تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

سفر هیئت کمیسیون انتخابات به دبی برای خرید دستگاه‌های بایومتریک

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که حواه علم نورستانی، رییس این نهاد با هیئتی به دبی رفته‌اند تا دربارۀ خریداری ۲۵هزار دستگاه شناخت بایومتریک با شرکتی «درملوگ» گفت وگو کنند.

به گفتۀ مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، در ترکیب این هیئت از بخش فن‌آوری و شماری از کمیشنران کمیسیون انتخابات استند.

ذبیح سادات، سرپرست دفتر سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با یک تیم تخنیکی رفته‌اند که همرای کمپنی در ملوگ نشست‌هایی دارند و موضوعات تخنیکی را همرای شان بحث می‌کنند.»

اما، نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که برای چگونگی بررسی و خریداری این دستگاه‌ها نیاز به یک گروۀ فنی و حرفه‌یی است.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار داشت: «متآسفانه ذوق چکر در وجود ما و شما بسیار بالا است. در این وضعیت حساس و مهمی که رهبری باید روی مسایل اساسی کار کنند، این‌ها می‌روند به سفر دبی، پرسش بر انگیز است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که از روز هژدهم ماه جوزا تاکنون بیش از صدهزار وشش‌صد تن به‌شمول بیش از سی وسه هزار و شش‌صد زن در سی وسه ولایت کشور و نیز بیش از پانزده هزار تن به‌شمول در حدود چهارهزار زن در ولایت غزنی که در آن،  ثبت نام اصلی به شمار می‌رود، نام‌های شان را ثبت کرده‌اند - شماری که در غزنی اندک دانسته می‌شود.

سید حسن پکتیا وال، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «رهبری کمیسیون نمی‌توانند انتخابات را درست مدیریت کنند و مردم هم دل سرد شده‌اند که نمی‌آیند برای ثبت نام‌های شان.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات باانتقادهای فروانی ازبهر نبود مدیریت سالم روبه‌رو است. پیش از این، یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از چند دسته‌گی میان اعضای این نهاد برگزارکنندۀ انتخابات و حلقه‌های نزدیک به رییس‌جمهور غنی را به مداخله در کارهای کمیسیون انتخابات و نیز پشتیبانی از کارهای غیرقانونی متهم کرده بود.

انتخابات ۹۸

سفر هیئت کمیسیون انتخابات به دبی برای خرید دستگاه‌های بایومتریک

به گفتۀ مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، در ترکیب این هیئت از بخش فن‌آوری و شماری از کمیشنران کمیسیون انتخابات استند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که حواه علم نورستانی، رییس این نهاد با هیئتی به دبی رفته‌اند تا دربارۀ خریداری ۲۵هزار دستگاه شناخت بایومتریک با شرکتی «درملوگ» گفت وگو کنند.

به گفتۀ مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، در ترکیب این هیئت از بخش فن‌آوری و شماری از کمیشنران کمیسیون انتخابات استند.

ذبیح سادات، سرپرست دفتر سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با یک تیم تخنیکی رفته‌اند که همرای کمپنی در ملوگ نشست‌هایی دارند و موضوعات تخنیکی را همرای شان بحث می‌کنند.»

اما، نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که برای چگونگی بررسی و خریداری این دستگاه‌ها نیاز به یک گروۀ فنی و حرفه‌یی است.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار داشت: «متآسفانه ذوق چکر در وجود ما و شما بسیار بالا است. در این وضعیت حساس و مهمی که رهبری باید روی مسایل اساسی کار کنند، این‌ها می‌روند به سفر دبی، پرسش بر انگیز است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که از روز هژدهم ماه جوزا تاکنون بیش از صدهزار وشش‌صد تن به‌شمول بیش از سی وسه هزار و شش‌صد زن در سی وسه ولایت کشور و نیز بیش از پانزده هزار تن به‌شمول در حدود چهارهزار زن در ولایت غزنی که در آن،  ثبت نام اصلی به شمار می‌رود، نام‌های شان را ثبت کرده‌اند - شماری که در غزنی اندک دانسته می‌شود.

سید حسن پکتیا وال، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «رهبری کمیسیون نمی‌توانند انتخابات را درست مدیریت کنند و مردم هم دل سرد شده‌اند که نمی‌آیند برای ثبت نام‌های شان.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات باانتقادهای فروانی ازبهر نبود مدیریت سالم روبه‌رو است. پیش از این، یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از چند دسته‌گی میان اعضای این نهاد برگزارکنندۀ انتخابات و حلقه‌های نزدیک به رییس‌جمهور غنی را به مداخله در کارهای کمیسیون انتخابات و نیز پشتیبانی از کارهای غیرقانونی متهم کرده بود.

هم‌رسانی کنید