Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی رویدادهای سیاسی و نظامی افغانستان

بررسی رویدادهای سیاسی – نظامی افغانستان و منطقه و تا ثر گذاری آن بر وضعیت کنونی!

امریکایی‌ها در گفت و گوهایی مستقیم خود با طالبان چه اهدافی را دنبال می کنند؟ آیا این امر را می‌توان چرخشی در سیاست امریکا نسبت به افغانستان دانست؟

این چرخش در سیاست امریکا چرا و چگونه پدید آمده است؟

در همین حال قرار است در آیندۀ نزدیک روسیه کنفرانسی را در پیوند به رویدادهای افغانستان و منطقه در مسکو راه اندازی کند، انتظار برده می‌شود که دست کم پانزده کشور ذی ربط با قضایای افغانستان در این کنفرانس اشتراک کنند، تا کنون گزارش‌ها، بیان‌گر آن ‌   است که امریکایی ها و حکومت افغانستان در نشست مسکو اشتراک نمی کنند وگفت‌وگوهای مستقیم طالبان با امریکایی ها و اشتراک طالبان در نشست مسکو در غیاب حکومت افغانستان، می تواند چه تاثیری را بر جایگاه سیاسی حکومت افغانستان  و طالبان در پی داشته باشد! 

در جهت دیگر آیا حکومت تازه‌یی پاکستان در سیاست‌های خود نسبت به افغانستان روی کرد تازه‌یی خواهد داشت؟ 

روویدادهای سیاسی به هم پیوسته‌یی که در داخل افغانستان و در منطقه در حال شکل گیری است، آینده سیاسی کشور را چگونه رقم خواهد زد ؟ افغانستان به کدام سوی روان است، به سوی پایان جنگ‌ها یا مرحلۀ تازه‌یی از جنگ‌ها؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    هارون میر ، فعال سیاسی
•    دکتور فرامرز تمنا ، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه
•    داوود ناجی ، فعال سیاسی
•    نبی مصداق ، نویسنده و پژوهشگر

 

گفتمان

گفتمان: بررسی رویدادهای سیاسی و نظامی افغانستان

بررسی رویدادهای سیاسی – نظامی افغانستان و منطقه و تا ثر گذاری آن بر وضعیت کنونی!

امریکایی‌ها در گفت و گوهایی مستقیم خود با طالبان چه اهدافی را دنبال می کنند؟ آیا این امر را می‌توان چرخشی در سیاست امریکا نسبت به افغانستان دانست؟

این چرخش در سیاست امریکا چرا و چگونه پدید آمده است؟

در همین حال قرار است در آیندۀ نزدیک روسیه کنفرانسی را در پیوند به رویدادهای افغانستان و منطقه در مسکو راه اندازی کند، انتظار برده می‌شود که دست کم پانزده کشور ذی ربط با قضایای افغانستان در این کنفرانس اشتراک کنند، تا کنون گزارش‌ها، بیان‌گر آن ‌   است که امریکایی ها و حکومت افغانستان در نشست مسکو اشتراک نمی کنند وگفت‌وگوهای مستقیم طالبان با امریکایی ها و اشتراک طالبان در نشست مسکو در غیاب حکومت افغانستان، می تواند چه تاثیری را بر جایگاه سیاسی حکومت افغانستان  و طالبان در پی داشته باشد! 

در جهت دیگر آیا حکومت تازه‌یی پاکستان در سیاست‌های خود نسبت به افغانستان روی کرد تازه‌یی خواهد داشت؟ 

روویدادهای سیاسی به هم پیوسته‌یی که در داخل افغانستان و در منطقه در حال شکل گیری است، آینده سیاسی کشور را چگونه رقم خواهد زد ؟ افغانستان به کدام سوی روان است، به سوی پایان جنگ‌ها یا مرحلۀ تازه‌یی از جنگ‌ها؟

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

•    هارون میر ، فعال سیاسی
•    دکتور فرامرز تمنا ، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه
•    داوود ناجی ، فعال سیاسی
•    نبی مصداق ، نویسنده و پژوهشگر

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews