تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دیدگاه شما

باودن: زنان در افغانستان نباید در ترس زنده‌گی کنند

یک سال پیش، کابل و تمامی ما کسانی‌که اینجا برای یک افغانستان بهتر کار می‌کنیم، شوکه شدیم. جریان طوری بود که یک خانم جوان در سرک‌های کابل، پایتخت افغانستان وحشیانه به قتل رسیده بود. گروهی بی خبر از قانون، فرخنده یک دختر بی‌گناه را در پیش چشمان مردم به قتل رساندند.

در گام نخست، واکنش‌ها در برابر این قتل سرکوب شدند؛ اما بسیاری از زنان و مردان، به ویژه جوانان نسبت به این قتل شدیداً واکنش نشان دادند و سهم خود را در برجسته ساختن این قضیه و خشونت در برابر زنان در افغانستان اداء کردند. زنان خود تابوت فرخنده را انتقال دادند تا همبستگی خود را نشان داده باشند.

حکم اخیر ستره محکمۀ افغانستان نشان می‌دهد که اجراات قضایی در جریان است. فیصلۀ یاد شده مقصردانستن افسران پولیس و افراد ملکی و محکومیت افسران پولیس را که حبس خفیف برای شان در نظر گرفته شده بود، رد نمود و نادیده گرفت.

در نتیجه، محکومیت‌های اضافی و مجازات شدیدتر اکنون محتمل به نظر می‌رسد. فیصلۀ محکمه نشان می‌دهد که سعی دارد تا عدالت واقعی را تأمین کند. اکنون ستره محکمه اعلان نموده که معیار‌های بالاتر باید برای پاسخگویی پولیس نیز تطبیق گردد. از شواهد و مدارک بررسی لازم صورت گرفته‌است تا عدالت به گونه واقعی به اجراء شود.

امید، بلکه انتظار قوی، این است که افغانستان از این حالت موفقانه بگذرد و نشان دهد که عدالت در این کشور اجراء می‌شود. مزید بر آن، هر یک از افسران پولیس نسبت به اعمال شان و پاسخ شان در ارتباط با خشونت در برابر زنان مسؤول قرار خواهند گرفت. بعد ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان بتوانند به مسایل حقوق زنان به گونۀ سریع و لازم رسیده‌گی کند.

فریاد زنان افغانستان این است که کار‌های بیشتر باید در این راستا صورت گیرد.

به حیث یک عضو ملل متحد که مدت زیادی در افغانستان کار می‌کنم، ملل متحد در افغانستان نسبت به نگهداری و پشتیبانی سهم برابر زنان در تمامی بخش‌های زنده‌گی، به شمول اقدامات پیشگیری از منازعه، گفت‌وگوهای صلح و روند‌های پس‌از منازعه، متعهد است.

تحت قوانین بین‌المللی، افغانستان تعهد نموده‌است تا در راستای جلوگیری، نگهداری و رسیده‌گی به خشونت‌ها در برابر زنان گام‌های لازم بردارد.

دست‌رسی زنان به عدالت با ارائۀ مساعدت‌های حقوقی آزاد، نماینده‌گی در محاکم، و اقدامات لازم برای نگهداری از بازمانده‌گان خشونت‌ها، به شمول تهیۀ مکان برای شان ارتقاء یابد.

معافیت برای ناقضین حقوق زنان باید خاتمه یابد. تمامی موارد نقض حقوق زنان باید درست مورد بررسی و پیگرد عدلی قرار گیرند و ناقضان آن به دادگاه کشانیده شوند و مجازات گردند.

زنان در افغانستان هنوز هم به نگهداری و پشتیبانی نیاز دارند و تا حال هم در محلات عمومی آسیب‌پذیر اند. همه مسؤولیت دارند تا اطمینان حاصل نمایند که خشونت در برابر زنان ریشه‌کن می‌شود؛ زنان در جامعه نقش کامل دارند، و دختران می‌توانند به مکتب بروند و بدون ترس و هراس پیشرفت می‌کنند.

انتظار من از قتلِ غم‌انگیز فرخنده این است که اقدامات مثبت بیشتر برای خانم‌ها در نظر گرفته می‌شود و از آن‌ها به گونه بهتر حفاظت صورت می‌گیرد، و پیام و ارادۀ دولت و نظام عدلی و قضایی به گونه رسا در سرتاسر افغانستان شنیده خواهد شد.

مارک بودن، معاون نمایندۀ خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان

دیدگاه شما

باودن: زنان در افغانستان نباید در ترس زنده‌گی کنند

یک سال پیش، کابل و تمامی ما کسانی‌که اینجا برای یک افغانستان بهتر کار می‌کنیم، شوکه شدیم. جریان طو

Thumbnail

یک سال پیش، کابل و تمامی ما کسانی‌که اینجا برای یک افغانستان بهتر کار می‌کنیم، شوکه شدیم. جریان طوری بود که یک خانم جوان در سرک‌های کابل، پایتخت افغانستان وحشیانه به قتل رسیده بود. گروهی بی خبر از قانون، فرخنده یک دختر بی‌گناه را در پیش چشمان مردم به قتل رساندند.

در گام نخست، واکنش‌ها در برابر این قتل سرکوب شدند؛ اما بسیاری از زنان و مردان، به ویژه جوانان نسبت به این قتل شدیداً واکنش نشان دادند و سهم خود را در برجسته ساختن این قضیه و خشونت در برابر زنان در افغانستان اداء کردند. زنان خود تابوت فرخنده را انتقال دادند تا همبستگی خود را نشان داده باشند.

حکم اخیر ستره محکمۀ افغانستان نشان می‌دهد که اجراات قضایی در جریان است. فیصلۀ یاد شده مقصردانستن افسران پولیس و افراد ملکی و محکومیت افسران پولیس را که حبس خفیف برای شان در نظر گرفته شده بود، رد نمود و نادیده گرفت.

در نتیجه، محکومیت‌های اضافی و مجازات شدیدتر اکنون محتمل به نظر می‌رسد. فیصلۀ محکمه نشان می‌دهد که سعی دارد تا عدالت واقعی را تأمین کند. اکنون ستره محکمه اعلان نموده که معیار‌های بالاتر باید برای پاسخگویی پولیس نیز تطبیق گردد. از شواهد و مدارک بررسی لازم صورت گرفته‌است تا عدالت به گونه واقعی به اجراء شود.

امید، بلکه انتظار قوی، این است که افغانستان از این حالت موفقانه بگذرد و نشان دهد که عدالت در این کشور اجراء می‌شود. مزید بر آن، هر یک از افسران پولیس نسبت به اعمال شان و پاسخ شان در ارتباط با خشونت در برابر زنان مسؤول قرار خواهند گرفت. بعد ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان بتوانند به مسایل حقوق زنان به گونۀ سریع و لازم رسیده‌گی کند.

فریاد زنان افغانستان این است که کار‌های بیشتر باید در این راستا صورت گیرد.

به حیث یک عضو ملل متحد که مدت زیادی در افغانستان کار می‌کنم، ملل متحد در افغانستان نسبت به نگهداری و پشتیبانی سهم برابر زنان در تمامی بخش‌های زنده‌گی، به شمول اقدامات پیشگیری از منازعه، گفت‌وگوهای صلح و روند‌های پس‌از منازعه، متعهد است.

تحت قوانین بین‌المللی، افغانستان تعهد نموده‌است تا در راستای جلوگیری، نگهداری و رسیده‌گی به خشونت‌ها در برابر زنان گام‌های لازم بردارد.

دست‌رسی زنان به عدالت با ارائۀ مساعدت‌های حقوقی آزاد، نماینده‌گی در محاکم، و اقدامات لازم برای نگهداری از بازمانده‌گان خشونت‌ها، به شمول تهیۀ مکان برای شان ارتقاء یابد.

معافیت برای ناقضین حقوق زنان باید خاتمه یابد. تمامی موارد نقض حقوق زنان باید درست مورد بررسی و پیگرد عدلی قرار گیرند و ناقضان آن به دادگاه کشانیده شوند و مجازات گردند.

زنان در افغانستان هنوز هم به نگهداری و پشتیبانی نیاز دارند و تا حال هم در محلات عمومی آسیب‌پذیر اند. همه مسؤولیت دارند تا اطمینان حاصل نمایند که خشونت در برابر زنان ریشه‌کن می‌شود؛ زنان در جامعه نقش کامل دارند، و دختران می‌توانند به مکتب بروند و بدون ترس و هراس پیشرفت می‌کنند.

انتظار من از قتلِ غم‌انگیز فرخنده این است که اقدامات مثبت بیشتر برای خانم‌ها در نظر گرفته می‌شود و از آن‌ها به گونه بهتر حفاظت صورت می‌گیرد، و پیام و ارادۀ دولت و نظام عدلی و قضایی به گونه رسا در سرتاسر افغانستان شنیده خواهد شد.

مارک بودن، معاون نمایندۀ خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره