تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون: بررسی ۹۵ درصد شکایت‎ها تا یک هفته به پایان خواهد رسید

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که تا یک هفته آینده بررسی  نود و پنج در صد از شکایت های انتخاباتی به پایان خواهدرسید.

دبیر و سخنگوی این کمیسیون می گوید که بررسی  شکایت ها در سی و یک ولایت انجام شده است، و سه کمیسیون ولایتی تصمیم های شان را به دسته های معترض انتخاباتی ابلاغ کرده اند، نه ولایت آماده ابلاغ تصمیم های بررسی های شان استند و نزده کمیسیون ولایتی دیگر  درحال تحلیل حقوقی بررسی ها وتصمیم گیری دراین باره استند.

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید در ولایت هایی که کمیسیون های ولایتی در بارۀ نتیجه بررسی های شان تصمیم گرفته اند، بازشماری آرا ادامه دارد. این کمیسیون می گوید که نبود اطلاعات بایومتریکی و نیز دسترسی نداشتن به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات کار بررسی شکایت ها را با تاخیر روبرو ساخته است.

محمد قاسم الیاسی  دبیر و سخنگوی، کمییسون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، گفت: «ما از کمیسیون مستقل انتخابات یک یوزر می خواهیم یک اطلاعات بایومتریکی می خواهیم،هر دو مورد متاسفانه تا این دم در اختیار ما قرار نگرفته و یکی از مشکلات که تا هنوز این را به چالش کشید همین موضوع بود امروز گفتند که یوزر را به شما میدهیم.»

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که تا یک هفته دیگر بررسی شکایت های انتخاباتی پایان خواهد یافت و این کمیسیون تصمیم اش را از بهر رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به دسته های انتخاباتی خواهد فرستاد.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دیبر خانه کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «تا هنوز که بررسی کردند روند کند است به دلیل این که قانون صراحت دارد که در دو هفته باید به تمام شکایت ها رسیده گی می کرد و نتیجه را به کمیسیون انتخابات روان می کرد.»

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی درحدود دوهفته دیگر نیز وقت دارد تا بررسی هایش را نهایی سازد.

این کمیسیون می افزاید که شکایت های بسیاری وجود دارند که احتمال دارد نتایج انتخابات را تغییر بدهد.

بر بنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی برندۀ این انتخابات است.

کمیسیون: بررسی ۹۵ درصد شکایت‎ها تا یک هفته به پایان خواهد رسید

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی درحدود دوهفته دیگر نیز وقت دارد تا بررسی هایش را نهایی سازد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که تا یک هفته آینده بررسی  نود و پنج در صد از شکایت های انتخاباتی به پایان خواهدرسید.

دبیر و سخنگوی این کمیسیون می گوید که بررسی  شکایت ها در سی و یک ولایت انجام شده است، و سه کمیسیون ولایتی تصمیم های شان را به دسته های معترض انتخاباتی ابلاغ کرده اند، نه ولایت آماده ابلاغ تصمیم های بررسی های شان استند و نزده کمیسیون ولایتی دیگر  درحال تحلیل حقوقی بررسی ها وتصمیم گیری دراین باره استند.

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید در ولایت هایی که کمیسیون های ولایتی در بارۀ نتیجه بررسی های شان تصمیم گرفته اند، بازشماری آرا ادامه دارد. این کمیسیون می گوید که نبود اطلاعات بایومتریکی و نیز دسترسی نداشتن به مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات کار بررسی شکایت ها را با تاخیر روبرو ساخته است.

محمد قاسم الیاسی  دبیر و سخنگوی، کمییسون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، گفت: «ما از کمیسیون مستقل انتخابات یک یوزر می خواهیم یک اطلاعات بایومتریکی می خواهیم،هر دو مورد متاسفانه تا این دم در اختیار ما قرار نگرفته و یکی از مشکلات که تا هنوز این را به چالش کشید همین موضوع بود امروز گفتند که یوزر را به شما میدهیم.»

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می گوید که تا یک هفته دیگر بررسی شکایت های انتخاباتی پایان خواهد یافت و این کمیسیون تصمیم اش را از بهر رسیده گی به شکایت های انتخاباتی به دسته های انتخاباتی خواهد فرستاد.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دیبر خانه کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «تا هنوز که بررسی کردند روند کند است به دلیل این که قانون صراحت دارد که در دو هفته باید به تمام شکایت ها رسیده گی می کرد و نتیجه را به کمیسیون انتخابات روان می کرد.»

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی درحدود دوهفته دیگر نیز وقت دارد تا بررسی هایش را نهایی سازد.

این کمیسیون می افزاید که شکایت های بسیاری وجود دارند که احتمال دارد نتایج انتخابات را تغییر بدهد.

بر بنیاد نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی برندۀ این انتخابات است.

هم‌رسانی کنید