Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قلندر عباد خواستار همکاری نهادهای کمک‌رسان با بخش بهداشت کشور شد

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در سفر رسمی چهار روزه عازم قطر شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت، هدف سفر آقای عباد را اشتراک در نشست گروه تخنیکی مشورتی از جمله نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و صندوق پشتیبانی از کودکان عنوان کرده است.

قلندر عباد در روز نخست این نشست گفته است که بیش از ۷۰۰۰۰ کارگر خط مقدم، از جمله زنان، بخشی از برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال در افغانستان هستند.

بر اساس گفته‌های آقای امرخیل، سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست خواهان هم‌کاری بیشتر نهادهای کمک‌رسان برای تقویت سیستم بهداشتی کشور شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه گفت: «وزیر صحت عامه در این سفر با یک گروه تخنیکی مشورتی برای مدت چهار روز در قطر جلسه خواهد داشت. در این جسله نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، صندوق پشتیبانی از کودکان، گروهی از مرکز فوری عملیاتی ملی افغانستان، مرکز کنترول بیماری‌های ساری، روتری جهانی و اداره گاوی حضور خواهند داشت. هدف این نشست چگونگی از بین بردن بیماری فلج کودکان در افغانستان و پاکستان است، تا در آینده یک گروه تخنیکی مشورتی به گونه دوامدار بر راه‌حل‌ها و چگونگی جلوگیری از این بیماری کار خواهد کرد.»

هم‌زمان با این، شماری از پزشکان می‌گویند که برگزاری این گونه نشست‌ها با ارایه برنامه‌های ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو و اشتراک سرپرست وزارت صحت عامه عامه امارت اسلامی می‌تواند سودمند واقع شود.

سید عبدالله احمدی پزشک گفت: «این چنین سفرها نهایت موثر و مفید بخاطر ریشه‌کن ساختن مرض پولیو از افغانستان است. سرپرست وزارت صحت عامه نیاز دارد تا تمام برنامه‌های ریشه‌کن ساختن مرض پولیو از افغانستان را به صورت دقیق و منطقی به جهانیان پیشکش کند.»

باز محمد شیرزاد پزشک دیگر گفت: «هدف اشتراک در برنامه‌های بین‌المللی باید حمایت مالی ثابت و دوامدار بخاطر ادامه برنامه محو پولیو در افغانستان باشد.»

این در حالی‌ست که هفته گذشته جاپان نیز برای واکسیناسیون کودکان به ویژه در بخش پولیو، شش اعشاریه نه میلیون دالر به صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان کمک کرد.

قلندر عباد خواستار همکاری نهادهای کمک‌رسان با بخش بهداشت کشور شد

قلندر عباد در روز نخست این نشست گفته است که بیش از ۷۰۰۰۰ کارگر خط مقدم، از جمله زنان، بخشی از برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال در افغانستان هستند.

تصویر بندانگشتی

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در سفر رسمی چهار روزه عازم قطر شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت، هدف سفر آقای عباد را اشتراک در نشست گروه تخنیکی مشورتی از جمله نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و صندوق پشتیبانی از کودکان عنوان کرده است.

قلندر عباد در روز نخست این نشست گفته است که بیش از ۷۰۰۰۰ کارگر خط مقدم، از جمله زنان، بخشی از برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال در افغانستان هستند.

بر اساس گفته‌های آقای امرخیل، سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست خواهان هم‌کاری بیشتر نهادهای کمک‌رسان برای تقویت سیستم بهداشتی کشور شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه گفت: «وزیر صحت عامه در این سفر با یک گروه تخنیکی مشورتی برای مدت چهار روز در قطر جلسه خواهد داشت. در این جسله نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، صندوق پشتیبانی از کودکان، گروهی از مرکز فوری عملیاتی ملی افغانستان، مرکز کنترول بیماری‌های ساری، روتری جهانی و اداره گاوی حضور خواهند داشت. هدف این نشست چگونگی از بین بردن بیماری فلج کودکان در افغانستان و پاکستان است، تا در آینده یک گروه تخنیکی مشورتی به گونه دوامدار بر راه‌حل‌ها و چگونگی جلوگیری از این بیماری کار خواهد کرد.»

هم‌زمان با این، شماری از پزشکان می‌گویند که برگزاری این گونه نشست‌ها با ارایه برنامه‌های ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو و اشتراک سرپرست وزارت صحت عامه عامه امارت اسلامی می‌تواند سودمند واقع شود.

سید عبدالله احمدی پزشک گفت: «این چنین سفرها نهایت موثر و مفید بخاطر ریشه‌کن ساختن مرض پولیو از افغانستان است. سرپرست وزارت صحت عامه نیاز دارد تا تمام برنامه‌های ریشه‌کن ساختن مرض پولیو از افغانستان را به صورت دقیق و منطقی به جهانیان پیشکش کند.»

باز محمد شیرزاد پزشک دیگر گفت: «هدف اشتراک در برنامه‌های بین‌المللی باید حمایت مالی ثابت و دوامدار بخاطر ادامه برنامه محو پولیو در افغانستان باشد.»

این در حالی‌ست که هفته گذشته جاپان نیز برای واکسیناسیون کودکان به ویژه در بخش پولیو، شش اعشاریه نه میلیون دالر به صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان کمک کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره