Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدارها از استفادۀ بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در کابل

رییس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، هشدار می‌دهد که هرگاه استفادۀ بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی کابل ادامه یابد، در آینده، راهی برای بیرون رفت از بحران کم آبی در کابل وجود نخواهد داشت.

وی، می‌گوید که سطح آب‌های زیرزمینی در کشور، سالانه تا بیش از ۲۰متر کاهش می‌یابد و این وضع نشان دهندۀ بحران آب به ویژۀ در پایتخت است.

حمیدالله یلانی در این باره می‌افزایدی: «امروز ده‌ها پارک‌های آبی، ده‌ها حمام، حوض‌ها و موتر شویی‌ها به گونۀ بی رویه از مناطقی آب را استخراج می‌کنند. متأسفانه بدون کدام جواز از اداره‌های مربوط در هرجا در شهر کابل شما شاهد حفاری‌ها استید.»

در همین حال، سردار ولی ملک زی، رییس بخش کابل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری خودش هم می‌پذیرد آنچه را که در کابل باید انجام می‌داد، انجام نداده است: «در حوزۀ کابل در حال حاضر ما برای ۶۰هزار خانواده آب آشامیدانی بهداشتی فراهم می‌کنیم. ما نتوانستیم آنگونه که حق شهروندان کابل است، برای شان رسیده‌گی کنیم.»   

در چنین اوضاعی، رییس شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری، یگانه راه بیرون رفت از بحران آب در کابل را ساخت بند شاه توت می‌گوید که به گفتۀ وی، کارهای آن تا آغاز روندهای تدارکاتی به پیش رفته اند و با ساخته شدن آن تا پنج سال دیگر، برای دو میلیون تن از باشنده گان پایتخت آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد.

با این همه، روز دوشنبه (۱۸سرطان) یک پروژۀ آب رسانی در منطقۀ شاه شهید ناحیه هشتم شهرکابل گشایش یافت.

پروژه‌یی که با بهره برداری آن تا یک سال دیگر برای سه هزار و پنجصد خانواده در این منطقه آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد.

هشدارها از استفادۀ بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در کابل

مسؤولان می‌گویند که سطح آب‌های زیرزمینی در کشور، سالانه تا بیش از ۲۰متر کاهش می‌یابد و این وضع نشان دهندۀ بحران آب به ویژۀ در پایتخت است.

تصویر بندانگشتی

رییس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، هشدار می‌دهد که هرگاه استفادۀ بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی کابل ادامه یابد، در آینده، راهی برای بیرون رفت از بحران کم آبی در کابل وجود نخواهد داشت.

وی، می‌گوید که سطح آب‌های زیرزمینی در کشور، سالانه تا بیش از ۲۰متر کاهش می‌یابد و این وضع نشان دهندۀ بحران آب به ویژۀ در پایتخت است.

حمیدالله یلانی در این باره می‌افزایدی: «امروز ده‌ها پارک‌های آبی، ده‌ها حمام، حوض‌ها و موتر شویی‌ها به گونۀ بی رویه از مناطقی آب را استخراج می‌کنند. متأسفانه بدون کدام جواز از اداره‌های مربوط در هرجا در شهر کابل شما شاهد حفاری‌ها استید.»

در همین حال، سردار ولی ملک زی، رییس بخش کابل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری خودش هم می‌پذیرد آنچه را که در کابل باید انجام می‌داد، انجام نداده است: «در حوزۀ کابل در حال حاضر ما برای ۶۰هزار خانواده آب آشامیدانی بهداشتی فراهم می‌کنیم. ما نتوانستیم آنگونه که حق شهروندان کابل است، برای شان رسیده‌گی کنیم.»   

در چنین اوضاعی، رییس شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری، یگانه راه بیرون رفت از بحران آب در کابل را ساخت بند شاه توت می‌گوید که به گفتۀ وی، کارهای آن تا آغاز روندهای تدارکاتی به پیش رفته اند و با ساخته شدن آن تا پنج سال دیگر، برای دو میلیون تن از باشنده گان پایتخت آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد.

با این همه، روز دوشنبه (۱۸سرطان) یک پروژۀ آب رسانی در منطقۀ شاه شهید ناحیه هشتم شهرکابل گشایش یافت.

پروژه‌یی که با بهره برداری آن تا یک سال دیگر برای سه هزار و پنجصد خانواده در این منطقه آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید