Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد بخش عملیات لایزری در یکی از شفاخانه‌های دولتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت بخش عملیات لایزری را در شفاخانه استقلال به بهره برداری سپرده است.

به گفته این وزارت، تلاش‌ها برای فراهم سازی درمان بهتر بیماران در کشور ادامه دارد.

از سویی‌هم، شماری از پزشکان خواهان ایجاد مراکز بیشتر عملیات لایزری در کشور استند.

مسوولان این شفاخانه می گویند که این بخش با هزینه یکصد هزار دالر امریکایی از بودجه وزارت صحت عامه ایجاد شده است.

میرویس علمی، رییس شفاخانه استقلال گفت: «تقریبا نزدیک به یک لک دالر ما تجهیزات را مهیا کردیم و با حضور داشت کادرهای علمی جوان ما این "وارد" را عملا افتاح کردیم برای ملت مظلوم و شهید پرور بخاطر تداوی مریضان دروازه را باز کردیم. در گذشته بخاطر یک عملیات لایزری مردم به خارج میرفتند. این زمینه برای شان مساعد نبود.»

همزمان با این، شماری از پزشکان بهره برداری این بخش را برای درمان برخی از بیماری‌ها به ویژه در بخش نسایی و ولادی سودمند می‌دانند و خواهان ایجاد مرکزهای بیشتر در این بخش استند.

ملالی رحیم فیضی، رییس شفاخانه ملالی گفت: «یکی از خواهشات و تقاضایی من است و در تلاش این استم و در جستجویی این استم که همین لحظه هم هر لحظه یک یونت از این "لاپرسکوبی" را در شفاخانه خود احیا بکنم و بخاطر "ترینینگ" از این از وزارت خواستیم تا همرای من کمک کند همکاری کند تا این بخش را در شفاخانه ملالی دوباره احیا کنم.»

محمد کمال تنی، یکی از پزشکان این شفاخانه گفت: «لاپرسکوبی قسمی است که مریض درد را احساس نمی‌کند و برای تان دعا می‌کند و وقتی مریض را می‌بینید خوشحال شده می‌گوید که مریض جور و سلامت است.»

رییس شفاخانه استقلال می‌گوید که به زودی چندین مرکز دیگر با تجهیزات بیشتر برای درمان بیماران در این شفاخانه ایجاد خواهد شد.

ایجاد بخش عملیات لایزری در یکی از شفاخانه‌های دولتی

از سویی‌هم، شماری از پزشکان خواهان ایجاد مراکز بیشتر عملیات لایزری در کشور استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت بخش عملیات لایزری را در شفاخانه استقلال به بهره برداری سپرده است.

به گفته این وزارت، تلاش‌ها برای فراهم سازی درمان بهتر بیماران در کشور ادامه دارد.

از سویی‌هم، شماری از پزشکان خواهان ایجاد مراکز بیشتر عملیات لایزری در کشور استند.

مسوولان این شفاخانه می گویند که این بخش با هزینه یکصد هزار دالر امریکایی از بودجه وزارت صحت عامه ایجاد شده است.

میرویس علمی، رییس شفاخانه استقلال گفت: «تقریبا نزدیک به یک لک دالر ما تجهیزات را مهیا کردیم و با حضور داشت کادرهای علمی جوان ما این "وارد" را عملا افتاح کردیم برای ملت مظلوم و شهید پرور بخاطر تداوی مریضان دروازه را باز کردیم. در گذشته بخاطر یک عملیات لایزری مردم به خارج میرفتند. این زمینه برای شان مساعد نبود.»

همزمان با این، شماری از پزشکان بهره برداری این بخش را برای درمان برخی از بیماری‌ها به ویژه در بخش نسایی و ولادی سودمند می‌دانند و خواهان ایجاد مرکزهای بیشتر در این بخش استند.

ملالی رحیم فیضی، رییس شفاخانه ملالی گفت: «یکی از خواهشات و تقاضایی من است و در تلاش این استم و در جستجویی این استم که همین لحظه هم هر لحظه یک یونت از این "لاپرسکوبی" را در شفاخانه خود احیا بکنم و بخاطر "ترینینگ" از این از وزارت خواستیم تا همرای من کمک کند همکاری کند تا این بخش را در شفاخانه ملالی دوباره احیا کنم.»

محمد کمال تنی، یکی از پزشکان این شفاخانه گفت: «لاپرسکوبی قسمی است که مریض درد را احساس نمی‌کند و برای تان دعا می‌کند و وقتی مریض را می‌بینید خوشحال شده می‌گوید که مریض جور و سلامت است.»

رییس شفاخانه استقلال می‌گوید که به زودی چندین مرکز دیگر با تجهیزات بیشتر برای درمان بیماران در این شفاخانه ایجاد خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره