Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش بیماری‌های سرطانی در کشور

وزارت صحت عامه با نگرانی از افزایش بیماری‌های سرطانی در کشور، می‌گوید که در پنج ماه پسین بیش از ده هزار تن به مرکز درمان سرطان در کابل، مراجعه کرده اند.

وزارت صحت عامه در باره آمار دقیق افراد مبتلا به بیماری‌های سرطانی در افغانستان چیزی نمی‌گوید.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «کوشش می‌کنیم که برای درمان شفاخانه‌های خوبی داشته باشیم که تمام معیارات و وسایل آنجا برابر باشد خوب ابتدا ما کوشش می‌کنیم که مراکز که هستند آنجا بهتر مجهز شوند.»

آمار مراجعه کننده‌گان بیماران سرطانی در ۵ ماه پسین در شفاخانه جمهوریت این گونه است.

در ماه حمل: 

تعداد بیماران سراپا ۲۵۷۲ تن

بستر شده‌گان ۸۸۱ تن 

جراحی شده‌گان ۵۹ تن

در ماه ثور: 

بیماران سراپا ۲۰۴۸ تن 

بسترشده‌گان ۷۷۴ تن 

جراحی شده‌گان ۴۲ تن

در ماه جوزا: 

بیماران سراپا ۲۴۷۲ تن 

بسترشده‌گان ۸۲۰ تن 

جراحی شده‌گان ۵۲ تن

در ماه سرطان: 

بیماران سراپا ۲۳۲۰ تن 

بسترشده‌گان ۸۵۲ تن 

جراحی شده‌گان ۴۹ تن

در ماه اسد: بیماران سراپا ۲۴۲۱ تن 

بسترشده‌گان ۸۷۵ تن 

جراحی شده‌گان ۵۳ تن

بی بی حورا ۵۰ سال دارد. او به بیماری سرطان معده مبتلا شده و اکنون برای درمان از کندز به کابل آمده است.

بی بی حورا که در شفاخانه جمهوریت بستری است، گفت: «معده ام بند شد باز گفت بیگیر نان را بخور مه گفتم که نان را خورده نمی‌توانم چی رقم بخورم دویده بیرون بر آمدم باز استفراغ هم کرده نتوانستم بند شدباز خودش تیر شده رفت باز صبح بیدار شدم به کندز آمدم باز پیپ را انداخت چیز نگفت یک کاغذ را داد گفت پیش داکتر برو آنجا رفتم گفت به کابل ببر.»

برخی از بیماران در شفاخانه جمهوریت از کمبود دوا در بخش درمان بیماران سرطانی شکایت دارند. 

قدرت الله، بیمار، گفت: «دوا آورده بود گفت دوایت کم است این بار هم ده هزار دیگر را دوا نوشته می‌کنند.»

غلام سعید، بیماردار، گفت:«داکتران برای ما که نسخه می‌دهند چیز که امکانات در شفاخانه است با مه (من) همکاری کرده بود چیزی که نداشت باز از بیرون نسخه داد از بیرون آوردم.»

از سویی هم، برخی از پزشکان از امکانات کم تشخیصیه بیماری‌های سرطانی در کابل نگران اند.

عبدالمنان باوری، پزشک، گفت: «مراجعه مریضان زیاد است و تعداد داکتران کم شده به جز آن مسله تعمیر است که جا ندارد برای مریضان ۳۴ ولایت ۳۲ بستر داریم.»

ذبیح الله هاشمی، آمر مبارزه با امراض سرطانی، می‌گوید: «سی تی اسکن نداریم و این معاینه را مریضان در بیرون انجام می‌دهند دواهای عادی که است در داخل برای شان داده می‌شود دواهای اساسی که مربوط سرطان است بدبختانه ما نداریم و قیمت هم است مریضان از بیرون خریداری می‌کنند.»

پزشکان یکی علت‌های عمده افزایش بیماری‌های سرطانی را استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در کشور و آلوده‌گی محیط زیست می‌دانند.

افزایش بیماری‌های سرطانی در کشور

برخی از بیماران در شفاخانه جمهوریت از کمبود دوا در بخش درمان بیماران سرطانی شکایت دارند. 

Thumbnail

وزارت صحت عامه با نگرانی از افزایش بیماری‌های سرطانی در کشور، می‌گوید که در پنج ماه پسین بیش از ده هزار تن به مرکز درمان سرطان در کابل، مراجعه کرده اند.

وزارت صحت عامه در باره آمار دقیق افراد مبتلا به بیماری‌های سرطانی در افغانستان چیزی نمی‌گوید.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت، گفت: «کوشش می‌کنیم که برای درمان شفاخانه‌های خوبی داشته باشیم که تمام معیارات و وسایل آنجا برابر باشد خوب ابتدا ما کوشش می‌کنیم که مراکز که هستند آنجا بهتر مجهز شوند.»

آمار مراجعه کننده‌گان بیماران سرطانی در ۵ ماه پسین در شفاخانه جمهوریت این گونه است.

در ماه حمل: 

تعداد بیماران سراپا ۲۵۷۲ تن

بستر شده‌گان ۸۸۱ تن 

جراحی شده‌گان ۵۹ تن

در ماه ثور: 

بیماران سراپا ۲۰۴۸ تن 

بسترشده‌گان ۷۷۴ تن 

جراحی شده‌گان ۴۲ تن

در ماه جوزا: 

بیماران سراپا ۲۴۷۲ تن 

بسترشده‌گان ۸۲۰ تن 

جراحی شده‌گان ۵۲ تن

در ماه سرطان: 

بیماران سراپا ۲۳۲۰ تن 

بسترشده‌گان ۸۵۲ تن 

جراحی شده‌گان ۴۹ تن

در ماه اسد: بیماران سراپا ۲۴۲۱ تن 

بسترشده‌گان ۸۷۵ تن 

جراحی شده‌گان ۵۳ تن

بی بی حورا ۵۰ سال دارد. او به بیماری سرطان معده مبتلا شده و اکنون برای درمان از کندز به کابل آمده است.

بی بی حورا که در شفاخانه جمهوریت بستری است، گفت: «معده ام بند شد باز گفت بیگیر نان را بخور مه گفتم که نان را خورده نمی‌توانم چی رقم بخورم دویده بیرون بر آمدم باز استفراغ هم کرده نتوانستم بند شدباز خودش تیر شده رفت باز صبح بیدار شدم به کندز آمدم باز پیپ را انداخت چیز نگفت یک کاغذ را داد گفت پیش داکتر برو آنجا رفتم گفت به کابل ببر.»

برخی از بیماران در شفاخانه جمهوریت از کمبود دوا در بخش درمان بیماران سرطانی شکایت دارند. 

قدرت الله، بیمار، گفت: «دوا آورده بود گفت دوایت کم است این بار هم ده هزار دیگر را دوا نوشته می‌کنند.»

غلام سعید، بیماردار، گفت:«داکتران برای ما که نسخه می‌دهند چیز که امکانات در شفاخانه است با مه (من) همکاری کرده بود چیزی که نداشت باز از بیرون نسخه داد از بیرون آوردم.»

از سویی هم، برخی از پزشکان از امکانات کم تشخیصیه بیماری‌های سرطانی در کابل نگران اند.

عبدالمنان باوری، پزشک، گفت: «مراجعه مریضان زیاد است و تعداد داکتران کم شده به جز آن مسله تعمیر است که جا ندارد برای مریضان ۳۴ ولایت ۳۲ بستر داریم.»

ذبیح الله هاشمی، آمر مبارزه با امراض سرطانی، می‌گوید: «سی تی اسکن نداریم و این معاینه را مریضان در بیرون انجام می‌دهند دواهای عادی که است در داخل برای شان داده می‌شود دواهای اساسی که مربوط سرطان است بدبختانه ما نداریم و قیمت هم است مریضان از بیرون خریداری می‌کنند.»

پزشکان یکی علت‌های عمده افزایش بیماری‌های سرطانی را استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در کشور و آلوده‌گی محیط زیست می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره