Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش ۳۰درصدی صادرات به هند بدلیل بندش حریم فضایی پاکستان

بندش حریم فضایی پاکستان، در حدود ۳۰درصد صادرات کالاهای کشور را از راه دهلیزهوایی به هند کاهش داده‌است.

اتاق تجارت و صنایع، می‌‎گوید که بندش حریم فضایی پاکستان به‌روی پروازهای عبوری افغانستان در حالی‌که اکنون فصل میوه‌های تازۀ افغانستان است، بسیار زیانبار است.

میرزمان پوپل، مسؤول بخش انکشاف صادرات و واردات اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «بسته ماندن حریم فضایی پاکستان در این زمان که ما با گذشت هر روز به برداشت میوه‌ها و سبزی‌های ما می‌رسیم، بسیار موضوع جدی است و ما می‌دانیم که ادامۀ این مشکل چالش‌ها را بیشتر خواهند ساخت.»

رییس‌جمهور غنی در دیداری که هفتۀ پیش با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان داشت، روی آزاد سازی حریم فضایی پاکستان توافق کردند.

اما پاکستان به تازه‌گی بسته ماندن حریم فضایی‌اش را تا پانزده هم همین ماه تمدید کرده‌است.

وزارت تجارت و صنایع، هرچند دربارۀ تاثیرات بسته ماندن حریم فضایی پاکستان بر صادرات افغانستان چیزی نمی‌گوید اما می‌گوید که صادرات از دهلیزهای هوایی به کشورها افزایش یافته‌اند.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع بیان داشت: «ما در سال‌های گذشته دست آوردهای زیادی در بخش دهلیزهای هوایی داشته ایم و امسال بادرنظرداشت برنامه‌هایی که داریم صادرات در این بخش افزایش خواهند یافت.»

سه ماه پیش، پس از آن‌که تنش‌ها میان هند و پاکستان بالا گرفتند، پاکستان حریم هوایی‌اش را به‌روی پروازهای این کشور بست و به افغانستان نیز اجازه نداد که از حریم فضایی‌اش برای رسیدن به هند استفاده کند.

از آن زمان تاکنون، پروازهای افغانستان به هند از راه ایران صورت می‌گیرند که هزینۀ آن برای مسافران چند برابر شده‌است.

کاهش ۳۰درصدی صادرات به هند بدلیل بندش حریم فضایی پاکستان

پاکستان به تازه‌گی بسته ماندن حریم فضایی‌اش را تا پانزده هم همین ماه تمدید کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

بندش حریم فضایی پاکستان، در حدود ۳۰درصد صادرات کالاهای کشور را از راه دهلیزهوایی به هند کاهش داده‌است.

اتاق تجارت و صنایع، می‌‎گوید که بندش حریم فضایی پاکستان به‌روی پروازهای عبوری افغانستان در حالی‌که اکنون فصل میوه‌های تازۀ افغانستان است، بسیار زیانبار است.

میرزمان پوپل، مسؤول بخش انکشاف صادرات و واردات اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «بسته ماندن حریم فضایی پاکستان در این زمان که ما با گذشت هر روز به برداشت میوه‌ها و سبزی‌های ما می‌رسیم، بسیار موضوع جدی است و ما می‌دانیم که ادامۀ این مشکل چالش‌ها را بیشتر خواهند ساخت.»

رییس‌جمهور غنی در دیداری که هفتۀ پیش با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان داشت، روی آزاد سازی حریم فضایی پاکستان توافق کردند.

اما پاکستان به تازه‌گی بسته ماندن حریم فضایی‌اش را تا پانزده هم همین ماه تمدید کرده‌است.

وزارت تجارت و صنایع، هرچند دربارۀ تاثیرات بسته ماندن حریم فضایی پاکستان بر صادرات افغانستان چیزی نمی‌گوید اما می‌گوید که صادرات از دهلیزهای هوایی به کشورها افزایش یافته‌اند.

سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع بیان داشت: «ما در سال‌های گذشته دست آوردهای زیادی در بخش دهلیزهای هوایی داشته ایم و امسال بادرنظرداشت برنامه‌هایی که داریم صادرات در این بخش افزایش خواهند یافت.»

سه ماه پیش، پس از آن‌که تنش‌ها میان هند و پاکستان بالا گرفتند، پاکستان حریم هوایی‌اش را به‌روی پروازهای این کشور بست و به افغانستان نیز اجازه نداد که از حریم فضایی‌اش برای رسیدن به هند استفاده کند.

از آن زمان تاکنون، پروازهای افغانستان به هند از راه ایران صورت می‌گیرند که هزینۀ آن برای مسافران چند برابر شده‌است.

هم‌رسانی کنید