تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت زراعت در تلاش ترویج شیوۀ آبیاری قطره‌یی در کشور

مقام‌ها در وزارت زراعت و آبیاری می‌‎گویند که با توجه به اهمیت شیوۀ آبیاری قطره‌یی، تا کنون این شیوه در ۲۴ ولایت کشور معرفی شده است و این وزارت در تلاش ترویج بیشتر آن است.

بر بنیاد این برنامه‌های این وزارت، شیوۀ آبیاری قطره‌یی در باغ‌ها نیز رواج داده خواهد شد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری، در این باره گفت: «در ۲۴ ولایت ما سیستم آبیاری قطره‌یی را معرفی کردیم که آغازش را از سبزخانه‌ها کردیم که در آن جا سبزخانه‌های بزرگ تجارتی است و همچنان سبزخانه‌ها در خانه‌هاست. حال آهسته آهسته می‌رویم که در باغ‌ها نیز از سیستم آبیاری قطره‌یی آغاز کنیم تا مردم ما متوجه شوند.»

در همین حال، شماری از کشاورزان می‌گویند که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی شان حکومت باید شیوۀ آبیاری قطره‌یی را به گونۀ درست عملی سازد.

زهرا، یک کشاورز، می‌گوید: «قطره‌یی به این خاطر خوب است که آب در زیر هر سبزی می‌رود و درست آبیاری می‌شود.»

شیرزمان، کشاورز دیگر، می‌گوید: «فایده‌های سیستم آبیاری قطره‌یی بسیار است. با استفاده از این روش، حاصلات نمی‌سوزد و حکومت باید این سیستم را عملی سازد.»

آگاهان کشاورزی می‌گویند که یکی از راه‌هایی‌که از آب کم استفادۀ بیشتر می‌‍شود کار گرفتن از همین شیوۀ آبیاری قطره‌یی به‌جای شیوه‌های آبیاری عنعنه‌یی است.

یاسین فرهمند، آگاه مسایل کشاورزی، می‌گوید: «سیستم آبیاری قطره‌یی یک سیستم تقریباً تخنیکی است که تمام دهقانان نمی‌توانند از آن کار گیرند. نیاز است که وزارت زراعت این سیستم را به دهقانان آموزش دهد.»

وزارت زراعت در تلاش ترویج شیوۀ آبیاری قطره‌یی در کشور

مقام‌های وزارت زراعت می‌گویند که بر بنیاد برنامه‌های این وزارت، شیوۀ آبیاری قطره‌یی در باغ‌ها نیز رواج داده خواهد شد.

Thumbnail

مقام‌ها در وزارت زراعت و آبیاری می‌‎گویند که با توجه به اهمیت شیوۀ آبیاری قطره‌یی، تا کنون این شیوه در ۲۴ ولایت کشور معرفی شده است و این وزارت در تلاش ترویج بیشتر آن است.

بر بنیاد این برنامه‌های این وزارت، شیوۀ آبیاری قطره‌یی در باغ‌ها نیز رواج داده خواهد شد.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری، در این باره گفت: «در ۲۴ ولایت ما سیستم آبیاری قطره‌یی را معرفی کردیم که آغازش را از سبزخانه‌ها کردیم که در آن جا سبزخانه‌های بزرگ تجارتی است و همچنان سبزخانه‌ها در خانه‌هاست. حال آهسته آهسته می‌رویم که در باغ‌ها نیز از سیستم آبیاری قطره‌یی آغاز کنیم تا مردم ما متوجه شوند.»

در همین حال، شماری از کشاورزان می‌گویند که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی شان حکومت باید شیوۀ آبیاری قطره‌یی را به گونۀ درست عملی سازد.

زهرا، یک کشاورز، می‌گوید: «قطره‌یی به این خاطر خوب است که آب در زیر هر سبزی می‌رود و درست آبیاری می‌شود.»

شیرزمان، کشاورز دیگر، می‌گوید: «فایده‌های سیستم آبیاری قطره‌یی بسیار است. با استفاده از این روش، حاصلات نمی‌سوزد و حکومت باید این سیستم را عملی سازد.»

آگاهان کشاورزی می‌گویند که یکی از راه‌هایی‌که از آب کم استفادۀ بیشتر می‌‍شود کار گرفتن از همین شیوۀ آبیاری قطره‌یی به‌جای شیوه‌های آبیاری عنعنه‌یی است.

یاسین فرهمند، آگاه مسایل کشاورزی، می‌گوید: «سیستم آبیاری قطره‌یی یک سیستم تقریباً تخنیکی است که تمام دهقانان نمی‌توانند از آن کار گیرند. نیاز است که وزارت زراعت این سیستم را به دهقانان آموزش دهد.»

هم‌رسانی کنید