تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابل نخستین محموله واکسین کرونا را امروز دریافت کرد

نخستین محمولۀ واکسین کرونا که شامل ۵۰۰هزار دوز می‌شود، امروز به کابل رسید.

این واکسین‌ها از طرف هند به افغانستان فرستاده شده‌اند.

این دوزهای واکسین کرونا قرار است به ۲۵۰هزار تن در افغانستان تطبیق شوند و نخستین  کسانی که این واکسین را دریافت خواهند کرد کارمندان بهداشتی و کهن سالان خواهند بود.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت می‌گوید که سازمان بهداشت جهانی روندهای اداری نامۀ تأییدی این واکسین هندی را تاکنون تکمیل نکرده‌است: «در کنار این کمک هند، از طریق کووکس فسیلیتی که یک مجمع به‌خاطر هماهنگی و جمع‌آوری پول برای خرید واکسین کرونا به کشورهای فقیر است، ما توانستیم که تعهدی به دریافت شانزده میلیون دوز واکسین را دریافت بکنیم. پیگیری بسیار جدی داریم که تا به‌زودترین فرصت ممکن در جمله دریافت کننده‌گان واکسین - اولین کشورهای دریافت کننده واکسین - از آن آدرس باشیم.»

راغورام اس، کاردار سفارت هند در کابل نیز گفت:«هند نوید دهنده به جهان است. کارخانه‌های ما ظرفیت تولید واکسین را برای استفاده آن دارد. ما در برابر ملی گرایی واکسین کارمی‌کنیم تا برای هرکس در سراسر جهان کمک کنیم که در برابر کرونا واکسین شود.»

قرار است بخشی از این واکسین در جریان ده روز آینده به ولایت‌ها انتقال داده شوند.

اما تا زمان رسیدن نامه تأییدی سازمان بهداشت جهانی دربارۀ این واکسین به حکومت افغانستان، این واکسین‌ها تزریق نخواهند شد.

حکومت افغانستان تلاش دارد که شصت درصد جمعیت کشور را واکسین کند. ده‌ها میلیون دالر تاکنون دراین باره به افغانستان تعهد کمک شده‌است اما برای فراهم شدن واکسین به شصت درصد جمعیت کشور به نود وسه میلیون دالر کمک بیشتر نیاز است.

کابل نخستین محموله واکسین کرونا را امروز دریافت کرد

قرار است بخشی از این واکسین در جریان ده روز آینده به ولایت‌ها انتقال داده شوند.

تصویر بندانگشتی

نخستین محمولۀ واکسین کرونا که شامل ۵۰۰هزار دوز می‌شود، امروز به کابل رسید.

این واکسین‌ها از طرف هند به افغانستان فرستاده شده‌اند.

این دوزهای واکسین کرونا قرار است به ۲۵۰هزار تن در افغانستان تطبیق شوند و نخستین  کسانی که این واکسین را دریافت خواهند کرد کارمندان بهداشتی و کهن سالان خواهند بود.

وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت می‌گوید که سازمان بهداشت جهانی روندهای اداری نامۀ تأییدی این واکسین هندی را تاکنون تکمیل نکرده‌است: «در کنار این کمک هند، از طریق کووکس فسیلیتی که یک مجمع به‌خاطر هماهنگی و جمع‌آوری پول برای خرید واکسین کرونا به کشورهای فقیر است، ما توانستیم که تعهدی به دریافت شانزده میلیون دوز واکسین را دریافت بکنیم. پیگیری بسیار جدی داریم که تا به‌زودترین فرصت ممکن در جمله دریافت کننده‌گان واکسین - اولین کشورهای دریافت کننده واکسین - از آن آدرس باشیم.»

راغورام اس، کاردار سفارت هند در کابل نیز گفت:«هند نوید دهنده به جهان است. کارخانه‌های ما ظرفیت تولید واکسین را برای استفاده آن دارد. ما در برابر ملی گرایی واکسین کارمی‌کنیم تا برای هرکس در سراسر جهان کمک کنیم که در برابر کرونا واکسین شود.»

قرار است بخشی از این واکسین در جریان ده روز آینده به ولایت‌ها انتقال داده شوند.

اما تا زمان رسیدن نامه تأییدی سازمان بهداشت جهانی دربارۀ این واکسین به حکومت افغانستان، این واکسین‌ها تزریق نخواهند شد.

حکومت افغانستان تلاش دارد که شصت درصد جمعیت کشور را واکسین کند. ده‌ها میلیون دالر تاکنون دراین باره به افغانستان تعهد کمک شده‌است اما برای فراهم شدن واکسین به شصت درصد جمعیت کشور به نود وسه میلیون دالر کمک بیشتر نیاز است.

هم‌رسانی کنید