Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دور دوم تطبیق واکسین کرونا؛ روزانه صدها تن واکسین می‌شوند

در حالی‌که سه روز از آغاز دور تازۀ تطبیق واکسین کرونا در کشور می‌گذرد، پزشکان در کابل می‌گویند که روزانه صدها تن به مراکز تطبیق واکسین مراجعه می‌کنند.

چنین به تازه‌گی ۷۰۰هزار دوز واکسین کرونا را به حکومت افغانستان تحویل داد. وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بیشتر این واکسین‌ها به ولایت‌های کشور فرستاده شده‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در کابل در هفده بخش واکسین کرونا تطبیق می‌شود و شهروندان می‌توانند در این محل‌ها برای تطبیق واکسین کرونا مراجعه کنند.

سید اسدالله سادات، آمر پولی‌کلینیک و مرکز تشخیصیه شفاخانه صحت طفل بیان داشت: «حدوداً ممکن پنجاه واکسین یا کمی زیادترش را اگر ما به استف وی‌آی‌پی نگه بکنیم که می‌آیند و واکسین می‌شوند؛ متباقی همه‌اش به مردم است که تا سه‌صد، سه‌صد و پنجاه واکسین را ما به مردم واکسین می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کابل که این واکسین را دریافت کرده‌اند، بر رعایت توصیه‌های بهداشتی تأکید می‌ورزند و از دیگران نیز می‌خواهند که واکسین کرونا بزنند. 

فضل کریم، یکی از کسانی‌ است که واکسین کرونا دریافت کرده‌‎است: «مردم باید از ماسک استفاده کنند، دستان خود را بشویند و در ضمن، اعلاناتی‌که از طریق وزارت صحت عامه می‌شود، آن‌ها را در نظر بگیرند.»

محمد صیام نیز که واکسین کرونا گرفته‌است، پیام مشابهی به مردم دارد: «افغانستان در شرایک پیک به‌سر می‌برد؛ از این خاطر ما امروز آمدیم تا واکسین کرونا کنیم به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس.»

دور نخست تطبیق ویروس کرونا در حدود یک ماه پیش پایان یافت که گونۀ هندی واکسین کرونا بود.

روز گذشته یک‌شنبه وزارت صحت‌عامه گفت که تاکنون بیش از ۶۵۶ هزار فرد ملکی در کشور واکسین کرونا شده‌اند. در این میان، بیش از ۱۲۱ هزار کارمند بهداشتی و بیش از ۸۱ هزار آموزگار هم بوده‌اند.

دور دوم تطبیق واکسین کرونا؛ روزانه صدها تن واکسین می‌شوند

چنین به تازه‌گی ۷۰۰هزار دوز واکسین کرونا را به حکومت افغانستان تحویل داد. وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بیشتر این واکسین‌ها به ولایت‌های کشور فرستاده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که سه روز از آغاز دور تازۀ تطبیق واکسین کرونا در کشور می‌گذرد، پزشکان در کابل می‌گویند که روزانه صدها تن به مراکز تطبیق واکسین مراجعه می‌کنند.

چنین به تازه‌گی ۷۰۰هزار دوز واکسین کرونا را به حکومت افغانستان تحویل داد. وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بیشتر این واکسین‌ها به ولایت‌های کشور فرستاده شده‌اند.

وزارت صحت می‌گوید که در کابل در هفده بخش واکسین کرونا تطبیق می‌شود و شهروندان می‌توانند در این محل‌ها برای تطبیق واکسین کرونا مراجعه کنند.

سید اسدالله سادات، آمر پولی‌کلینیک و مرکز تشخیصیه شفاخانه صحت طفل بیان داشت: «حدوداً ممکن پنجاه واکسین یا کمی زیادترش را اگر ما به استف وی‌آی‌پی نگه بکنیم که می‌آیند و واکسین می‌شوند؛ متباقی همه‌اش به مردم است که تا سه‌صد، سه‌صد و پنجاه واکسین را ما به مردم واکسین می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از باشنده‌گان کابل که این واکسین را دریافت کرده‌اند، بر رعایت توصیه‌های بهداشتی تأکید می‌ورزند و از دیگران نیز می‌خواهند که واکسین کرونا بزنند. 

فضل کریم، یکی از کسانی‌ است که واکسین کرونا دریافت کرده‌‎است: «مردم باید از ماسک استفاده کنند، دستان خود را بشویند و در ضمن، اعلاناتی‌که از طریق وزارت صحت عامه می‌شود، آن‌ها را در نظر بگیرند.»

محمد صیام نیز که واکسین کرونا گرفته‌است، پیام مشابهی به مردم دارد: «افغانستان در شرایک پیک به‌سر می‌برد؛ از این خاطر ما امروز آمدیم تا واکسین کرونا کنیم به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس.»

دور نخست تطبیق ویروس کرونا در حدود یک ماه پیش پایان یافت که گونۀ هندی واکسین کرونا بود.

روز گذشته یک‌شنبه وزارت صحت‌عامه گفت که تاکنون بیش از ۶۵۶ هزار فرد ملکی در کشور واکسین کرونا شده‌اند. در این میان، بیش از ۱۲۱ هزار کارمند بهداشتی و بیش از ۸۱ هزار آموزگار هم بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید