Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان

اکنون که در حدود شش ماه از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات اما موفق نشده نتایج نهایی این انتخابات را برای تمامی ولایت‌ها اعلام کند.

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نهایی انتخابات مجلس ۲۳ ولایت را اعلام کرده‌است اما از نُه ولایت دیگر هنوز معلوم نیستند.

اعضای تازۀ کمیسیون‌ انتخابات می‌گویند که علت زمانگیر شدن اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده گان ولایت‌های باقی مانده، پایان نیافتن کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است.

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پروندۀ انتخابات کابل را تاکنون زیر کار نگرفته‌است، اما نتایج نهایی چهار ولایت را تا فردا به این نهاد خواهد فرستاد.

نورستانی افزود: «این مشکلی است که از کمیسیون گذشته برای ما مانده‌است. در این زمان بسیار کمی که ما داریم و در این کار بسیار زیاد یقینأ بسیار مشکل است، اما با آن کمیسیون شکایات و ما در کنار اولویت‌های دیگر خود مجبور هستیم برای این کار هم وقت بگذاریم.»

مسؤولان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.

در همین حال، نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات، خواهان تأمین عدالت در فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان گفت: «از لحاظ زمانی، فعلأ کدام قاعده‌یی را نداریم که اینان مکلف بسازد. چرا که ما از چارچوب زمانی انتخابات بیرون شده‌ایم، اما چیزی که بسیار مهم است که حداقل اینان عدالت را تأمین بکنند تا جای برای شان ممکن است.»

تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس، واکنش‌های زیادی را به همراه شده‌است. چنانچه پیش از این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه به کنایه گفته است که اگر افغانستان همچون چین جمعیت می‌داشت نتایج انتخابات تا رزو قیامت هم اعلام نمی‌شد.

انتقادها از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می‌‌گوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی، پروندۀ جنجالی انتخابات مجلس کابل را تاکنون زیر کار نگرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

اکنون که در حدود شش ماه از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان می‌‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات اما موفق نشده نتایج نهایی این انتخابات را برای تمامی ولایت‌ها اعلام کند.

کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نهایی انتخابات مجلس ۲۳ ولایت را اعلام کرده‌است اما از نُه ولایت دیگر هنوز معلوم نیستند.

اعضای تازۀ کمیسیون‌ انتخابات می‌گویند که علت زمانگیر شدن اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده گان ولایت‌های باقی مانده، پایان نیافتن کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی است.

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پروندۀ انتخابات کابل را تاکنون زیر کار نگرفته‌است، اما نتایج نهایی چهار ولایت را تا فردا به این نهاد خواهد فرستاد.

نورستانی افزود: «این مشکلی است که از کمیسیون گذشته برای ما مانده‌است. در این زمان بسیار کمی که ما داریم و در این کار بسیار زیاد یقینأ بسیار مشکل است، اما با آن کمیسیون شکایات و ما در کنار اولویت‌های دیگر خود مجبور هستیم برای این کار هم وقت بگذاریم.»

مسؤولان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، حاضر به گفت وگو در این باره نشدند.

در همین حال، نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات، خواهان تأمین عدالت در فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان گفت: «از لحاظ زمانی، فعلأ کدام قاعده‌یی را نداریم که اینان مکلف بسازد. چرا که ما از چارچوب زمانی انتخابات بیرون شده‌ایم، اما چیزی که بسیار مهم است که حداقل اینان عدالت را تأمین بکنند تا جای برای شان ممکن است.»

تأخیر در اعلام نتایج انتخابات مجلس، واکنش‌های زیادی را به همراه شده‌است. چنانچه پیش از این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه به کنایه گفته است که اگر افغانستان همچون چین جمعیت می‌داشت نتایج انتخابات تا رزو قیامت هم اعلام نمی‌شد.

هم‌رسانی کنید