Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کودکان متبلا به سوء تغذیه در بادغیس ۵۰ درصد افزایش یافته است

ریاست صحت عامه بادغیس می‌گوید که امسال شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در این ولایت در مقایسه به سال پار پنجاه درصد افزایش یافته است.

آمار که در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده، افزایش دو برابری مبتلایان به سوء تغذیه را درمقایسه به سه ماه اول سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

عبدالرووف صابری، مسوول بخش سوء‌تغذیه ریاست صحت عامه بادغیس گفت: «در سال ۲۰۲۱ ما ۲۷۰ مریض داشیم، اما متاسفانه در سال ۲۰۲۲ تعداد آن ۵۶۳ تن شده است، یعنی این ارقام نشان می‌دهد که پنجا درصد افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته.»

در همین حال شماری از مادران کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه می‌گویند که به علت ناداری و گرسنگی نمی‌توانند شکم کودکان شان را سیر کنند.

زلیخا، مادر دو کودک مبتلا به سوءتغذیه، گفت: «ما در اینجا آمده ایم اما تا هنوز هیچ فایده‌یی نکرده، اینجا دوا وجود ندارد.»

گلالی، مادر کودک مبتلا به سوءتغذیه، گفت: «چیزی نیست که با آن دوا بخریم و یا هم چیزی بخوریم، اگر همراه ما کمک صورت بگیرد خوب می‌شود.»

بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بادغیس، در سال گذشته بیش از پنج هزار و پنجصد طفل مصاب به سوء‌تغذیه شدید برای تداوی به شفاخانه‌های این ولایت انتقال داده شده اند.

در این سال همچنان بیش از هشت هزار و دوصد کودک مبتلا به سوء‌تغذیه متوسط از خدمات بهداشتی بهره‌مند شده اند. در این مدت بیش از چهار هزار و چهارصد مادر مبتلا به سوء تغذیه نیز تحت تداوی قرار گرفته اند.

کودکان متبلا به سوء تغذیه در بادغیس ۵۰ درصد افزایش یافته است

زلیخا، مادر دو کودک مبتلا به سوءتغذیه، گفت: «ما در اینجا آمده ایم اما تا هنوز هیچ فایده‌یی نکرده، اینجا دوا وجود ندارد.»

Thumbnail

ریاست صحت عامه بادغیس می‌گوید که امسال شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در این ولایت در مقایسه به سال پار پنجاه درصد افزایش یافته است.

آمار که در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ به ثبت رسیده، افزایش دو برابری مبتلایان به سوء تغذیه را درمقایسه به سه ماه اول سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

عبدالرووف صابری، مسوول بخش سوء‌تغذیه ریاست صحت عامه بادغیس گفت: «در سال ۲۰۲۱ ما ۲۷۰ مریض داشیم، اما متاسفانه در سال ۲۰۲۲ تعداد آن ۵۶۳ تن شده است، یعنی این ارقام نشان می‌دهد که پنجا درصد افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته.»

در همین حال شماری از مادران کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه می‌گویند که به علت ناداری و گرسنگی نمی‌توانند شکم کودکان شان را سیر کنند.

زلیخا، مادر دو کودک مبتلا به سوءتغذیه، گفت: «ما در اینجا آمده ایم اما تا هنوز هیچ فایده‌یی نکرده، اینجا دوا وجود ندارد.»

گلالی، مادر کودک مبتلا به سوءتغذیه، گفت: «چیزی نیست که با آن دوا بخریم و یا هم چیزی بخوریم، اگر همراه ما کمک صورت بگیرد خوب می‌شود.»

بر بنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بادغیس، در سال گذشته بیش از پنج هزار و پنجصد طفل مصاب به سوء‌تغذیه شدید برای تداوی به شفاخانه‌های این ولایت انتقال داده شده اند.

در این سال همچنان بیش از هشت هزار و دوصد کودک مبتلا به سوء‌تغذیه متوسط از خدمات بهداشتی بهره‌مند شده اند. در این مدت بیش از چهار هزار و چهارصد مادر مبتلا به سوء تغذیه نیز تحت تداوی قرار گرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره