Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی نشست مسکو در بارۀ صلح در افغانستان

نشست صلح افغانستان در مسکو که به ابتکار و مدیریت وزارت خارجۀ روسیه راه اندازی شده بود، به کار خود پایان داد. در این نشست گذشته از هییت شورای صلح افغانستان وهییت، طالبان نماینده گان کشورهای منطقه نیز اشتراک داشتند. حکومت افغانستان به این نشست نماینده‌یی نفرستاد.

هییت طالبان شامل پنج تن به رهبری عباس ستانکزی در نشست مسکو اشتراک کردند، طالبان در این نشست هرگونه گفت و گوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند و گفتند تا زمانی که نیروهای نظامی خارجی از افغانستان بیرون نشوند آن‌‌ها هیچ گونه گفت و گوی رویا روی  با حکومت نخواهند دشت.

طالبان در این نشست در گفت و گویی با رسانه روسی حتا حکومت افغانستان را متهم به حمایت از داعش کردند.

هییت صلح افغانستان با چه دست آوردی  از این نشست بر گشته است و چه پیامی برای مردم افغانستان دارد؟

این نشست به چه نتایحی دست یافته است؟ آیا این نشست می تواند سر آغاز دوره تازه یی گفت و گوهای صلح در افغانستان باشد، یا این که روسیه و بعضی از کشورهای همسایه زیر نام گفت و گو های صلح،  برنامه های دیگری را دنبال می کنند؟
در گفتمان این هفته به این موضوعات می پردازیم:

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

- دکتور قیوم سجادی، عضو مجلس نماینده گان 
- شهلا فرید ، عضو شورای عالی صلح
- دکتور فرامرز تمنا،  اگاه روابط بین الملل
- خالد پشتون، عضو مجلس نماینده گان

گفتمان

گفتمان: بررسی نشست مسکو در بارۀ صلح در افغانستان

نشست صلح افغانستان در مسکو که به ابتکار و مدیریت وزارت خارجۀ روسیه راه اندازی شده بود، به کار خود پایان داد. در این نشست گذشته از هییت شورای صلح افغانستان وهییت، طالبان نماینده گان کشورهای منطقه نیز اشتراک داشتند. حکومت افغانستان به این نشست نماینده‌یی نفرستاد.

هییت طالبان شامل پنج تن به رهبری عباس ستانکزی در نشست مسکو اشتراک کردند، طالبان در این نشست هرگونه گفت و گوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند و گفتند تا زمانی که نیروهای نظامی خارجی از افغانستان بیرون نشوند آن‌‌ها هیچ گونه گفت و گوی رویا روی  با حکومت نخواهند دشت.

طالبان در این نشست در گفت و گویی با رسانه روسی حتا حکومت افغانستان را متهم به حمایت از داعش کردند.

هییت صلح افغانستان با چه دست آوردی  از این نشست بر گشته است و چه پیامی برای مردم افغانستان دارد؟

این نشست به چه نتایحی دست یافته است؟ آیا این نشست می تواند سر آغاز دوره تازه یی گفت و گوهای صلح در افغانستان باشد، یا این که روسیه و بعضی از کشورهای همسایه زیر نام گفت و گو های صلح،  برنامه های دیگری را دنبال می کنند؟
در گفتمان این هفته به این موضوعات می پردازیم:

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 

- دکتور قیوم سجادی، عضو مجلس نماینده گان 
- شهلا فرید ، عضو شورای عالی صلح
- دکتور فرامرز تمنا،  اگاه روابط بین الملل
- خالد پشتون، عضو مجلس نماینده گان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews