تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادگاۀ استیناف کمیشنران پیشین را به دو نیم سال زندان محکوم کرد

در دومین و فرجامین روز دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنیگن فساد اداری که امروز (چهارشنبه، ۲۵جدی) برگزار شد، هریک از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به ۲سال و ۶ ماه زندان محکوم شدند.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، به کم‌کاری، سوء استفاده از صلاحیت و اضافه کردن آرأی انتخابات مجلس نماینده‌گان سال گذشته در افغانستان متهم استند.

دادگاۀ ابتدایی این اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، به تاریخ دوازدهم ماه سنبله سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد که در آن هرکدام از این اعضا، به پنج سال زندان محکوم شده بودند.

دادگاۀ استیناف خواهی این کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، صبح روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۴جدی) آغاز شد اما بدلیل به درازا کشیده شدن دادگاه، فیصلۀ آن به امروز موکول شده بود.

در پی برگزاری انتخابات جنجالی مجلس نماینده‌گان افغانستان، رییس‌جمهور غنی در ماه دلو سال گذشته اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

در پایان نشست روز گذشتۀ دادگاه، وکیلان مدافع این اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، فیصله‌های دادگاه را سیاسی خوانده بودند.

دادگاۀ استیناف کمیشنران پیشین را به دو نیم سال زندان محکوم کرد

دادگاۀ استیناف، امروز اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به ۲سال و ۶ماه زندان محکوم کرد.

تصویر بندانگشتی

در دومین و فرجامین روز دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنیگن فساد اداری که امروز (چهارشنبه، ۲۵جدی) برگزار شد، هریک از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به ۲سال و ۶ ماه زندان محکوم شدند.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، به کم‌کاری، سوء استفاده از صلاحیت و اضافه کردن آرأی انتخابات مجلس نماینده‌گان سال گذشته در افغانستان متهم استند.

دادگاۀ ابتدایی این اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، به تاریخ دوازدهم ماه سنبله سال جاری هجری خورشیدی برگزار شد که در آن هرکدام از این اعضا، به پنج سال زندان محکوم شده بودند.

دادگاۀ استیناف خواهی این کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، صبح روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۴جدی) آغاز شد اما بدلیل به درازا کشیده شدن دادگاه، فیصلۀ آن به امروز موکول شده بود.

در پی برگزاری انتخابات جنجالی مجلس نماینده‌گان افغانستان، رییس‌جمهور غنی در ماه دلو سال گذشته اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

در پایان نشست روز گذشتۀ دادگاه، وکیلان مدافع این اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، فیصله‌های دادگاه را سیاسی خوانده بودند.

هم‌رسانی کنید