Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک دانشگاه لاهور به شفاخانه‌های ساخت پاکستان در افغانستان

دانشگاه لاهور، شفاخانه‌های را که از سوی پاکستان در افغانستان ساخته شده اند، کمک اقتصادی و فنی می‌کند.

سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که برای اجرای این کار امروز تفاهمنامه‌‌یی میان شفاخانه محمد علی جناح در کابل و دانشگاه لاهور به امضا رسید که بربنیاد آن، این دانشگاه در پایان هر ماه ابزارهای طبی و دیگر نیازمندی‌های این شفاخانه را فراهم خواهد ساخت.

در همین حال، هیاتی از دانشگاه لاهور پاکستان به هدف کمک به شفاخانه‌های که از سوی پاکستان در افغانستان ساخته شده اند به کابل آمده است.

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که دانشگاه لاهور پاکستان تعهد کرده است که تنخواه کارمندان شفاخانه محمد علی جناح را بپردازد.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «از شش ماه گرفته تا یک سال و شاید برای دراز مدت دانشکاه لاهور علاقه دارد که بعدها تنخواه کارمندان این شفاخانه را بپردازد.»

کمک در بخش ابزارهای بهداشتی و آموزش پزشکان شامل این تفاهمنامه می‌شود.

سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که در پایان هر ماه ابزارهای طبی و دیگر نیازهای این شفاخانه از سوی دانشگاه لاهور فراهم خواهند شد.

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، گفت: «اساسا هدف این مراسم امضای تفاهمنامه بین شفاخانه علی جناح واقع در کابل و دانشگاه لاهور از بهر فراهم سازی سهولت‌های طبی، آموزش و در کل همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان جهت پیشبرد امور روزمره این شفاخانه است.»

این در حالی‌ست که کارمندان شفاخانه محمد علی جناح چندین ماه می‌شود که تنخواه دریافت نکرده اند.

عبدالغفور، کارمند شفاخانه محمد علی جناح، گفت: «سه ماه مانده می‌گویند که تنخواه پرداخت می‌شود ولی تا هنوز معلوم نیست که چی مدت پرداخت خواهد شد.»

شفاخانه محمد علی جناح در کابل، نائب امین الله خان در لوگر و شفاخانه ملی تداوی کلیه در ننگرهار از سوی پاکستان ساخته شده اند و انتظار می‌رود که دانشگا لاهور پاکستان کمک‌های بهداشتی خود را به این سه شفاخانه آغاز نماید.

کمک دانشگاه لاهور به شفاخانه‌های ساخت پاکستان در افغانستان

سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که در پایان هر ماه ابزارهای طبی و دیگر نیازهای این شفاخانه از سوی دانشگاه لاهور فراهم خواهند شد.

Thumbnail

دانشگاه لاهور، شفاخانه‌های را که از سوی پاکستان در افغانستان ساخته شده اند، کمک اقتصادی و فنی می‌کند.

سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که برای اجرای این کار امروز تفاهمنامه‌‌یی میان شفاخانه محمد علی جناح در کابل و دانشگاه لاهور به امضا رسید که بربنیاد آن، این دانشگاه در پایان هر ماه ابزارهای طبی و دیگر نیازمندی‌های این شفاخانه را فراهم خواهد ساخت.

در همین حال، هیاتی از دانشگاه لاهور پاکستان به هدف کمک به شفاخانه‌های که از سوی پاکستان در افغانستان ساخته شده اند به کابل آمده است.

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که دانشگاه لاهور پاکستان تعهد کرده است که تنخواه کارمندان شفاخانه محمد علی جناح را بپردازد.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «از شش ماه گرفته تا یک سال و شاید برای دراز مدت دانشکاه لاهور علاقه دارد که بعدها تنخواه کارمندان این شفاخانه را بپردازد.»

کمک در بخش ابزارهای بهداشتی و آموزش پزشکان شامل این تفاهمنامه می‌شود.

سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که در پایان هر ماه ابزارهای طبی و دیگر نیازهای این شفاخانه از سوی دانشگاه لاهور فراهم خواهند شد.

منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، گفت: «اساسا هدف این مراسم امضای تفاهمنامه بین شفاخانه علی جناح واقع در کابل و دانشگاه لاهور از بهر فراهم سازی سهولت‌های طبی، آموزش و در کل همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان جهت پیشبرد امور روزمره این شفاخانه است.»

این در حالی‌ست که کارمندان شفاخانه محمد علی جناح چندین ماه می‌شود که تنخواه دریافت نکرده اند.

عبدالغفور، کارمند شفاخانه محمد علی جناح، گفت: «سه ماه مانده می‌گویند که تنخواه پرداخت می‌شود ولی تا هنوز معلوم نیست که چی مدت پرداخت خواهد شد.»

شفاخانه محمد علی جناح در کابل، نائب امین الله خان در لوگر و شفاخانه ملی تداوی کلیه در ننگرهار از سوی پاکستان ساخته شده اند و انتظار می‌رود که دانشگا لاهور پاکستان کمک‌های بهداشتی خود را به این سه شفاخانه آغاز نماید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره