Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌ها برای ایجاد سهولت در واردات دوا

اداره ملی غذا و دوا می‌گوید که طرح تعدیل قانون دوایی کشور با ریاست الوزرا شریک ساخته شده است که اگر این طرح تایید شود، در زمینه واردات دوا به کشور سهولت‌هایی ایجاد خواهد شد.

عبدالباری عمر، رییس اداره غذا و دوا که در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای یک ساله این اداره حضور یافته بود، از سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا در بخش تولیدات دوا در کشور بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

آقای عمر در این نشست گفت: «در این قانون نکات و قوانینی است که عملی کردن آن در این زمان هیچ امکان ندارد، کمیته را جور کردیم و قانون از سوی ما نهایی شده است»

اداره ملی غذا و دوا می‌افزاید که درآمد این اداره در این مدت به بیش از ۳۳ میلیون افغانی می‌رسد. این اداره از کاهش واردات دوا به کشور نیز سخن می‌زند.

عبدالباری عمر افزود: «به اندازه شش و نیم صد میلیون دالر پروفورمه بخاطر تجارها ما دادیم، یعنی همین قدر دوا را باید به افغانستان بیاورند و ما گفته می‌توانیم که تا هنوز در طول چهار یا چهار و نیم ماه ۶۰ میلیون دالر دوا را وارد افغانستان کردند که این بسیار یک مقدار کم است.»

رییس اداره ملی غذا و دوا همچنان می‌گوید که تولیدات داخلی دوا در کشور به ۳۰۰ گونه می‌رسد.

عبدالله احمدی، پزشک، می‌گوید: «خبر تولید ادویه در داخل افغانستان که حدود سه صد قلم می‌رسد، خبر خوش و امیدوارکننده برای تمام مردم افغانستان است. از تجربه گذشته که در افغانستان داشتم کیفیت دوای افغانستان به مراتب بهتر از کیفیت دوای جعلی بود که از کشورهای منطقه به افغانستان می‌رسید.»

اداره ملی غذا و دوا می‌افزاید که تاکنون ۱۷۲۹۰ آزمایش دوا انجام شده و برای برخی از دواهای که در فهرست مجاز شامل نمی‌باشند از بهر نیازمند بازارهای دوایی اجازه واردات داده شده است.

تلاش‌ها برای ایجاد سهولت در واردات دوا

عبدالباری عمر که در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای یک‌ساله این اداره حضور داشت، از سرمایه‌گذاران خواست تا در بخش تولیدات دوا در کشور سرمایه‌گذاری کنند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی غذا و دوا می‌گوید که طرح تعدیل قانون دوایی کشور با ریاست الوزرا شریک ساخته شده است که اگر این طرح تایید شود، در زمینه واردات دوا به کشور سهولت‌هایی ایجاد خواهد شد.

عبدالباری عمر، رییس اداره غذا و دوا که در نشست گزارش‌دهی از کارکردهای یک ساله این اداره حضور یافته بود، از سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا در بخش تولیدات دوا در کشور بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

آقای عمر در این نشست گفت: «در این قانون نکات و قوانینی است که عملی کردن آن در این زمان هیچ امکان ندارد، کمیته را جور کردیم و قانون از سوی ما نهایی شده است»

اداره ملی غذا و دوا می‌افزاید که درآمد این اداره در این مدت به بیش از ۳۳ میلیون افغانی می‌رسد. این اداره از کاهش واردات دوا به کشور نیز سخن می‌زند.

عبدالباری عمر افزود: «به اندازه شش و نیم صد میلیون دالر پروفورمه بخاطر تجارها ما دادیم، یعنی همین قدر دوا را باید به افغانستان بیاورند و ما گفته می‌توانیم که تا هنوز در طول چهار یا چهار و نیم ماه ۶۰ میلیون دالر دوا را وارد افغانستان کردند که این بسیار یک مقدار کم است.»

رییس اداره ملی غذا و دوا همچنان می‌گوید که تولیدات داخلی دوا در کشور به ۳۰۰ گونه می‌رسد.

عبدالله احمدی، پزشک، می‌گوید: «خبر تولید ادویه در داخل افغانستان که حدود سه صد قلم می‌رسد، خبر خوش و امیدوارکننده برای تمام مردم افغانستان است. از تجربه گذشته که در افغانستان داشتم کیفیت دوای افغانستان به مراتب بهتر از کیفیت دوای جعلی بود که از کشورهای منطقه به افغانستان می‌رسید.»

اداره ملی غذا و دوا می‌افزاید که تاکنون ۱۷۲۹۰ آزمایش دوا انجام شده و برای برخی از دواهای که در فهرست مجاز شامل نمی‌باشند از بهر نیازمند بازارهای دوایی اجازه واردات داده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره