Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از بسته ماندن مرکز های درمان معتادان و کووید نزده در کشور

وزارت صحت عامه از مسدود ماندن بیش از شصت مرکز درمان معتادان مواد مخدر و بیماران کرونا در کشور ابراز نگرانی می‌کند.

به گفته این وزارت، چهل و چهار مرکز درمان معتادان مواد مخدر و بیست و یک مرکز  کوید نزده اکنون در سراسر کشور غیر فعال استند. مسوولان در وزارت صحت عامه از جامعه جهانی می‌خواهند تا کمک‌هایش را در بخش بهداشت به افغانستان افزیش دهد.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت : «با روی کار آمدن امارت اسلامی قرار بود تمامی مراکز صحی در کشور بسته شود از آن جمله ۲۲۳۱ مرکز که مربوط پروژه صحتمندی می‌شد مکمل کار اش متوقف شده بود از آن جمله ۳۷ مرکز درمانی کرونا و ۸۸ مرکز معتادان اما ما دوبار توانستیم آنها را پوشش بدهیم.»

در همین حال، برخی از بیمارداران از کمبود دوا و نبود جای مناسب برای بیماران در شفاخانه‌های دولتی نیز شکایت دارند.

یکتن از بیمارداران گفت: «اینجا به پایوازها جای نیست، در روی حویلی شفاخانه یا پشت شفاخانه می‌خوابیم، دوا را هم از بازار می‌خریم بسیار قیمت است نرخ یک پایپ سیروم صد افغانی است.»

بیماردار گفت: «معاینات در داخل شفاخانه می‌شود اما دواهای نسخه را از بازار می‌خریم.»

پیش از این وزارت صحت عامه گفته است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی سازمان جهانی بهداشت و صندوق پشتیبانی از حقوق کودکان ملل متحد مسوولیت تمویل مالی مرکزهای صحی در کشور را به عهده گرفتند.

نگرانی از بسته ماندن مرکز های درمان معتادان و کووید نزده در کشور

در همین حال، برخی از بیمارداران از کمبود دوا و نبود جای مناسب برای بیماران در شفاخانه‌های دولتی نیز شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه از مسدود ماندن بیش از شصت مرکز درمان معتادان مواد مخدر و بیماران کرونا در کشور ابراز نگرانی می‌کند.

به گفته این وزارت، چهل و چهار مرکز درمان معتادان مواد مخدر و بیست و یک مرکز  کوید نزده اکنون در سراسر کشور غیر فعال استند. مسوولان در وزارت صحت عامه از جامعه جهانی می‌خواهند تا کمک‌هایش را در بخش بهداشت به افغانستان افزیش دهد.

جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت : «با روی کار آمدن امارت اسلامی قرار بود تمامی مراکز صحی در کشور بسته شود از آن جمله ۲۲۳۱ مرکز که مربوط پروژه صحتمندی می‌شد مکمل کار اش متوقف شده بود از آن جمله ۳۷ مرکز درمانی کرونا و ۸۸ مرکز معتادان اما ما دوبار توانستیم آنها را پوشش بدهیم.»

در همین حال، برخی از بیمارداران از کمبود دوا و نبود جای مناسب برای بیماران در شفاخانه‌های دولتی نیز شکایت دارند.

یکتن از بیمارداران گفت: «اینجا به پایوازها جای نیست، در روی حویلی شفاخانه یا پشت شفاخانه می‌خوابیم، دوا را هم از بازار می‌خریم بسیار قیمت است نرخ یک پایپ سیروم صد افغانی است.»

بیماردار گفت: «معاینات در داخل شفاخانه می‌شود اما دواهای نسخه را از بازار می‌خریم.»

پیش از این وزارت صحت عامه گفته است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی سازمان جهانی بهداشت و صندوق پشتیبانی از حقوق کودکان ملل متحد مسوولیت تمویل مالی مرکزهای صحی در کشور را به عهده گرفتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره