Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فهرست ۵۴۰۰محلی که باید شمارش شوند به کمیسیون انتخابات فرستاده شده

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، اطلاعات بیش از ۵۴۰۰ محلی که قرار است بازشماری شوند، به‌گونۀ نامنظم به کمیسیون انتخابات فرستاده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اگر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در فیصله‌هایش ۳۰۰هزار رأی جنجال برانگیز را با اعتبار اعلام کند، شمار محل‌های بازشماری آرا به در حدود یک هزار محل کاهش خواهد یافت.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات می‌افزاید که تا کنون نتوانسته‌اند نزدیک به ۲۰۰ محل رأی‌دهی را در مرکز اطلاعاتی این کمیسیون تشخیص بدهند: «این لیست‌های ولایتی شامل فیصله‌های استثنایی و استینافی و ابتدایی در این تذکر یافته، و ما این را رسمأ به تیمی که در اینجا ایجاد کردیم تیم تخنیکی است که این را تحلیل و تجزیه کند، وقت گیر است.»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، از احتمال کاهش شمار محل‌های بازشماری سخن می‌زند و می‌گوید که اگر به شکایت‌های استنیاف خواهی رسیده‌گی شود، شمار محل های بازشماری کم خواهد شد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بیان داشت: «اگر تصمیم گرفته شود از طرف اعضای محترم، بعد از استیناف خواهی بازشماری شود، در آن صورت این محلات کاهش پیدا خواهد کرد. البته ۵۳۷۸ محل مربوط به فیصله‌های ولایتی بود که ما تعدادی محل‌هایی را در گذشته گفته بودیم که بازشماری شوند و حالا به این اضافه شده‌اند.»
 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید دربارۀ بیش از ۱۳۷هزار، ۱۰۲هزار، ۲۴۲۳ محل و نیز محل‌هایی که یک تا پنج رأی تفاوت آرا وجود دارند، هرچه زودتر تصمیم بگیرد.

یوسف رشید، مسؤول تیفا گفت: «موارد کلانی استند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی زیر حجم کلانی از شکایات است. خصوصأ در مورد استینافی که تأثیر مانده روی شان که چگونه تصمیم بگیرند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، کمتر از دو هفتۀ دیگر وقت دارد تا دربارۀ شکایت‌های انتخاباتی فیصله نامه‌یی را صادر کند تا کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد همین فیصله نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

فهرست ۵۴۰۰محلی که باید شمارش شوند به کمیسیون انتخابات فرستاده شده

انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم ماه میزان برگزار شد اما تاکنون که بیش از سه ماه از این زمان می‌گذرد، نتایج نهایی آن اعلام نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، اطلاعات بیش از ۵۴۰۰ محلی که قرار است بازشماری شوند، به‌گونۀ نامنظم به کمیسیون انتخابات فرستاده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اگر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در فیصله‌هایش ۳۰۰هزار رأی جنجال برانگیز را با اعتبار اعلام کند، شمار محل‌های بازشماری آرا به در حدود یک هزار محل کاهش خواهد یافت.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات می‌افزاید که تا کنون نتوانسته‌اند نزدیک به ۲۰۰ محل رأی‌دهی را در مرکز اطلاعاتی این کمیسیون تشخیص بدهند: «این لیست‌های ولایتی شامل فیصله‌های استثنایی و استینافی و ابتدایی در این تذکر یافته، و ما این را رسمأ به تیمی که در اینجا ایجاد کردیم تیم تخنیکی است که این را تحلیل و تجزیه کند، وقت گیر است.»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، از احتمال کاهش شمار محل‌های بازشماری سخن می‌زند و می‌گوید که اگر به شکایت‌های استنیاف خواهی رسیده‌گی شود، شمار محل های بازشماری کم خواهد شد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بیان داشت: «اگر تصمیم گرفته شود از طرف اعضای محترم، بعد از استیناف خواهی بازشماری شود، در آن صورت این محلات کاهش پیدا خواهد کرد. البته ۵۳۷۸ محل مربوط به فیصله‌های ولایتی بود که ما تعدادی محل‌هایی را در گذشته گفته بودیم که بازشماری شوند و حالا به این اضافه شده‌اند.»
 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‌گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید دربارۀ بیش از ۱۳۷هزار، ۱۰۲هزار، ۲۴۲۳ محل و نیز محل‌هایی که یک تا پنج رأی تفاوت آرا وجود دارند، هرچه زودتر تصمیم بگیرد.

یوسف رشید، مسؤول تیفا گفت: «موارد کلانی استند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی زیر حجم کلانی از شکایات است. خصوصأ در مورد استینافی که تأثیر مانده روی شان که چگونه تصمیم بگیرند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، کمتر از دو هفتۀ دیگر وقت دارد تا دربارۀ شکایت‌های انتخاباتی فیصله نامه‌یی را صادر کند تا کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد همین فیصله نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

هم‌رسانی کنید