تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'۹۵ درصد سیستم گردآوری برقی مالیات وزارت مالیه غیرفعال است'

کمتیۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، می‌گوید که با وجود هزینه شدن میلیون‌ها افغانی روی ایجاد سیستم گردآوری برقی مالیات (سکتاس) در وزارت مالیه، هم‌اکنون ۹۵ درصد این سیستم غیرفعال است.

مسؤولان این کمیته می‌گویند که برای جلوگیری از فساد در وزارت مالیه، نخست باید این سیستم برقی به‌کار شود.

این سیستم در حدود ۱۱سال پیش برای شفاف ساختن روند گردآوری مالیات و جلوگیری از حیف ومیل درآمدها به‌کار شد.

میوند روحانی، رییس دبیرخانۀ کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که ۹۵درصد این سیستم غیرفعال است و در این بخش ما پیشنهاد کردیم که یا باید سیستم دیگر جای‌گزین سیستم سکتاس شود ویا این‌که این سیستم باید دوباره به‌کار انداخته شود تا جلو فساد گرفته شود.»

نگرانی‌های وجود دارند که شماری از کارمندان وزارت مالیه برای حیف‌ومیل درآمدهای مالیاتی قصدأ این سیستم را غیرفعال نگه داشته‌اند.

اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری می‌گوید که برقی نشدن روند گردآوری مالیات، زمینۀ فساد بزرگ را در وزارت مالیه فراهم ساخته‌است.

به گفته مسؤولان این اتاق، در موجودیت این سیستم در سال‌های گذشته در ولایت‌ها مالیات با شیوه‌های ده‌ها سال پیش گردآوری می‌شدند و در این بخش حتا کارمندان وزارت مالیه نیز از به‌کار گیری سیستم "سکتاس" آگاهی ندارند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «ما میلیون‌ها افغانی را مصرف می‌کنیم به یک سیستم، اما این سیستم را به‌کار گرفته نمی‌توانیم. این خود زمینه‌سازی فساد و حیف ومیل درآمدها در این بخش است.»

وزارت مالیه، می‌پذیرد که نرم افزار سیستم "سکتاس" استحلاک شده‌است.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که اکنون هم بخشی بزرگی از درآمدهای مالیاتی از راه این سیستم گردآوری می‌شوند: «نود درصد هاردویر و سافت ویر سیستم درچند سال گذشته استحلاک شده بود و در سال ۱۳۸۸بانک جهانی در بخش ماشین آلات آن کمک کرد.»

این درحالی است که بارها مقام‌های وزارت مالیه برای جلوگیری از فساد در گمرک‌ها و نهادهای مالیه گیری، بر به‌کار شدن سیستم‌های برقی در این بخش‌ها تأکید کرده‌اند.

'۹۵ درصد سیستم گردآوری برقی مالیات وزارت مالیه غیرفعال است'

نگرانی‌های وجود دارند که شماری از کارمندان وزارت مالیه برای حیف‌ومیل درآمدهای مالیاتی قصدأ این سیستم را غیرفعال نگه داشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمتیۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، می‌گوید که با وجود هزینه شدن میلیون‌ها افغانی روی ایجاد سیستم گردآوری برقی مالیات (سکتاس) در وزارت مالیه، هم‌اکنون ۹۵ درصد این سیستم غیرفعال است.

مسؤولان این کمیته می‌گویند که برای جلوگیری از فساد در وزارت مالیه، نخست باید این سیستم برقی به‌کار شود.

این سیستم در حدود ۱۱سال پیش برای شفاف ساختن روند گردآوری مالیات و جلوگیری از حیف ومیل درآمدها به‌کار شد.

میوند روحانی، رییس دبیرخانۀ کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که ۹۵درصد این سیستم غیرفعال است و در این بخش ما پیشنهاد کردیم که یا باید سیستم دیگر جای‌گزین سیستم سکتاس شود ویا این‌که این سیستم باید دوباره به‌کار انداخته شود تا جلو فساد گرفته شود.»

نگرانی‌های وجود دارند که شماری از کارمندان وزارت مالیه برای حیف‌ومیل درآمدهای مالیاتی قصدأ این سیستم را غیرفعال نگه داشته‌اند.

اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری می‌گوید که برقی نشدن روند گردآوری مالیات، زمینۀ فساد بزرگ را در وزارت مالیه فراهم ساخته‌است.

به گفته مسؤولان این اتاق، در موجودیت این سیستم در سال‌های گذشته در ولایت‌ها مالیات با شیوه‌های ده‌ها سال پیش گردآوری می‌شدند و در این بخش حتا کارمندان وزارت مالیه نیز از به‌کار گیری سیستم "سکتاس" آگاهی ندارند.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «ما میلیون‌ها افغانی را مصرف می‌کنیم به یک سیستم، اما این سیستم را به‌کار گرفته نمی‌توانیم. این خود زمینه‌سازی فساد و حیف ومیل درآمدها در این بخش است.»

وزارت مالیه، می‌پذیرد که نرم افزار سیستم "سکتاس" استحلاک شده‌است.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که اکنون هم بخشی بزرگی از درآمدهای مالیاتی از راه این سیستم گردآوری می‌شوند: «نود درصد هاردویر و سافت ویر سیستم درچند سال گذشته استحلاک شده بود و در سال ۱۳۸۸بانک جهانی در بخش ماشین آلات آن کمک کرد.»

این درحالی است که بارها مقام‌های وزارت مالیه برای جلوگیری از فساد در گمرک‌ها و نهادهای مالیه گیری، بر به‌کار شدن سیستم‌های برقی در این بخش‌ها تأکید کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید