Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هند از ۹۷ درصد کالاهای صادراتی افغانستان تعرفه گمرگی نمی‌گیرد

هند، از ۹۷درصد کالاهای صادراتی افغانستان به بازارهای این کشور تعرفۀ گمرگی را برداشته است.

اتاق تجارت وصنایع افغانستان می‌گوید که در حال حاضر به شمول قالین، میوه‌های تازه و خشک چهل ویک قلم کالاهای کشور به بازارهای هند صادر می‌شوند و بیشترین این کالاها بدون تعرفۀ گمرکی به بازارهای این کشور می‌رسند.

معافیت ۹۷درصدی تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای صادارتی افغانستان به هند، از بزرگترین امتیازها برای توسعۀ صادرات به بازارهای هند است.

به گفتۀ خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع هند تلاش دارد که بخشی از مصارف دیگر در میدان‌های هوایی این کشور که در حال حاضر برکالاهای صادراتی افغانستان وضع شده اند نیز کاهش دهد: «در حال حاضر، از چهل ویک  قلم جنس که به هند صادر می شود بیشترین آن بدون تعرفه گمرکی وارد بازارهای این کشور می شوند و حکومت هند تلاش دارد که در بخش های دیگر نیز مصارف بر کالاهای صادراتی افغانستان را به این کشور کاهش دهد.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که برای توسعۀ روابط گمرکی با هند روی برنامه‌های مشخصی کار می‌کنند.

عباد الله درمان، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «ما تلا ش داریم که با داشتن روابط بهتر بازرگانی با هند کار کنیم به ویژه در بخش گمرک ها.»

در حال حاضر، ارزش بازرگانی سالانه میان افغانستان وهند به بیش از یک میلیارد دالر می‌رسد. اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که با توسعه دادوستد بازرگانی افغانستان و هند از راه چابهار، رقم بازرگانی دو کشور به بیش از دومیلیارد دالر در سال افزایش خواهد یافت.

هند از ۹۷ درصد کالاهای صادراتی افغانستان تعرفه گمرگی نمی‌گیرد

در حال حاضر، ارزش بازرگانی سالانه میان افغانستان وهند به بیش از یک میلیارد دالر می‌رسد. اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که با توسعه دادوستد بازرگانی افغانستان و هند از راه چابهار، رقم بازرگانی دو کشور به بیش از دومیلیارد دالر در سال افزایش خواهد یافت.

Thumbnail

هند، از ۹۷درصد کالاهای صادراتی افغانستان به بازارهای این کشور تعرفۀ گمرگی را برداشته است.

اتاق تجارت وصنایع افغانستان می‌گوید که در حال حاضر به شمول قالین، میوه‌های تازه و خشک چهل ویک قلم کالاهای کشور به بازارهای هند صادر می‌شوند و بیشترین این کالاها بدون تعرفۀ گمرکی به بازارهای این کشور می‌رسند.

معافیت ۹۷درصدی تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای صادارتی افغانستان به هند، از بزرگترین امتیازها برای توسعۀ صادرات به بازارهای هند است.

به گفتۀ خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع هند تلاش دارد که بخشی از مصارف دیگر در میدان‌های هوایی این کشور که در حال حاضر برکالاهای صادراتی افغانستان وضع شده اند نیز کاهش دهد: «در حال حاضر، از چهل ویک  قلم جنس که به هند صادر می شود بیشترین آن بدون تعرفه گمرکی وارد بازارهای این کشور می شوند و حکومت هند تلاش دارد که در بخش های دیگر نیز مصارف بر کالاهای صادراتی افغانستان را به این کشور کاهش دهد.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که برای توسعۀ روابط گمرکی با هند روی برنامه‌های مشخصی کار می‌کنند.

عباد الله درمان، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «ما تلا ش داریم که با داشتن روابط بهتر بازرگانی با هند کار کنیم به ویژه در بخش گمرک ها.»

در حال حاضر، ارزش بازرگانی سالانه میان افغانستان وهند به بیش از یک میلیارد دالر می‌رسد. اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که با توسعه دادوستد بازرگانی افغانستان و هند از راه چابهار، رقم بازرگانی دو کشور به بیش از دومیلیارد دالر در سال افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید