تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش ارزش افغانی در برابر دالر همزمان با تنش‌های سیاسی در کشور

شماری ازصرافان درسرای شهزاده می‌گویند که همزمان با اعلام کاهش یک میلیارد دالرکمک‌های امریکا به افغانستان، به یک باره‌گی ارزش دالروشماری از ارزهای خارجی، دربرابرافغانی روبه افزایش شده اند.

روزسه شنبه (۵ حمل) ارزش افغانی دربازارها دربرابردالرهفتاد پول افت داشت.

پس از نشر گزارش‌ها ازکاهش کمک‌های امریکا برای افغانستان، به روزسه شبنه به یک باره‌گی ارزش افغانی دربازارها در برابر دالر با افت روبروشد.

درحال حاضر یک دالرامریکایی به هفتادوشش افغانی نود پول رسیده است.

حاجی ځیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که :" ما با بانک مرکزی صحبت کردیم آنها قراراست که برای فردا با فروش یک مقدارمناسب دالردر بازارها قیمت‌ها را بهترسازد."

درهمین حال شماری ازباشنده‌گان پایتخت درکنار اوضاع سیاسی واقتصادی کنونی همزمان با شیوع ویروس کرونا ازافزایش بهای دالر دربرابرافغانی نیزنگران اند.

عبیدالله، نجار در دارالامان کابل می‌گوید:‌ «ما دو رییس جمهورداریم اما اکنون هم سرنوشت ما معلوم نیست.»

ضیاءالحق، باشنده پایتخت می‌گوید: «این ملت بیچاره چی کند یک روز دالر بالا میرود یک روزکرونا واکنون این وضیعت نامعلوم سیاسی.»

شماری ازباشنده‌گان پایتخت می‌گویند که همزمان با کاهش ارزش افغانی در برابردالر، شماری ازفروشنده‌گان تلاش دارند که ازاین وضیعت سوء استفاده کنند.

آنان می‌گویند که حکومت باید بربنیاد قوانین بازرگانی بازارها را نظارت جدی کند.

کاهش ارزش افغانی در برابر دالر همزمان با تنش‌های سیاسی در کشور

باشنده‌گان پایتخت افزایش بهای دالررا دربازارها نگران کننده میدانند.

Thumbnail

شماری ازصرافان درسرای شهزاده می‌گویند که همزمان با اعلام کاهش یک میلیارد دالرکمک‌های امریکا به افغانستان، به یک باره‌گی ارزش دالروشماری از ارزهای خارجی، دربرابرافغانی روبه افزایش شده اند.

روزسه شنبه (۵ حمل) ارزش افغانی دربازارها دربرابردالرهفتاد پول افت داشت.

پس از نشر گزارش‌ها ازکاهش کمک‌های امریکا برای افغانستان، به روزسه شبنه به یک باره‌گی ارزش افغانی دربازارها در برابر دالر با افت روبروشد.

درحال حاضر یک دالرامریکایی به هفتادوشش افغانی نود پول رسیده است.

حاجی ځیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که :" ما با بانک مرکزی صحبت کردیم آنها قراراست که برای فردا با فروش یک مقدارمناسب دالردر بازارها قیمت‌ها را بهترسازد."

درهمین حال شماری ازباشنده‌گان پایتخت درکنار اوضاع سیاسی واقتصادی کنونی همزمان با شیوع ویروس کرونا ازافزایش بهای دالر دربرابرافغانی نیزنگران اند.

عبیدالله، نجار در دارالامان کابل می‌گوید:‌ «ما دو رییس جمهورداریم اما اکنون هم سرنوشت ما معلوم نیست.»

ضیاءالحق، باشنده پایتخت می‌گوید: «این ملت بیچاره چی کند یک روز دالر بالا میرود یک روزکرونا واکنون این وضیعت نامعلوم سیاسی.»

شماری ازباشنده‌گان پایتخت می‌گویند که همزمان با کاهش ارزش افغانی در برابردالر، شماری ازفروشنده‌گان تلاش دارند که ازاین وضیعت سوء استفاده کنند.

آنان می‌گویند که حکومت باید بربنیاد قوانین بازرگانی بازارها را نظارت جدی کند.

هم‌رسانی کنید