Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عملیات موفقانه جراحی استخوان در شفاخانه سردار محمد داوود خان

عملیات جراحی استخوان یک کودک در شفاخانه سردار محمد داوود خان موفقانه انجام شد.

پزشکی که این عملیات را انجام داده‌است می‌گوید که هنوز هم ظرفیت‌هایی برای درمان بیماران در این شفاخانه وجود دارند.

عبدالولی احمدزی، پروفیسور جراحی ارتوپیدی گفت: «قابلیت‌های تخصصی و کادری در شفاخانه ما از قبل موجود بود و حال هم موجود است و همچنان قابل یادآوریست که مسوولین محترم شفاخانه شهید سرداد محمد داود خان همواره کوشیده اند تا زمینه‌های خوب را بخاطر تداوی و معالجه هموطنان و مریضان فراهم کنند.»

ساره کودکی که سیزده سال بدینسو از سوء شکل پاهایش رنج می‌برد پس از عملیات توان راه رفتن را به گونه عادی دارد.

ساره، بیمار گفت: «من به چندین شفاخانه مراجعه کردم اما تکلیف‌ام خوب نشد، حال به شفاخانه چهارصد بستر آمده‌ام، عملیات شدم و حال خوب استم.»

از سویی هم، پدر این کودک از عملیات دخترش خرسند است و می‌گوید که به علت مشکلات اقتصادی توان درمان آن را نداشت.

تور محمد، پدر بیمار گفت: «امیدوار استم که هردو دنیای داکتران خوب و خوش باشد.»

شماری از باشند‌گان کشور برای درمان بیماران شان به کشورهای همسایه می‌روند و پول‌های هنگفتی را هزینه می‌کنند.

عملیات موفقانه جراحی استخوان در شفاخانه سردار محمد داوود خان

پزشکی که این عملیات را انجام داده‌است می‌گوید که هنوز هم ظرفیت‌هایی برای درمان بیماران در این شفاخانه وجود دارند.

تصویر بندانگشتی

عملیات جراحی استخوان یک کودک در شفاخانه سردار محمد داوود خان موفقانه انجام شد.

پزشکی که این عملیات را انجام داده‌است می‌گوید که هنوز هم ظرفیت‌هایی برای درمان بیماران در این شفاخانه وجود دارند.

عبدالولی احمدزی، پروفیسور جراحی ارتوپیدی گفت: «قابلیت‌های تخصصی و کادری در شفاخانه ما از قبل موجود بود و حال هم موجود است و همچنان قابل یادآوریست که مسوولین محترم شفاخانه شهید سرداد محمد داود خان همواره کوشیده اند تا زمینه‌های خوب را بخاطر تداوی و معالجه هموطنان و مریضان فراهم کنند.»

ساره کودکی که سیزده سال بدینسو از سوء شکل پاهایش رنج می‌برد پس از عملیات توان راه رفتن را به گونه عادی دارد.

ساره، بیمار گفت: «من به چندین شفاخانه مراجعه کردم اما تکلیف‌ام خوب نشد، حال به شفاخانه چهارصد بستر آمده‌ام، عملیات شدم و حال خوب استم.»

از سویی هم، پدر این کودک از عملیات دخترش خرسند است و می‌گوید که به علت مشکلات اقتصادی توان درمان آن را نداشت.

تور محمد، پدر بیمار گفت: «امیدوار استم که هردو دنیای داکتران خوب و خوش باشد.»

شماری از باشند‌گان کشور برای درمان بیماران شان به کشورهای همسایه می‌روند و پول‌های هنگفتی را هزینه می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره