تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

عبدالله: تأخیردر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم سیاسی نیست

عبدالله عبدالله رییس اجراییه می‌گوید که تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم سیاسی نیست.

آقای عبدالله می افزاید که انتخابات مجلس نماینده‌گان با مشکلاتی همرا بود و باید انتخابات ریاست‌جمهوری به گونۀ بهتری برگزار شود. 

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات، از آوردن اصلاحات در انتخابات پیش رو سخن میزند. 

ازسوی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که هرگاه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ساخت دسته‌های انتخاباتی شان برخلاف قانون اساسی روی تغییرنظام معامله کنند، نباید اجازه نامزد شان را داشته باشند.   

پس از آن که انتقادها از بهرتغییرتقویم انتخابات ریاست‌جمهوری بیشترشد و شماری از جریان‌های سیاسی و نامزدان احتمالی ریاست‌جمهوری این تصمیم را مهندسی برای انتخابات ریاست جمهوری گفتند اکنون رییس اجراییه می‌گوید که تأخیر در برگزاری انتخابات تصمیم سیاسی نبوده است. 

عبدالله گفته است:«تاخیر چند ماهه در انتخابات به اساس یک مصلحت سیاسی صورت نگرفته بلکه انتخابات سراسری شفاف و عادلانه ای هم یک رکن قانون اساسی کشور است و ایجاب میکنه که آماده گی لازم در همچو یک انتخابات گرفته شوه.»

درحالی رییس اجراییه چگونه‌گی برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان را انتقاد می‌کند، کمیسیون انتخابات به آوردن اصلاحات تاکید می ورزد.

سید حفیظ الله هاشمی -  کمیشنرکمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«درس های که از بیست وهشت و بیست ونه میزان گرفته شده اند اصلاحات بنیادی و کافی در همه سطوح بیایه به سطح کمیسیون و هم به سطح دارالانشا و هم در سطح سیستم ها.»

در این میان شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان هرگونه تعهد برتغییر ساختار حکومت درانتخابات ریاست‌جمهوری را از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون میدانند، کمیسیون های انتخاباتی را به ناتوانی ومعامله‌های پولی با متقلبین متهم می سازند. 

غلام حسین ناصری - عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:«تکت انتخاباتی بیایه که به اصطلاح پیش از برگزاری انتخابات روی این موضوعات توافقات انجام بدهد که اگر مه برنده شدم به عنوان رییس جمهور بعد ازو باز ریاست اجرائیه‌یی به شما میدهم اینی خلاف قانون اساسی است.» 

عرفان الله عرفان - دبیردوم مجلس نماینده‌گان گفت:«متاسفانه هر روز که ورقا پایان و بالا میشه معامله جدید صورت میگیره.»

با این هم کمیسیون مستقل انتخابات، درتقویم نخست، روزبرگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را روز  ۳۱ ماه حمل سال آینده اعلام کرد اما پس از رایزنیها اکنون کمیسیون مستقل انتخابات در تقویم دومی ۲۹ سرطان را روز برگزار انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است. 

انتخابات ۹۸

عبدالله: تأخیردر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم سیاسی نیست

ازسوی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که هرگاه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ساخت دسته‌های انتخاباتی شان برخلاف قانون اساسی روی تغییرنظام معامله کنند، نباید اجازه نامزد شان را داشته باشند.   

Thumbnail

عبدالله عبدالله رییس اجراییه می‌گوید که تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیم سیاسی نیست.

آقای عبدالله می افزاید که انتخابات مجلس نماینده‌گان با مشکلاتی همرا بود و باید انتخابات ریاست‌جمهوری به گونۀ بهتری برگزار شود. 

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات، از آوردن اصلاحات در انتخابات پیش رو سخن میزند. 

ازسوی دیگر شماری از اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که هرگاه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ساخت دسته‌های انتخاباتی شان برخلاف قانون اساسی روی تغییرنظام معامله کنند، نباید اجازه نامزد شان را داشته باشند.   

پس از آن که انتقادها از بهرتغییرتقویم انتخابات ریاست‌جمهوری بیشترشد و شماری از جریان‌های سیاسی و نامزدان احتمالی ریاست‌جمهوری این تصمیم را مهندسی برای انتخابات ریاست جمهوری گفتند اکنون رییس اجراییه می‌گوید که تأخیر در برگزاری انتخابات تصمیم سیاسی نبوده است. 

عبدالله گفته است:«تاخیر چند ماهه در انتخابات به اساس یک مصلحت سیاسی صورت نگرفته بلکه انتخابات سراسری شفاف و عادلانه ای هم یک رکن قانون اساسی کشور است و ایجاب میکنه که آماده گی لازم در همچو یک انتخابات گرفته شوه.»

درحالی رییس اجراییه چگونه‌گی برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان را انتقاد می‌کند، کمیسیون انتخابات به آوردن اصلاحات تاکید می ورزد.

سید حفیظ الله هاشمی -  کمیشنرکمیسیون مستقل انتخابات گفته است:«درس های که از بیست وهشت و بیست ونه میزان گرفته شده اند اصلاحات بنیادی و کافی در همه سطوح بیایه به سطح کمیسیون و هم به سطح دارالانشا و هم در سطح سیستم ها.»

در این میان شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان هرگونه تعهد برتغییر ساختار حکومت درانتخابات ریاست‌جمهوری را از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون میدانند، کمیسیون های انتخاباتی را به ناتوانی ومعامله‌های پولی با متقلبین متهم می سازند. 

غلام حسین ناصری - عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:«تکت انتخاباتی بیایه که به اصطلاح پیش از برگزاری انتخابات روی این موضوعات توافقات انجام بدهد که اگر مه برنده شدم به عنوان رییس جمهور بعد ازو باز ریاست اجرائیه‌یی به شما میدهم اینی خلاف قانون اساسی است.» 

عرفان الله عرفان - دبیردوم مجلس نماینده‌گان گفت:«متاسفانه هر روز که ورقا پایان و بالا میشه معامله جدید صورت میگیره.»

با این هم کمیسیون مستقل انتخابات، درتقویم نخست، روزبرگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را روز  ۳۱ ماه حمل سال آینده اعلام کرد اما پس از رایزنیها اکنون کمیسیون مستقل انتخابات در تقویم دومی ۲۹ سرطان را روز برگزار انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است. 

هم‌رسانی کنید