (پول برق) من ساختمان را نه می توانم بسازم، یا نه می توانیم این کراچی به کرولا تبدیل کنم،شکم خود را گشنه نگهمیدارم و پول برق را تحویل می کنم.»

دراین باره موفق نشدیم نظرهیچ یک ازبدهکاران شامل دراین فهرست را بدست آریم.

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا درحال حاضر به شمول نهاد های دولتی افراد واشخاص وشرکت ها درحدود ده میلیارد افغانی به این شرکت بدهکارهستند.

مسوولان این شرکت میگویندکه ازمیان بدهکاران انفراد این شرکت دوصدوپنج فرد که بیشترآنان افراد با نفوذ هستند بدهی صرفیه برق شان بیش ازیک میلیون افغانی است.

هم‌رسانی کنید