Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین در تلاش شامل سازی افغانستان در پروژۀ «کمربند و راه»

سفیر چین در کابل، می‌گوید که کشورش تلاش دارد تا افغانستان را در پروژۀ «کمربند و راه» این کشور که یک پروژۀ بزرگ منطقه‌یی است، شامل سازد.

لیو جین سونگ، می‌‌گوید که افغانستان توقع زیادی از نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دارد و یکی از آن‌ها سود جستن از پروژۀ کمربند و راه است: «افغانستان انتظار دارد که از پروژۀ کمربند و راه سود بیشتر ببرد. افغانستان توقع بسیار زیاد از نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دارد.»

سفیر چین، این سخنان را در حالی ابراز می‌کند که رییس جمهور اشرف غنی، در رأس یک هیئت بلند پایۀ دولتی در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در چین شرکت کرده است.

لیوجینسونگ، همچنان بیان کرد که نشانه‌های مثبت از سکتورهای مختلف اجتماعی افغانستان به چشم می‌خورند و این همه نشانه‌های پیشرفت می‌باشند.

در همین حال وزارت اقتصاد افغانستان، می‌گوید که افغانستان به دلیل موقعیت مهم راهبردی اش، بخشی از پروژۀ کمربند و راه است و این پروژه می‌تواند در بهبود ثبات اقتصادی افغانستان کمک کند.

سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، گفت: «ما باید به امور داخلی مان توجه کنیم. سیستم راه‌آهن ما باید ساخته شود.»

آگاهان امور اقتصادی نیز می‌گویند که پروژۀ کمربند و راه، از اهمیت حیاتی در منطقه برخوردار است و افغانستان باید تلاش کند تا در این پروژه شامل شود.

محمد یوسف رهنورد، مشاور شورای مشترک تجارتی افغانستان و چین در این باره اظهار داشت: «این پروژه برای ایجاد روابط تجارتی ساخته می‍شود. این گونه پروژه‌ها از جمله پروژه‌های بُرد-بُرد برای افغانستان و چین می‌باشند.»

پروژه کمربند و راه یک پروژۀ انکشافی است که از سوی حکومت چین پیشنهاد شده است و هدف آن اتصال منطقه‌یی و ایجاد همکاری‌های بیشتر میان کشورهای منطقه می‌باشد.

این پروژه تا سال ۲۰۱۶میلادی به نام پروژه «یک کمربند و یک راه» یاد می‌‌شد و پس از آن به نام پروژه «کمربند و راه» تغییر یافت.

حکومت چین می‌گوید که هدف این پروژه اتصال منطقه‌یی و افزایش همکاری‌ میان کشورهای منطقه می‌باشد در حالی‌که منتقدان می‌گویند چین از این طریق می‌خواهد نقشش را در مسایل جهانی برجسته‌تر سازد و یک شبکه تجارتی را ایجاد کند که مرکز آن چین باشد.

چین در تلاش شامل سازی افغانستان در پروژۀ «کمربند و راه»

سفیر چین می‌گوید افغانستان انتظارهای زیاد از نشست همکاری‌های شانگهای دارد و حکومت چین نیز تلاش دارد تا افغانستان را در پروژه «کمربند و راه» این کشور شامل سازد.

Thumbnail

سفیر چین در کابل، می‌گوید که کشورش تلاش دارد تا افغانستان را در پروژۀ «کمربند و راه» این کشور که یک پروژۀ بزرگ منطقه‌یی است، شامل سازد.

لیو جین سونگ، می‌‌گوید که افغانستان توقع زیادی از نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دارد و یکی از آن‌ها سود جستن از پروژۀ کمربند و راه است: «افغانستان انتظار دارد که از پروژۀ کمربند و راه سود بیشتر ببرد. افغانستان توقع بسیار زیاد از نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دارد.»

سفیر چین، این سخنان را در حالی ابراز می‌کند که رییس جمهور اشرف غنی، در رأس یک هیئت بلند پایۀ دولتی در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در چین شرکت کرده است.

لیوجینسونگ، همچنان بیان کرد که نشانه‌های مثبت از سکتورهای مختلف اجتماعی افغانستان به چشم می‌خورند و این همه نشانه‌های پیشرفت می‌باشند.

در همین حال وزارت اقتصاد افغانستان، می‌گوید که افغانستان به دلیل موقعیت مهم راهبردی اش، بخشی از پروژۀ کمربند و راه است و این پروژه می‌تواند در بهبود ثبات اقتصادی افغانستان کمک کند.

سهراب بهمن، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، گفت: «ما باید به امور داخلی مان توجه کنیم. سیستم راه‌آهن ما باید ساخته شود.»

آگاهان امور اقتصادی نیز می‌گویند که پروژۀ کمربند و راه، از اهمیت حیاتی در منطقه برخوردار است و افغانستان باید تلاش کند تا در این پروژه شامل شود.

محمد یوسف رهنورد، مشاور شورای مشترک تجارتی افغانستان و چین در این باره اظهار داشت: «این پروژه برای ایجاد روابط تجارتی ساخته می‍شود. این گونه پروژه‌ها از جمله پروژه‌های بُرد-بُرد برای افغانستان و چین می‌باشند.»

پروژه کمربند و راه یک پروژۀ انکشافی است که از سوی حکومت چین پیشنهاد شده است و هدف آن اتصال منطقه‌یی و ایجاد همکاری‌های بیشتر میان کشورهای منطقه می‌باشد.

این پروژه تا سال ۲۰۱۶میلادی به نام پروژه «یک کمربند و یک راه» یاد می‌‌شد و پس از آن به نام پروژه «کمربند و راه» تغییر یافت.

حکومت چین می‌گوید که هدف این پروژه اتصال منطقه‌یی و افزایش همکاری‌ میان کشورهای منطقه می‌باشد در حالی‌که منتقدان می‌گویند چین از این طریق می‌خواهد نقشش را در مسایل جهانی برجسته‌تر سازد و یک شبکه تجارتی را ایجاد کند که مرکز آن چین باشد.

هم‌رسانی کنید