Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بحث روی آماده‌گی برای پیامدهای اقتصادی خروج نیروهای خارجی

در این برنامه روی این که آماده گی افغانستان برای رویارویی با پیامدهای خروج نیروهای بین المللی از کشور، و چگونه گی تأمین هزینه های نیروهای امنیتی و دفاعی چگونه پس از بیرون شدن نیروهای خارجی و موضوعات مرتبط دیگر گفتگوشده است.

گرداننده: وحید احمدی

مهمانان: 

لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 

سید مسعود، استاد دانشگاه و آگاه مسایل اقتصادی 

فراخبر

فراخبر: بحث روی آماده‌گی برای پیامدهای اقتصادی خروج نیروهای خارجی

در این برنامه روی این که آماده گی افغانستان برای رویارویی با پیامدهای خروج نیروهای بین المللی از کشور، و چگونه گی تأمین هزینه های نیروهای امنیتی و دفاعی چگونه پس از بیرون شدن نیروهای خارجی و موضوعات مرتبط دیگر گفتگوشده است.

گرداننده: وحید احمدی

مهمانان: 

لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 

سید مسعود، استاد دانشگاه و آگاه مسایل اقتصادی 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews