Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند تطبیق واکسن جانسون امروز در کابل آغاز شد

روند تطبیق واکسن کرونا نوع جانسون اند جانسون که اخیرأ به دولت افغانستان تحویل داده شده‌است، امروز شنبه در کابل آغاز شد.

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که روند تطبیق این واکسین در شماری از یازده مرکز در شهر کابل آغاز شده‌است.

واکسین جانسون اند جانسون تنها یک دوز دارد و از سوی برنامۀ کوواکس سازمان جهانی بهداشت به افغانستان کمک شده‌است.

عثمان طاهری، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «یگانه راه ایجاد معافیت کلی تطبیق واکسین است مردم تشویش وهراسی نداشته باشند به دل آرام می‌توانند واکسین را تطبیق نمایند.»

پزشکان تأکید می‌ورزند که مردم برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، باید واکسین بگیرند.

سید اسدالله، امر کلینیک مرکز تطبیق واکسین کرونا در شفاخانه صحت طفل اندرگاندی بیان داشت: «عملأ ما تطبیق را شروع کردیم خوش‌بختانه مردم می‌آیند واکسین می‌گیرند. کسانی‌که هیچ واکسین نگرفته اند این واکسین می‌گیرند واین واکسین یک دوز است.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که شهروندان می‌توانند در یازده مرکز در شهر کابل این واکسن را دریافت کنند.

شفاخانه صحت طفل انداراگاندی، شفاخانه جمهوریت، شفاخانه استقلال، کلینیک ساحوی هودخیل، شفاخانه ۱۰۲بستر خیرخانه، شفاخانه صد بستر دشت برچی، پولی کلینیک مرکزی، شفاخانه احمد شاه بابا، شفاخانه ساحوی سر کوتل، شفاخانه تنی کوت و شفاخانه  افغان - جاچان مرکزهای تطبیق واکسن کرونا در کابل استند.

۱.۴میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون، روز گذشته به حکومت افغانستان تحویل داده شد. پیش از این هند و چین نیز بیش از یک میلیون دوز واکسن را به افغانستان کمک کرده بودند که روند تطبیق آن‌ها پایان یافته‌است.

روند تطبیق واکسن جانسون امروز در کابل آغاز شد

پزشکان تأکید می‌ورزند که مردم برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، باید واکسین بگیرند.

تصویر بندانگشتی

روند تطبیق واکسن کرونا نوع جانسون اند جانسون که اخیرأ به دولت افغانستان تحویل داده شده‌است، امروز شنبه در کابل آغاز شد.

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که روند تطبیق این واکسین در شماری از یازده مرکز در شهر کابل آغاز شده‌است.

واکسین جانسون اند جانسون تنها یک دوز دارد و از سوی برنامۀ کوواکس سازمان جهانی بهداشت به افغانستان کمک شده‌است.

عثمان طاهری، معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «یگانه راه ایجاد معافیت کلی تطبیق واکسین است مردم تشویش وهراسی نداشته باشند به دل آرام می‌توانند واکسین را تطبیق نمایند.»

پزشکان تأکید می‌ورزند که مردم برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، باید واکسین بگیرند.

سید اسدالله، امر کلینیک مرکز تطبیق واکسین کرونا در شفاخانه صحت طفل اندرگاندی بیان داشت: «عملأ ما تطبیق را شروع کردیم خوش‌بختانه مردم می‌آیند واکسین می‌گیرند. کسانی‌که هیچ واکسین نگرفته اند این واکسین می‌گیرند واین واکسین یک دوز است.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که شهروندان می‌توانند در یازده مرکز در شهر کابل این واکسن را دریافت کنند.

شفاخانه صحت طفل انداراگاندی، شفاخانه جمهوریت، شفاخانه استقلال، کلینیک ساحوی هودخیل، شفاخانه ۱۰۲بستر خیرخانه، شفاخانه صد بستر دشت برچی، پولی کلینیک مرکزی، شفاخانه احمد شاه بابا، شفاخانه ساحوی سر کوتل، شفاخانه تنی کوت و شفاخانه  افغان - جاچان مرکزهای تطبیق واکسن کرونا در کابل استند.

۱.۴میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون، روز گذشته به حکومت افغانستان تحویل داده شد. پیش از این هند و چین نیز بیش از یک میلیون دوز واکسن را به افغانستان کمک کرده بودند که روند تطبیق آن‌ها پایان یافته‌است.

هم‌رسانی کنید