Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش تازه سازمان پزشکان بی‌مرز از خدمات صحی و فقر در افغانستان

سازمان پزشکان بی‌مرز در یک گزارش تازه می‌گوید که سیستم صحی ناکارا، فقر گسترده و افزایش اعمال محدودیت‌ها بر زنان باعث تقویت بحران بشری کنونی در افغانستان شده است.

این سازمان در گزارشی "زیر نام موانع دوامدار دست‌رسی به خدمات صحی در افغانستان" به گونه گسترده به ارائه خدمات صحی به شهروندان افغانستان، فقر و اقتصاد مردم پرداخته است. 

بربنیاد این گزارش، درکنار سیستم ضعیف ارائه خدمات صحی به علت نبود امکانات و کارمندان کافی صحی، فقر و محدودیت‌ها نیز خدمات صحی را تضعیف و دست‌رسی زنان را به این خدمات محدودتر کرده است.

این گزارش که بر بنیاد گفت‌وگو و پرسش‌نامه با بیماران و کارمندان صحی در ولایت‌های کابل، کندهار، هلمند و خوست آماده شده، ۹۵ درصد پاسخ‌دهندگان در پیوند به فقر گسترده در کشور، گفته‌اند که در تامین غذا به دلیل بی‌کاری و افزایش در قیمت‌ مواد غذایی با مشکلات روبه‌رو استند. 

گزارش ‌با اشاره به منجمد ماندن بیش از هفت میلیارد دالر دارایی افغانستان در بیرون از کشور، می‌افزاید که تحریم‌های اعمال شده از سوی جامعه جهانی نیز اقتصاد افغانستان را فلج کرده است.

گزارش تازه سازمان پزشکان بی‌مرز از خدمات صحی و فقر در افغانستان

این گزارش که بر بنیاد گفت‌وگو و پرسش‌نامه با بیماران و کارمندان صحی در ولایت‌های کابل، کندهار، هلمند و خوست آماده شده،

تصویر بندانگشتی

سازمان پزشکان بی‌مرز در یک گزارش تازه می‌گوید که سیستم صحی ناکارا، فقر گسترده و افزایش اعمال محدودیت‌ها بر زنان باعث تقویت بحران بشری کنونی در افغانستان شده است.

این سازمان در گزارشی "زیر نام موانع دوامدار دست‌رسی به خدمات صحی در افغانستان" به گونه گسترده به ارائه خدمات صحی به شهروندان افغانستان، فقر و اقتصاد مردم پرداخته است. 

بربنیاد این گزارش، درکنار سیستم ضعیف ارائه خدمات صحی به علت نبود امکانات و کارمندان کافی صحی، فقر و محدودیت‌ها نیز خدمات صحی را تضعیف و دست‌رسی زنان را به این خدمات محدودتر کرده است.

این گزارش که بر بنیاد گفت‌وگو و پرسش‌نامه با بیماران و کارمندان صحی در ولایت‌های کابل، کندهار، هلمند و خوست آماده شده، ۹۵ درصد پاسخ‌دهندگان در پیوند به فقر گسترده در کشور، گفته‌اند که در تامین غذا به دلیل بی‌کاری و افزایش در قیمت‌ مواد غذایی با مشکلات روبه‌رو استند. 

گزارش ‌با اشاره به منجمد ماندن بیش از هفت میلیارد دالر دارایی افغانستان در بیرون از کشور، می‌افزاید که تحریم‌های اعمال شده از سوی جامعه جهانی نیز اقتصاد افغانستان را فلج کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره