Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک هند به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی

وزارت خارجه هند در خبرنامه‌یی گفته است که یک بسته کمک‌های پزشکی آن کشور، شامل چهار تن دارو‌، واکسین کوید نزده و دارو های بیماری سل یا توبرکلوز به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی سپرده شده است. 

مسوولان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی از کمک‌های هند استقبال می‌کنند و می‌گویند که این نهاد به برخی از ماشین‌ها و داروهای مهم دیگر پزشکی نیز نیازمند است.

محمد اقبال صادق، معاون سرطبیب شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، گفت: «دواهای که برای سرطان (کنسر) استند قیمتی استند و برای شفاخانه ما اشد ضرورت است تمام اینها را وعده کرده است انشاالله اینها را برای ما کمک خواهد کرد.»

از سویی هم، برخی از پزشکان می‌گویند که افغانستان در بخش درمان کودکان سوء تغذی به پزشکان متخصص در بخش‌های دوردست افغانستان نیاز جدی دارد. 

همایون لودین، متخصص تغذیه، گفت: «مواد غذایی که برای سوءتغذی است از شرکای تغذی به اندازه کافی تهیه شده اند اما متاسفانه که ما کارمندان کافی در مراکز صحی برای تداوی سوء تغذیه نداریم.»

سید خالد راشد، پزشک، گفت: «در همین مراکز ما در بخش سرطان (کنسر) تجهیز شوند هموطنان ما بیرون نخواهند رفت و مجبور نشوند که در قطارها طولانی ایستاد شوند برای گرفتن ویزه و خواست ما از کمک‌های بین‌المللی همین است که در این بخش مارا همکاری نمایند تا افغانستان به پای خود ایستاد شود.»

هند پس از بازگشت امارت اسلامی، تا اکنون ۳۲ تن کمک‌های بهداشتی را در ده دوره به افغانستان اهدا کرده است.

کمک هند به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی

از سویی هم، برخی از پزشکان می‌گویند که افغانستان در بخش درمان کودکان سوء تغذی به پزشکان متخصص در بخش‌های دوردست افغانستان نیاز جدی دارد. 

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه هند در خبرنامه‌یی گفته است که یک بسته کمک‌های پزشکی آن کشور، شامل چهار تن دارو‌، واکسین کوید نزده و دارو های بیماری سل یا توبرکلوز به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی سپرده شده است. 

مسوولان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی از کمک‌های هند استقبال می‌کنند و می‌گویند که این نهاد به برخی از ماشین‌ها و داروهای مهم دیگر پزشکی نیز نیازمند است.

محمد اقبال صادق، معاون سرطبیب شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، گفت: «دواهای که برای سرطان (کنسر) استند قیمتی استند و برای شفاخانه ما اشد ضرورت است تمام اینها را وعده کرده است انشاالله اینها را برای ما کمک خواهد کرد.»

از سویی هم، برخی از پزشکان می‌گویند که افغانستان در بخش درمان کودکان سوء تغذی به پزشکان متخصص در بخش‌های دوردست افغانستان نیاز جدی دارد. 

همایون لودین، متخصص تغذیه، گفت: «مواد غذایی که برای سوءتغذی است از شرکای تغذی به اندازه کافی تهیه شده اند اما متاسفانه که ما کارمندان کافی در مراکز صحی برای تداوی سوء تغذیه نداریم.»

سید خالد راشد، پزشک، گفت: «در همین مراکز ما در بخش سرطان (کنسر) تجهیز شوند هموطنان ما بیرون نخواهند رفت و مجبور نشوند که در قطارها طولانی ایستاد شوند برای گرفتن ویزه و خواست ما از کمک‌های بین‌المللی همین است که در این بخش مارا همکاری نمایند تا افغانستان به پای خود ایستاد شود.»

هند پس از بازگشت امارت اسلامی، تا اکنون ۳۲ تن کمک‌های بهداشتی را در ده دوره به افغانستان اهدا کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره