تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت: قطع کمک‌های جهانی خدمات بهداشتی را با بحران مواجه کرده

وزارت صحت عامه می‌گوید که پس از قطع کمک‌ها و همکاری‌های جامعه جهانی در بخش بهداشت، خدمات بهداشتی در کشور با بحران مواجه شده است.

معین عرضه خدمات بهداشتی این وزارت حکومت پیشین را به بی‌پروایی متهم می‌کند و می‌گوید که نود و پنج در صد از خدمات بهداشتی را به کمک‌های جامعه جهانی منحصر کرده بودند و کارهای بنیادی نکرده است.

عبدالباری عمر، معاون عرضه خدمات بهداشتی وزارت صحت عامه گفت: «به یک نظام که میلیاردها دالر از سوی سازمان های صحی جهان کمک می‌شد با آن هم کارهای بنیادی نکردند و با وجود این تنها ۵.۵ فیصد خدمات را ارایه کردند.»

وی می‌افزاید که با کاهش کمک‌های جهانی، تنخواه چندین ماه کارمندان بهداشت پرداخته نشده اند و نیز فعالیت‌های برخی از مراکز بهداشتی متوقف شده اند.

به گفته آقای عمر، هم اکنون شهروندان کشور برای درمان بیماران شان در بیرون از کشور، سالانه بیش از ۲۴۰ میلیون دالر را هزینه می‌کنند. وی می‌افزاید که این وزارت می‌کوشد تا عرضه خدمات بهداشتی را در کشور بهبود ببخشد تا مردم از رفتن به بیرون از کشور خودداری کنند.

در همین حال، شهروندان کشور از کاهش عرضه خدمات بهداشتی در ماه‌های پسین در کشور شکایت دارند.

نورالله، بیمار گفت: «خواهش ما این است که با شفاخانه‌ها به شکل گذشته کمک شود تا برای هموطنان ما خدمات درست را ارایه کنند.»

ندیمه، فعال جامعه مدنی در خوست گفت: «در کلینک‌های این‌جا دوا به درستی نرسیده است و همچنان به شفاخانه‌ها تجهیزات نرسیده است.»

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که آمار‌های وزارت صحت عامه نشان می‌دهد دو میلیون و سه صد هزار کودک در کشور با سوء تغذیه روبرو استند.

مقام‌های وزارت صحت عامه از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را در بخش بهداشت کمک کند.

وزارت صحت: قطع کمک‌های جهانی خدمات بهداشتی را با بحران مواجه کرده

مقام‌های وزارت صحت عامه از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را در بخش بهداشت کمک کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که پس از قطع کمک‌ها و همکاری‌های جامعه جهانی در بخش بهداشت، خدمات بهداشتی در کشور با بحران مواجه شده است.

معین عرضه خدمات بهداشتی این وزارت حکومت پیشین را به بی‌پروایی متهم می‌کند و می‌گوید که نود و پنج در صد از خدمات بهداشتی را به کمک‌های جامعه جهانی منحصر کرده بودند و کارهای بنیادی نکرده است.

عبدالباری عمر، معاون عرضه خدمات بهداشتی وزارت صحت عامه گفت: «به یک نظام که میلیاردها دالر از سوی سازمان های صحی جهان کمک می‌شد با آن هم کارهای بنیادی نکردند و با وجود این تنها ۵.۵ فیصد خدمات را ارایه کردند.»

وی می‌افزاید که با کاهش کمک‌های جهانی، تنخواه چندین ماه کارمندان بهداشت پرداخته نشده اند و نیز فعالیت‌های برخی از مراکز بهداشتی متوقف شده اند.

به گفته آقای عمر، هم اکنون شهروندان کشور برای درمان بیماران شان در بیرون از کشور، سالانه بیش از ۲۴۰ میلیون دالر را هزینه می‌کنند. وی می‌افزاید که این وزارت می‌کوشد تا عرضه خدمات بهداشتی را در کشور بهبود ببخشد تا مردم از رفتن به بیرون از کشور خودداری کنند.

در همین حال، شهروندان کشور از کاهش عرضه خدمات بهداشتی در ماه‌های پسین در کشور شکایت دارند.

نورالله، بیمار گفت: «خواهش ما این است که با شفاخانه‌ها به شکل گذشته کمک شود تا برای هموطنان ما خدمات درست را ارایه کنند.»

ندیمه، فعال جامعه مدنی در خوست گفت: «در کلینک‌های این‌جا دوا به درستی نرسیده است و همچنان به شفاخانه‌ها تجهیزات نرسیده است.»

این اظهارات در حالی ابراز می‌شوند که آمار‌های وزارت صحت عامه نشان می‌دهد دو میلیون و سه صد هزار کودک در کشور با سوء تغذیه روبرو استند.

مقام‌های وزارت صحت عامه از جامعه جهانی می‌خواهند که افغانستان را در بخش بهداشت کمک کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره