تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اذعان سرپرست وزارت صحت به ضعف مدیریت درشفاخانه‌های کوویدنزده کابل

محمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت‌عامه می‌گوید که برخی از ابزارهای پزشکی در شفاخانۀ علی جناح در کابل که بدلیل ضعف مدیریت از آن‌ها استفاده نمی‌شد ازاین شفاخانه بیرون کشیده شدند و قرار است از آن‌ها در تداوی بیماران کار گرفته شوند.

به گفتۀ آقای عثمانی، این ابزارهای پزشکی شامل بیش از شش دستگاۀ ونتلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی، ده‌ها بالون آکسیجن، ده‌ها دستگای دیگر و مقدار زیادی دارو استند.

سرپرست وزارت صحت هم‌چنان می‌گوید که در شفاخانۀ افغان – جاپان نیز فساد وجود دارد و مدیریت سالم نمی‌شود.

او گفت که بدلیل فساد و نبود مدیریت رییسان شفاخانه‌های افغان – جاپان و علی جناح از کار برکنار شده‌اند: «پنجاه بالون خالی آکسیجن در این شفاخانه بود در حالی‌که ما با کمبود بالون روبه‌رو بودیم. شش دستگاه ونتلاتور بود. شصت یا هفتاد دستگاه طبی و مقدار کافی دوا داشتیم.»

این دو شفاخنه در کابل برای بیماران کوویدنزده اختصاص داده شده‌اند و هم‌واره شکایت‌هایی از عدم امکانات و ارایه خدمات بی‌کیفیت در این شفاخانه‌ها گزارش‌هایی نشر شده‌اند.

در همین حال، یافته‌های هیئت شورای طبی از شفاخانۀ افغان جاپان نشان می‌دهند که نبود دستگاۀ شاک برقی، نبود دستگاه‌های «سی پاپ» یا دستگاه‌های کوچک تنفس مصنوعی در بخش عاجل، کمبود – در بعضی موارد نبود – دستگاه‌های پزشکی، نبود دارو، نبود لباس‌های محافظتی برای کارمندان بخش عاجل، ناپدید شدن پنج دستگاۀ ارزیابی صحی بیماران، نبود دستگاۀ معاینه تلویزیونی، نبود دستگاۀ معاینه قند خون و درست کار نکردن دستگاه اکسری درمان بیماران کووید نزده را در شفاخانۀ افغان - چاپان با مشکلات فراوان روبه‌رو ساخته بود.

محمد جواد عثمانی در این باره گفت: «این ضعف مدیریت عرضه خدمات صحی است که از این دستگاه‌ها کار گرفته نمی‌شد. ما رییسان هر دو شفاخانه - افغان جاپان و علی جناح - را برکنار کرده‌ایم.»
  
یار بازخان حمیدی، عضو کمیسیون صحت مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «این سوال‌ها را باید رهبری عرضه خدمات صحی پاسخ بدهند که چرا وضعیت این‌گونه بوده‌است.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی از ناپدیدشدن دستگاه‌های تنفس مصنوعی و فساد در خریداری برخی مواد بهداشتی و دارو برای شفاخانه‌های کوویدنزده پخش شده‌اند.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، تاکنون ۳۵,۶۱۵ تن به بیماری کوویدنزده در افغانستان مبتلا شده‌اند. از این میان، ۱,۱۸۶بیمار جان باخته و ۲۳,۷۳۹ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

اذعان سرپرست وزارت صحت به ضعف مدیریت درشفاخانه‌های کوویدنزده کابل

سرپرست وزارت صحت می‌گوید که بدلیل فساد و نبود مدیریت درست، رییسان شفاخانه‌های افغان – جاپان و علی جناح از کار برکنار شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

محمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت‌عامه می‌گوید که برخی از ابزارهای پزشکی در شفاخانۀ علی جناح در کابل که بدلیل ضعف مدیریت از آن‌ها استفاده نمی‌شد ازاین شفاخانه بیرون کشیده شدند و قرار است از آن‌ها در تداوی بیماران کار گرفته شوند.

به گفتۀ آقای عثمانی، این ابزارهای پزشکی شامل بیش از شش دستگاۀ ونتلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی، ده‌ها بالون آکسیجن، ده‌ها دستگای دیگر و مقدار زیادی دارو استند.

سرپرست وزارت صحت هم‌چنان می‌گوید که در شفاخانۀ افغان – جاپان نیز فساد وجود دارد و مدیریت سالم نمی‌شود.

او گفت که بدلیل فساد و نبود مدیریت رییسان شفاخانه‌های افغان – جاپان و علی جناح از کار برکنار شده‌اند: «پنجاه بالون خالی آکسیجن در این شفاخانه بود در حالی‌که ما با کمبود بالون روبه‌رو بودیم. شش دستگاه ونتلاتور بود. شصت یا هفتاد دستگاه طبی و مقدار کافی دوا داشتیم.»

این دو شفاخنه در کابل برای بیماران کوویدنزده اختصاص داده شده‌اند و هم‌واره شکایت‌هایی از عدم امکانات و ارایه خدمات بی‌کیفیت در این شفاخانه‌ها گزارش‌هایی نشر شده‌اند.

در همین حال، یافته‌های هیئت شورای طبی از شفاخانۀ افغان جاپان نشان می‌دهند که نبود دستگاۀ شاک برقی، نبود دستگاه‌های «سی پاپ» یا دستگاه‌های کوچک تنفس مصنوعی در بخش عاجل، کمبود – در بعضی موارد نبود – دستگاه‌های پزشکی، نبود دارو، نبود لباس‌های محافظتی برای کارمندان بخش عاجل، ناپدید شدن پنج دستگاۀ ارزیابی صحی بیماران، نبود دستگاۀ معاینه تلویزیونی، نبود دستگاۀ معاینه قند خون و درست کار نکردن دستگاه اکسری درمان بیماران کووید نزده را در شفاخانۀ افغان - چاپان با مشکلات فراوان روبه‌رو ساخته بود.

محمد جواد عثمانی در این باره گفت: «این ضعف مدیریت عرضه خدمات صحی است که از این دستگاه‌ها کار گرفته نمی‌شد. ما رییسان هر دو شفاخانه - افغان جاپان و علی جناح - را برکنار کرده‌ایم.»
  
یار بازخان حمیدی، عضو کمیسیون صحت مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «این سوال‌ها را باید رهبری عرضه خدمات صحی پاسخ بدهند که چرا وضعیت این‌گونه بوده‌است.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی از ناپدیدشدن دستگاه‌های تنفس مصنوعی و فساد در خریداری برخی مواد بهداشتی و دارو برای شفاخانه‌های کوویدنزده پخش شده‌اند.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، تاکنون ۳۵,۶۱۵ تن به بیماری کوویدنزده در افغانستان مبتلا شده‌اند. از این میان، ۱,۱۸۶بیمار جان باخته و ۲۳,۷۳۹ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید