تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید احزاب سیاسی بر به‌کارگیری از سیستم بایومتریک در انتخابات

حضرت علی، یکی از اعضای جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ‌ملی تأکید می‌ورزد که این جریان سیاسی هرگز ازخواست‌اش برای شناخت بایومتریک رای دهنده‌گان در انتخابات کنار نخواهد رفت.

او می‌افزاید که هدف آنان اطمینان یافتن از برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی است وهر گاه انتخابات به تآخیرهم بیفتد در آن صورت مسوولیت به دوش حکومت وکمیسیون انتخابات خواهد بود.

ازسوی دیگر انتقادهایی وجود دارند که این جریان سیاسی به بهانۀ حرکت‌های مدنی، انتخابات را به گروگان گرفته است.

همزمان با ادامه تنش‌ها وکمشک‌ها میان حکومت وشماری ازاحزاب بر سر چگونه‌گی کاربرد فناوری در روند رای‌دهی انتخابات مجلس نماینده‌گان، یک عضو رهبری جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ‌ملی می‌گوید که این جریان درهر صورت خواهان برگزاری انتخابات شفاف است.

حضرت علی، عضو رهبری جریان سیاسی زیر نام ائتلاف بزرگ افغانستان می‌گوید: «ما همیشه خواسته‌یم که انتخابات سر وقت بر گزار شود؛ حالا اگر انتخابات به تاخیر می‌افتد، مسوولیت این را حکومت و کمیسیون انتخابات دارد.»

پیر بخش گردیوال، عضوی مجلس نماینده‌گان گفت:«ما انتخابات پاک وشفاف می‌خواهیم و این انتخابات در این مدت کوتاه بر گزار نمی‌شود.»

هرچند این جریان سیاسی انتقاد کرده‌است که نیروهای امنیتی درشماری از ولایت‌ها ازجمله هرات و ننگرهار هواداران این جریان را به گلوله بسته استند، رییس اجراییه نیز تیراندازی برمردم را پذیرفتنی نمی‌داند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه گفت:« بستن دفترهای کمیسیون انتخابات هم راه حل نیست به واقعیت؛ و اعتراضات مدنی برای شفافتی انتخابات حق همه مردم افغانستان.»

نیروهای امنیتی هرگونه تیراندازی وبازداشت معترضان را درننگرهار یا بخش دیگر کشور نمی‌پذیرند.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:« حکومت وحدت‌ملی تلاش دارد که انتخابات شفاف و عادلانه را در تمامی سطوح  بر گزار کند.»

عزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:« هرکسی که عامل تاخیر در انتخابات می شود؛ باید بدانند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نزد همه و وجدان شان راحت خواهند بود.»

هم اکنون دفترهای کمیسیون انتخابات درولایت‌های کندهار و بلخ ازسوی هوادران جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ‌ملی بسته استند؛ اما کمسیون انتخابات هشدارداده است، بستن دفترهای ولایتی این کمسیون انتخابات را دراین ولایت‌ها با سرنوشت انتخابات غزنی روبه‌رو خواد ساخت.

تأکید احزاب سیاسی بر به‌کارگیری از سیستم بایومتریک در انتخابات

انتقادهایی وجود دارند که احزاب سیاسی به بهانۀ حرکت‌های مدنی انتخابات را به گروگان گرفته اند اما این ادعاها از سوی این احزاب رد شده اند. 

Thumbnail

حضرت علی، یکی از اعضای جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ‌ملی تأکید می‌ورزد که این جریان سیاسی هرگز ازخواست‌اش برای شناخت بایومتریک رای دهنده‌گان در انتخابات کنار نخواهد رفت.

او می‌افزاید که هدف آنان اطمینان یافتن از برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی است وهر گاه انتخابات به تآخیرهم بیفتد در آن صورت مسوولیت به دوش حکومت وکمیسیون انتخابات خواهد بود.

ازسوی دیگر انتقادهایی وجود دارند که این جریان سیاسی به بهانۀ حرکت‌های مدنی، انتخابات را به گروگان گرفته است.

همزمان با ادامه تنش‌ها وکمشک‌ها میان حکومت وشماری ازاحزاب بر سر چگونه‌گی کاربرد فناوری در روند رای‌دهی انتخابات مجلس نماینده‌گان، یک عضو رهبری جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ‌ملی می‌گوید که این جریان درهر صورت خواهان برگزاری انتخابات شفاف است.

حضرت علی، عضو رهبری جریان سیاسی زیر نام ائتلاف بزرگ افغانستان می‌گوید: «ما همیشه خواسته‌یم که انتخابات سر وقت بر گزار شود؛ حالا اگر انتخابات به تاخیر می‌افتد، مسوولیت این را حکومت و کمیسیون انتخابات دارد.»

پیر بخش گردیوال، عضوی مجلس نماینده‌گان گفت:«ما انتخابات پاک وشفاف می‌خواهیم و این انتخابات در این مدت کوتاه بر گزار نمی‌شود.»

هرچند این جریان سیاسی انتقاد کرده‌است که نیروهای امنیتی درشماری از ولایت‌ها ازجمله هرات و ننگرهار هواداران این جریان را به گلوله بسته استند، رییس اجراییه نیز تیراندازی برمردم را پذیرفتنی نمی‌داند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه گفت:« بستن دفترهای کمیسیون انتخابات هم راه حل نیست به واقعیت؛ و اعتراضات مدنی برای شفافتی انتخابات حق همه مردم افغانستان.»

نیروهای امنیتی هرگونه تیراندازی وبازداشت معترضان را درننگرهار یا بخش دیگر کشور نمی‌پذیرند.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور گفت:« حکومت وحدت‌ملی تلاش دارد که انتخابات شفاف و عادلانه را در تمامی سطوح  بر گزار کند.»

عزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:« هرکسی که عامل تاخیر در انتخابات می شود؛ باید بدانند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نزد همه و وجدان شان راحت خواهند بود.»

هم اکنون دفترهای کمیسیون انتخابات درولایت‌های کندهار و بلخ ازسوی هوادران جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ‌ملی بسته استند؛ اما کمسیون انتخابات هشدارداده است، بستن دفترهای ولایتی این کمسیون انتخابات را دراین ولایت‌ها با سرنوشت انتخابات غزنی روبه‌رو خواد ساخت.

هم‌رسانی کنید