تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر مرگ و میر کرونا در افغانستان رابیشتر از آمار همگانی می‌داند

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می گوید که شمار واقعی مرگ و میر برخاسته از ویروس کرونا در افغانستان، شاید بیشتر از آمار همگانی باشد. 

در گزارش تازه سیگر از مرگ روزانه سی و سه تن به علت ویروس کرونا در ماه گذشته در کابل خبر داده شده است. 

ویروس کرونا که اقتصاد تمامی کشورهای جهان را آسیب زده است، ممکن است افغانستان را وارد رکود اقتصادی کرده باشد، چنان که بربنیاد گزارش سیگر، درآمدهای مالیاتی افغانستان بیش از سی درصد کاهش یافته اند. 

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده درباره بازسازی افغانستان می گوید که تا بیست و پنجم ماه سرطان، مرگ و میر برخاسته از ویروس کرونا در افغانستان یک هزار و نود و چهار اعلام شده است؛ اما این آمار با شمار واقعی قربانیان ویروس کرونا شاید متفاوت باشد و علت های آن، ظرفیت پایین آزمایش و دسترسی نداشتن تمامی افغان ها به خدمات صحی استند. 

در این گزارش به نقل از کابل امبولانس، به گونه اوسط روزانه از سی و سه مرگ برخاسته از ویروس کرونا خبر داده شده است. 

اطلاعات نشان می‌دهند که ویروس کرونا در افغانستان، بی آن که تشخیص داده شود در میان مردم شیوع پیدا کرده است. 

به گفته کمیته بین المللی نجات، در اوایل ماه گذشته میلادی، حکومت می توانسته است که از میان ده تا بیست هزار نمونه، روزانه تنها دو هزار نمونه را آزمایش کند؛ به همین اساس این گزارش می گوید که تا نود درصد رویدادهای مثبت ویروس کرونا شاید تشخیص نشده باشند؛ اما چهل و سه درصد تمامی آزمایش ها مثبت بوده اند که یکی از بیشترین آمارهای مثبت بودن آزمایش ها در جهان است. 

دانشگاه جانز هاپکینز پیش بینی کرده است که در مرگ و میر کودکان هژده درصد و در مرگ و میر مادران چهارده درصد به علت پیامدهای غیرمستقیم ویروس کرونا افزایش خواهد آمد. 

در کنار آن، برخی از کارمندان صحی مثلاً در ننگرهار و هرات، پس از چندین ماه تنخواه گرفتند. 

از سویی دیگر در گزارش سیگر آمده است که صندوق جهانی پول می گوید که افغانستان شاید وارد رکود اقتصادی شده باشد و این که درآمد ناخالص ملی کشور در سال روان، سه درصد کاهش خواهد یافت. 

بانک جهانی هم گفته که به علت ویروس کرونا، جنوب آسیا شاید بدترین اوضاع اقتصادی چهل سال اخیر را تجربه کند و افغانستان آسیب دیده ترین کشور خواهد بود. 

سیگر با دیدن اطلاعات حکومت می گوید که درآمد داخلی پایدار افغانستان، قسماً به علت ویروس کرونا تا بیست و سه اعشاریه چهار درصد کاهش یافته است. 

پیش از شیوع ویروس کرونا هم، به علت تنش های سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری، در آمدها 
کاهش یافته بودند. 

در شش ماه نخست امسال، درآمد مالیاتی سی و یک اعشاریه شش درصد کاهش یافته است. 

اما با وجود نگرانی در باره فساد، جامعه جهانی نزدیک به هفت صد و سی میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده است.

سیگر مرگ و میر کرونا در افغانستان رابیشتر از آمار همگانی می‌داند

در گزارش تازه سیگر از مرگ روزانه ۳۳ تن به علت ویروس کرونا در ماه گذشته در کابل خبر داده شده است.

Thumbnail

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می گوید که شمار واقعی مرگ و میر برخاسته از ویروس کرونا در افغانستان، شاید بیشتر از آمار همگانی باشد. 

در گزارش تازه سیگر از مرگ روزانه سی و سه تن به علت ویروس کرونا در ماه گذشته در کابل خبر داده شده است. 

ویروس کرونا که اقتصاد تمامی کشورهای جهان را آسیب زده است، ممکن است افغانستان را وارد رکود اقتصادی کرده باشد، چنان که بربنیاد گزارش سیگر، درآمدهای مالیاتی افغانستان بیش از سی درصد کاهش یافته اند. 

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده درباره بازسازی افغانستان می گوید که تا بیست و پنجم ماه سرطان، مرگ و میر برخاسته از ویروس کرونا در افغانستان یک هزار و نود و چهار اعلام شده است؛ اما این آمار با شمار واقعی قربانیان ویروس کرونا شاید متفاوت باشد و علت های آن، ظرفیت پایین آزمایش و دسترسی نداشتن تمامی افغان ها به خدمات صحی استند. 

در این گزارش به نقل از کابل امبولانس، به گونه اوسط روزانه از سی و سه مرگ برخاسته از ویروس کرونا خبر داده شده است. 

اطلاعات نشان می‌دهند که ویروس کرونا در افغانستان، بی آن که تشخیص داده شود در میان مردم شیوع پیدا کرده است. 

به گفته کمیته بین المللی نجات، در اوایل ماه گذشته میلادی، حکومت می توانسته است که از میان ده تا بیست هزار نمونه، روزانه تنها دو هزار نمونه را آزمایش کند؛ به همین اساس این گزارش می گوید که تا نود درصد رویدادهای مثبت ویروس کرونا شاید تشخیص نشده باشند؛ اما چهل و سه درصد تمامی آزمایش ها مثبت بوده اند که یکی از بیشترین آمارهای مثبت بودن آزمایش ها در جهان است. 

دانشگاه جانز هاپکینز پیش بینی کرده است که در مرگ و میر کودکان هژده درصد و در مرگ و میر مادران چهارده درصد به علت پیامدهای غیرمستقیم ویروس کرونا افزایش خواهد آمد. 

در کنار آن، برخی از کارمندان صحی مثلاً در ننگرهار و هرات، پس از چندین ماه تنخواه گرفتند. 

از سویی دیگر در گزارش سیگر آمده است که صندوق جهانی پول می گوید که افغانستان شاید وارد رکود اقتصادی شده باشد و این که درآمد ناخالص ملی کشور در سال روان، سه درصد کاهش خواهد یافت. 

بانک جهانی هم گفته که به علت ویروس کرونا، جنوب آسیا شاید بدترین اوضاع اقتصادی چهل سال اخیر را تجربه کند و افغانستان آسیب دیده ترین کشور خواهد بود. 

سیگر با دیدن اطلاعات حکومت می گوید که درآمد داخلی پایدار افغانستان، قسماً به علت ویروس کرونا تا بیست و سه اعشاریه چهار درصد کاهش یافته است. 

پیش از شیوع ویروس کرونا هم، به علت تنش های سیاسی برخاسته از انتخابات ریاست جمهوری، در آمدها 
کاهش یافته بودند. 

در شش ماه نخست امسال، درآمد مالیاتی سی و یک اعشاریه شش درصد کاهش یافته است. 

اما با وجود نگرانی در باره فساد، جامعه جهانی نزدیک به هفت صد و سی میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده است.

هم‌رسانی کنید