Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

داکتران بدون مرز نگران وضعیت صحی در افغانستان هستند

سازمان پزشکان بدون مرز با نگرانی از اوضاع سکتور بهداشت در افغانستان گفته که مرکزهای صحی در افغانستان به ویژه در ولایت بلخ با چالش های زیادی رو به رو است.

در بخشی از گزارش سازمان داکتران بدون مرز آمده است: "مراکزبهداشتی عامه در افغانستان همچو  شفاخانه محلی مزارشریف ولایت بلخ، به علت عدم پشتیبانی ساختاری دراز مدت بخش بهداشت تامین هزینه بهداشت، تامین هزینه های جاری ضروری مانند معاش کارکنان، دوا و تجهیزات پزشکی، مواد سوخت و تدارکات  اکسیژن به مشکل مواجه هستند"

در گزارش این سازمان آمده که فقدان پشتیبانی طولانی مدت از مرکز مراقبت های ویژه نوزادان و اطفال آنان را آسیب پذیر کرده است.

اما پیش از این وزارت صحت عامه گفته بود که تلاش دارند تا مرکزهای بیشتر بهداشتی را از بهر ارایه خدمات درمانی برای شهروندان کشور ایجاد کنند.

 سخنگوی این وزارت گفته که این وزارت پلان دارد تا در سال روان دو صد هشتاد و هشت مرکز بهداشتی را نیز در کشور ایجاد کنند.

شماری از پزشکان می گویند که نیاز است تا حکومت سرپرست یک برنامه جامع و استندرد بهداشتی را به هدف خودکفایی مرکزهای بهداشتی ایجاد و عملی سازد.

داکتر سید عبدالله احمدی می گوید: "برای حل این مشکل و دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی خوب از کادرهای داخل افغانستان و خارج از افغانستان کمک می خواهیم."

داکتر روح الله حارث می گوید: "بخش صحت افغانستان به شدت به کمک نهادهای خارجی وابسته است و این کمک ها در سطح مراقبت های اولیه صحی که بیش از ۷۰ درصد از ارایه خدمات صحی را شامل می شود، بسیار محسوس است، به خصوص در بخش صحت طفل  و مادر که یکی ار اولویت های صحی جهانی است."

هرچند تاکنون وزارت صحت عامه در این باره چیزی نگفته اما پیش از این آمار داده بود که در دو نیم سال پسین بیش از یازده و نیم هزار پرسونل صحی را استخدام کرده اند و پلان دارند تا در سال روان دو صد هشتاد و هشت مرکز بهداشتی را نیز در کشور ایجاد کنند.
 

داکتران بدون مرز نگران وضعیت صحی در افغانستان هستند

در گزارش این سازمان آمده که فقدان پشتیبانی طولانی مدت از مرکز مراقبت های ویژه نوزادان و اطفال آنان را آسیب پذیر کرده است.

Thumbnail

سازمان پزشکان بدون مرز با نگرانی از اوضاع سکتور بهداشت در افغانستان گفته که مرکزهای صحی در افغانستان به ویژه در ولایت بلخ با چالش های زیادی رو به رو است.

در بخشی از گزارش سازمان داکتران بدون مرز آمده است: "مراکزبهداشتی عامه در افغانستان همچو  شفاخانه محلی مزارشریف ولایت بلخ، به علت عدم پشتیبانی ساختاری دراز مدت بخش بهداشت تامین هزینه بهداشت، تامین هزینه های جاری ضروری مانند معاش کارکنان، دوا و تجهیزات پزشکی، مواد سوخت و تدارکات  اکسیژن به مشکل مواجه هستند"

در گزارش این سازمان آمده که فقدان پشتیبانی طولانی مدت از مرکز مراقبت های ویژه نوزادان و اطفال آنان را آسیب پذیر کرده است.

اما پیش از این وزارت صحت عامه گفته بود که تلاش دارند تا مرکزهای بیشتر بهداشتی را از بهر ارایه خدمات درمانی برای شهروندان کشور ایجاد کنند.

 سخنگوی این وزارت گفته که این وزارت پلان دارد تا در سال روان دو صد هشتاد و هشت مرکز بهداشتی را نیز در کشور ایجاد کنند.

شماری از پزشکان می گویند که نیاز است تا حکومت سرپرست یک برنامه جامع و استندرد بهداشتی را به هدف خودکفایی مرکزهای بهداشتی ایجاد و عملی سازد.

داکتر سید عبدالله احمدی می گوید: "برای حل این مشکل و دسترسی مردم افغانستان به خدمات صحی خوب از کادرهای داخل افغانستان و خارج از افغانستان کمک می خواهیم."

داکتر روح الله حارث می گوید: "بخش صحت افغانستان به شدت به کمک نهادهای خارجی وابسته است و این کمک ها در سطح مراقبت های اولیه صحی که بیش از ۷۰ درصد از ارایه خدمات صحی را شامل می شود، بسیار محسوس است، به خصوص در بخش صحت طفل  و مادر که یکی ار اولویت های صحی جهانی است."

هرچند تاکنون وزارت صحت عامه در این باره چیزی نگفته اما پیش از این آمار داده بود که در دو نیم سال پسین بیش از یازده و نیم هزار پرسونل صحی را استخدام کرده اند و پلان دارند تا در سال روان دو صد هشتاد و هشت مرکز بهداشتی را نیز در کشور ایجاد کنند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره