Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش ده بخش صحی در شفاخانه ملی اطفال اتاترک

ده بخش صحی در شفاخانه ملی و تخصصی اطفال اتاترک با همکاری مالی ترکیه، سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهاد‌ها ایجاد شده‌اند.

مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند که‌ افزار‌های بهداشتی این بخش‌ها بیست میلیون افغانی هزینه برداشته‌اند.

آنان از پزشکان می‌خواهند تا برای شهروندان کشور به گونه معیاری خدمات را ارایه کنند.

محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، گفت: «داکتر صاحب‌ها همکاری شما بسیار نیاز است ملت ما و شما یک ملت خیلی بیچاره است. مردم رنج کشیده هستند و وطن ما در به در است امارت اسلامی به همکاری داکتران و هماهنگی‌شان بسیار نیاز است.»

از سویی هم، شماری از نهاد‌های کمک‌کننده اطمینان می‌دهند که در بخش معیاری‌سازی خدمات بهداشتی، افغانستان را کمک خواهند کرد.

امره مناو، معاون سفارت ترکیه، گفت: «ما برای ادامه ارایه خدمات برای مردم افغانستان بر کمک‌های ما ادامه خواهیم داد.»

در همین حال، شماری از بیمارداران از معیاری شدن این شفاخانه خرسند استند.

حشمت، بیماردار، گفت: «سهولت خوب شده برای ما که ما می‌توانیم طفلک‌های خو را اینجا بیاوریم بر ما خوب است اینجا و یگانه کسی که اینجا زیاد مشکلات داریم پایوازخانه ندارد که عموماً همه آمدن شیشتن.»

عبدالولی، بیماردار دیگر، گفت: «یگانه مشکل که اینجا است از پایوازان است شخص خودم شب گذشته در همین سرما در بیرون بودم.»

سازمان جهانی بهداشت تا اکنون ۱۷ شفاخانه را در افغانستان به ویژه شفاخانه‌های عمومی و شفاخانه‌های اطفال را پشتیبانی مالی کرده‌است.

گشایش ده بخش صحی در شفاخانه ملی اطفال اتاترک

از سویی هم، شماری از نهاد‌های کمک‌کننده اطمینان می‌دهند که در بخش معیاری‌سازی خدمات بهداشتی، افغانستان را کمک خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

ده بخش صحی در شفاخانه ملی و تخصصی اطفال اتاترک با همکاری مالی ترکیه، سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهاد‌ها ایجاد شده‌اند.

مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند که‌ افزار‌های بهداشتی این بخش‌ها بیست میلیون افغانی هزینه برداشته‌اند.

آنان از پزشکان می‌خواهند تا برای شهروندان کشور به گونه معیاری خدمات را ارایه کنند.

محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، گفت: «داکتر صاحب‌ها همکاری شما بسیار نیاز است ملت ما و شما یک ملت خیلی بیچاره است. مردم رنج کشیده هستند و وطن ما در به در است امارت اسلامی به همکاری داکتران و هماهنگی‌شان بسیار نیاز است.»

از سویی هم، شماری از نهاد‌های کمک‌کننده اطمینان می‌دهند که در بخش معیاری‌سازی خدمات بهداشتی، افغانستان را کمک خواهند کرد.

امره مناو، معاون سفارت ترکیه، گفت: «ما برای ادامه ارایه خدمات برای مردم افغانستان بر کمک‌های ما ادامه خواهیم داد.»

در همین حال، شماری از بیمارداران از معیاری شدن این شفاخانه خرسند استند.

حشمت، بیماردار، گفت: «سهولت خوب شده برای ما که ما می‌توانیم طفلک‌های خو را اینجا بیاوریم بر ما خوب است اینجا و یگانه کسی که اینجا زیاد مشکلات داریم پایوازخانه ندارد که عموماً همه آمدن شیشتن.»

عبدالولی، بیماردار دیگر، گفت: «یگانه مشکل که اینجا است از پایوازان است شخص خودم شب گذشته در همین سرما در بیرون بودم.»

سازمان جهانی بهداشت تا اکنون ۱۷ شفاخانه را در افغانستان به ویژه شفاخانه‌های عمومی و شفاخانه‌های اطفال را پشتیبانی مالی کرده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره