Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی وزارت صحت از کمبود تجهیزات بهداشتی در خوست و پکتیکا

وزارت صحت عامه از کمبود تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های خوست و پکتیکا نگرانی می‌کند.

مسوولان این وزارت از نهادهای جهانی می‌خواهند که کمک‌های شان را در بخش بهداشت به باشنده‌گان این ولایت‌ها افزایش دهند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «شماری از نهادها و اداره ها تا اندازه کمک کرده اند و هنوزهم این کمک جریان دارد، اما بخاطر اینکه بیشتر باشنده‌گان این ولایت‌ها خانه‌های شان را از دست داده اند به کمک‌های بیشتر نیاز است تا هنگامی که زنده‌گی شان به حالت عادی بر گردد.»

این در حالی‌ست که پس از نزدیک به یک هفته هنوزهم آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های پکتیکا و خوست از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی شکایت دارند. آنان می‌گویند که شفاخانه‌های این ولایت‌ها با کمبود مواد بهداشتی روبه‌رو استند.

یک باشنده محل در این باره گفت: «ما از پکتیکا مریض‌های مان را به اینجا آورده‌ایم اما وسایل اکسری نیست، دوا نیست و وسایل درست نیست.»

باشنده دیگر محل می‌گوید: «آنجا شفاخانه مجهز نبود، لابراتوار نبود، وسایل برای اکسری نبود، درمان در آنجا ناممکن بود.»

همزمان با این سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از افزایش کمک‌های شان به بخش بهداشت و مواد غذایی برای آسیب دیده‌گان خبر می‌دهند.

این نهادها با نگرانی از کمبود مواد و مرکزهای بهداشتی گفته اند که شمار بیشتر آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین را کودکان می‌سازند و آسیب دیده‌گان این رویداد نیاز به توجه جدی دارند.

سازمان جهانی بهداشت، گفت: «با وجود همه تلاش های بی درنگ از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان بشری تاسیسات صحی آسیب دیده و ویران شده اند؛ کمبود دارو و زنجیره جراحی امنیت و موضوعات دسترسی برای ارسال کمک های به موقع از چالش های استند که هنوز وجود دارند.»

بربنیاد آمارها، در این زمین‌لرزه ۱۰۳۶ تن جان باخته اند و بیش از یک هزار تن دیگر زخم برداشته اند و هزاران خانه هم ویران شده اند.

نگرانی وزارت صحت از کمبود تجهیزات بهداشتی در خوست و پکتیکا

بربنیاد آمارها، در این زمین‌لرزه ۱۰۳۶ تن جان باخته اند و بیش از یک هزار تن دیگر زخم برداشته اند و هزاران خانه هم ویران شده اند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه از کمبود تجهیزات بهداشتی و مواد غذایی به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های خوست و پکتیکا نگرانی می‌کند.

مسوولان این وزارت از نهادهای جهانی می‌خواهند که کمک‌های شان را در بخش بهداشت به باشنده‌گان این ولایت‌ها افزایش دهند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «شماری از نهادها و اداره ها تا اندازه کمک کرده اند و هنوزهم این کمک جریان دارد، اما بخاطر اینکه بیشتر باشنده‌گان این ولایت‌ها خانه‌های شان را از دست داده اند به کمک‌های بیشتر نیاز است تا هنگامی که زنده‌گی شان به حالت عادی بر گردد.»

این در حالی‌ست که پس از نزدیک به یک هفته هنوزهم آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های پکتیکا و خوست از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی شکایت دارند. آنان می‌گویند که شفاخانه‌های این ولایت‌ها با کمبود مواد بهداشتی روبه‌رو استند.

یک باشنده محل در این باره گفت: «ما از پکتیکا مریض‌های مان را به اینجا آورده‌ایم اما وسایل اکسری نیست، دوا نیست و وسایل درست نیست.»

باشنده دیگر محل می‌گوید: «آنجا شفاخانه مجهز نبود، لابراتوار نبود، وسایل برای اکسری نبود، درمان در آنجا ناممکن بود.»

همزمان با این سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از افزایش کمک‌های شان به بخش بهداشت و مواد غذایی برای آسیب دیده‌گان خبر می‌دهند.

این نهادها با نگرانی از کمبود مواد و مرکزهای بهداشتی گفته اند که شمار بیشتر آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین را کودکان می‌سازند و آسیب دیده‌گان این رویداد نیاز به توجه جدی دارند.

سازمان جهانی بهداشت، گفت: «با وجود همه تلاش های بی درنگ از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان بشری تاسیسات صحی آسیب دیده و ویران شده اند؛ کمبود دارو و زنجیره جراحی امنیت و موضوعات دسترسی برای ارسال کمک های به موقع از چالش های استند که هنوز وجود دارند.»

بربنیاد آمارها، در این زمین‌لرزه ۱۰۳۶ تن جان باخته اند و بیش از یک هزار تن دیگر زخم برداشته اند و هزاران خانه هم ویران شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره