تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش پروژه‌ها توسط رییس جمهور اما بی حضور وزیر انرژی و آب

رییس جمهور اشرف غنی امروز چهارشنبه بار دیگر برای گشایش یک سب ستیشن برق بی وزیر انرژی و آب به ولایت بلخ رفت.

پیش از این هنگامی که وزیر انرژی و آب می‌خواست به ولایت بلخ برود، اما پولیس میدان هوایی کابل او را اجازه پرواز نداد و سپس پولیس میدان هوایی کابل جلو رفتن وی را به ولایت بادغیس نیز گرفت.

در ماه‌های اخیر تیره گی میان رییس جمهور و وزیر انرژی و آب به خوبی دیده می شود، چنان که در برنامه‌هایی که از سوی وزیر انرژی و آب باید افتتاح شود در این برنامه‌ها این وزیر دیده نمی‌شود.

منابعی از وزارت انرژی و آب می‌گویند روابط میان رییس جمهورغنی و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هنگامی به تیره گی گراید که آقای عثمانی با محمد همایون قیومی مشاور رییس جمهوردرامور زیر بنا ها نا سازگار شد و بر وی سرفرود نیاورد.

این منابع می‌گویند که رییس جمهور غنی دیدار با وزیر انرژی و آب را متوقف ساخته است و تمامی امور مربوط به این وزارت باید زیر نظر آقای قیومی پیش برده شوند.

آصف آشنا، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «انتظار آقای غنی این است که وزیران کابینه مأموران سر سپرده یی باشند که همیشه تنها صاحب بگوید و اطاعت بکنند حتا اگر رییس جمهور اشتباه می کند و موارد نادرست را مطرح می کند.»

منابعی که نمی‌خواهند در برابر دوربین حاضر شوند، می‌گویند که پس از تیره‌گی روابط رییس جمهور مانع رفتن وزیر انرژی و آب برای شرکت در نشست رهبران آب جهان به سنگاپور شد، سپس نام وزیر انرژی و آب از فهرست هیئتی که برای گشایش تاپی به هرات می‌رفت، کشیده شد، و نیزهنگامی که آقای عثمانی برای گشایش یک سب استیشن برق و یک شبکه توزیع برق به بلخ می رفت یک دستیار رییس جمهور به پولیس میدان هوایی کابل تلفن کرد و به آنان گفت که به وزیر انرژی و آب اجازه سفر را ندهند.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر وزیر انرژی و آب کدام جرمی را مرتکب شده است ارگان های عدلی و قضایی دروزاه شان بروی حکومت باز استند.»

صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «فرمان عزل وزیر انرژی را صادر نماید تا از این بیش تر سه میلیون نفوس هرات جمعیت مدنی و وفا دار به نظام با چنین برخوردی احساس حقارت و بی حرمتی نکنند.»

عبدالسبحان مصباح، عضو انجمن حقوق دانان افغانستان، در این باره گفت: «نه تصمیم اداری است و نه هم تصمیم حقوقی اگر تصمیم حقوقی باشد مرجع که ممنوع الخروج می سازد اداره لوی سارنوالی و یا محاکم است.» 

در این اواخر برنامه‌هایی که باید از سوی وزیر انرژی و آب گشایش یابد، وزیر انرژی و آب در این برنامه‌ها دیده نمی‌شود، در دو برنامه اخیر در ولایت های لوگر و بلخ رییس جمهور وزیر امور داخله و چند وزیر دیگر را با خودش برد، اما از وزیر انرژی و آب خبری نبود.

ریاست جمهوری در باره این همه چیزی نمی‌گوید.

گشایش پروژه‌ها توسط رییس جمهور اما بی حضور وزیر انرژی و آب

منابعی می‌گویند رییس جمهور غنی دیدار با وزیر انرژی و آب را متوقف ساخته است و تمامی امور مربوط به این وزارت باید زیر نظر آقای قیومی پیش برده شوند.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی امروز چهارشنبه بار دیگر برای گشایش یک سب ستیشن برق بی وزیر انرژی و آب به ولایت بلخ رفت.

پیش از این هنگامی که وزیر انرژی و آب می‌خواست به ولایت بلخ برود، اما پولیس میدان هوایی کابل او را اجازه پرواز نداد و سپس پولیس میدان هوایی کابل جلو رفتن وی را به ولایت بادغیس نیز گرفت.

در ماه‌های اخیر تیره گی میان رییس جمهور و وزیر انرژی و آب به خوبی دیده می شود، چنان که در برنامه‌هایی که از سوی وزیر انرژی و آب باید افتتاح شود در این برنامه‌ها این وزیر دیده نمی‌شود.

منابعی از وزارت انرژی و آب می‌گویند روابط میان رییس جمهورغنی و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هنگامی به تیره گی گراید که آقای عثمانی با محمد همایون قیومی مشاور رییس جمهوردرامور زیر بنا ها نا سازگار شد و بر وی سرفرود نیاورد.

این منابع می‌گویند که رییس جمهور غنی دیدار با وزیر انرژی و آب را متوقف ساخته است و تمامی امور مربوط به این وزارت باید زیر نظر آقای قیومی پیش برده شوند.

آصف آشنا، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «انتظار آقای غنی این است که وزیران کابینه مأموران سر سپرده یی باشند که همیشه تنها صاحب بگوید و اطاعت بکنند حتا اگر رییس جمهور اشتباه می کند و موارد نادرست را مطرح می کند.»

منابعی که نمی‌خواهند در برابر دوربین حاضر شوند، می‌گویند که پس از تیره‌گی روابط رییس جمهور مانع رفتن وزیر انرژی و آب برای شرکت در نشست رهبران آب جهان به سنگاپور شد، سپس نام وزیر انرژی و آب از فهرست هیئتی که برای گشایش تاپی به هرات می‌رفت، کشیده شد، و نیزهنگامی که آقای عثمانی برای گشایش یک سب استیشن برق و یک شبکه توزیع برق به بلخ می رفت یک دستیار رییس جمهور به پولیس میدان هوایی کابل تلفن کرد و به آنان گفت که به وزیر انرژی و آب اجازه سفر را ندهند.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر وزیر انرژی و آب کدام جرمی را مرتکب شده است ارگان های عدلی و قضایی دروزاه شان بروی حکومت باز استند.»

صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «فرمان عزل وزیر انرژی را صادر نماید تا از این بیش تر سه میلیون نفوس هرات جمعیت مدنی و وفا دار به نظام با چنین برخوردی احساس حقارت و بی حرمتی نکنند.»

عبدالسبحان مصباح، عضو انجمن حقوق دانان افغانستان، در این باره گفت: «نه تصمیم اداری است و نه هم تصمیم حقوقی اگر تصمیم حقوقی باشد مرجع که ممنوع الخروج می سازد اداره لوی سارنوالی و یا محاکم است.» 

در این اواخر برنامه‌هایی که باید از سوی وزیر انرژی و آب گشایش یابد، وزیر انرژی و آب در این برنامه‌ها دیده نمی‌شود، در دو برنامه اخیر در ولایت های لوگر و بلخ رییس جمهور وزیر امور داخله و چند وزیر دیگر را با خودش برد، اما از وزیر انرژی و آب خبری نبود.

ریاست جمهوری در باره این همه چیزی نمی‌گوید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره