تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

کمیسیون: ۶۵ درصد شکایت‌های ثبت شده مستند استند

در حالی که شماری از دسته‌های انتخاباتی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ۱۶۵۰۰ شکایت را ثبت کرده اند، اما یک عضو این کمیسیون در حدود ۳۵  در صد این شکایت‌ها را مستند نمی داند و میگوید که بررسی و تحلیل شکایت های انتخاباتی در پنج ولایت پایان یافته اند.

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در حدود ۶۵ در صد از شکایت‌های ثبت شده در این کمیسیون مستند استند.

آقای رویدار گفت: «این فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی ما نهایی نیست و اگر اعتراض موجود باشد بالای فیصله مطابق قانون انتخابات ما ۱۵ روز دیگر ما به خاطر استناف خواهی داریم در دفتر مرکزی این روند هم اگر امروز  پنج یا شش ولایت ما فیصله صادر کنند، و این فیصله‌ها برای شاکی قابل قبول نباشد میتوانند در خلال سه روز در کمیسیون مرکزی استناف طلب شوند.»

با آن که دو هفته از ثبت و بررسی شکایت‌های میگذرد، رییس دبیرخانۀ این کمیسیون می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم به دفترهای ولایتی این کمیسیون اجازه دسترسی به مرکز اطلاعات را نداده است که این مساله کار بررسی شکایت های انتخاباتی را با مشکل روبرو ساخته است.

چمن شاه اعتمادی، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخاباتُ گفت: «تا هنوز به غیر کابل تمام ولایت‌ها دسترسی نداشتند ما تقاضای که کرده بودیم بر مبنای تقاضای ولایت که از ما شده بود، که شصت -هفتاد در صد ولایات نیاز به یوزر داشتند، باید یوزر در خدمت انان قرار داده شود، و در نشستی با دارالانشا داشتیم وعده کردند که امروز این یوزر به دسترس ولایت‌ها قرار داده خواهد شد.»

نعیم اصغری، معاون بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز کار کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی را سخت تر میدانند و بر شفافیت نتایج بررسی‌های این کمیسیون تأکید می ورزند.
 
 او افزود: «از اغاز پروسه رسیده‌گی به شکایت تاکنون کمیسیون نتوانسته به کمیسیون‌های ولایتی دسترسی به یوزر داده شود که این کار می‌تواند پروسه را و کار بررسی را به درازا بکشاند و یک مانع عمومی است.»

این درحالی است، که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کمتر ازیک هفته دیگر برای پایان بررسی‌ها درباره شکایت‌های انتخاباتی وقت دارد وسپس فیصله شان را به دسته‌های معترض انتخاباتی خواهند فرستاد.

بر بنیاد نتایج نخستین  اشرف غنی که بیشتر از ۹۲۳ هزار رای دارد، پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری است، اما اگرپس از بررسی شکایت‌های انتخاباتی نزدیک به ۱۲ هزار رأی  اشرف غنی  کم شود، انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم خواهد رفت.

انتخابات ۹۸

کمیسیون: ۶۵ درصد شکایت‌های ثبت شده مستند استند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کمتر ازیک هفته دیگر برای پایان بررسی‌ها درباره شکایت‌های انتخاباتی وقت دارد.

Thumbnail

در حالی که شماری از دسته‌های انتخاباتی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ۱۶۵۰۰ شکایت را ثبت کرده اند، اما یک عضو این کمیسیون در حدود ۳۵  در صد این شکایت‌ها را مستند نمی داند و میگوید که بررسی و تحلیل شکایت های انتخاباتی در پنج ولایت پایان یافته اند.

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که در حدود ۶۵ در صد از شکایت‌های ثبت شده در این کمیسیون مستند استند.

آقای رویدار گفت: «این فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی ما نهایی نیست و اگر اعتراض موجود باشد بالای فیصله مطابق قانون انتخابات ما ۱۵ روز دیگر ما به خاطر استناف خواهی داریم در دفتر مرکزی این روند هم اگر امروز  پنج یا شش ولایت ما فیصله صادر کنند، و این فیصله‌ها برای شاکی قابل قبول نباشد میتوانند در خلال سه روز در کمیسیون مرکزی استناف طلب شوند.»

با آن که دو هفته از ثبت و بررسی شکایت‌های میگذرد، رییس دبیرخانۀ این کمیسیون می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم به دفترهای ولایتی این کمیسیون اجازه دسترسی به مرکز اطلاعات را نداده است که این مساله کار بررسی شکایت های انتخاباتی را با مشکل روبرو ساخته است.

چمن شاه اعتمادی، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخاباتُ گفت: «تا هنوز به غیر کابل تمام ولایت‌ها دسترسی نداشتند ما تقاضای که کرده بودیم بر مبنای تقاضای ولایت که از ما شده بود، که شصت -هفتاد در صد ولایات نیاز به یوزر داشتند، باید یوزر در خدمت انان قرار داده شود، و در نشستی با دارالانشا داشتیم وعده کردند که امروز این یوزر به دسترس ولایت‌ها قرار داده خواهد شد.»

نعیم اصغری، معاون بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز کار کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی را سخت تر میدانند و بر شفافیت نتایج بررسی‌های این کمیسیون تأکید می ورزند.
 
 او افزود: «از اغاز پروسه رسیده‌گی به شکایت تاکنون کمیسیون نتوانسته به کمیسیون‌های ولایتی دسترسی به یوزر داده شود که این کار می‌تواند پروسه را و کار بررسی را به درازا بکشاند و یک مانع عمومی است.»

این درحالی است، که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کمتر ازیک هفته دیگر برای پایان بررسی‌ها درباره شکایت‌های انتخاباتی وقت دارد وسپس فیصله شان را به دسته‌های معترض انتخاباتی خواهند فرستاد.

بر بنیاد نتایج نخستین  اشرف غنی که بیشتر از ۹۲۳ هزار رای دارد، پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری است، اما اگرپس از بررسی شکایت‌های انتخاباتی نزدیک به ۱۲ هزار رأی  اشرف غنی  کم شود، انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم خواهد رفت.

هم‌رسانی کنید