Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نامه سرگشاده زنان افغان عنوانی گروه طالبان

 ٢٢/۵/١٣٩٩

ما زنان به مثابه نصف نفوس افغانستان از دو سال گذشته بدین سو، روند مذاكرات را با جدیت تعقیت کرده و همانند میلیون ها هموطن خود آرزو داریم كه این روند، چندین دهه جنگ را در افغانستان عزیز ما به پایان برساند. ما زنان در جریان چهار دهه جنگ متقبل درگیری ها و نا امنی های زشتی بوده ایم و بیشتر از هرکسی دیگر اهمیت و ضرورت صلح را میدانیم و خواهان پایان این جنگ هستیم. ما به عنوان همسر، مادر، دختران و خواهران افغان این سرزمین، وحشت و پس آمد جنگ را تجربه و تحمل کرده ایم و در معرض خشونت جنگ قرار داشتیم و داریم. ما كه شاهد رنجهای بی پایان خانواده ها و مردم خود هستیم، بیش از هر کس دیگری به دنبال پایان دادن این خشونت و جنگ بی مفهوم هستیم. با این حال، ما مانند اکثریت زنان و مردان افغان، نگران هستیم که اگر دستاوردهای اساسی دو دهه گذشته را حفظ نکنیم، قیمت صلح خیلي سنگین تمام خواهد شد.

تمایل شما برای ورود به مذاکرات صلح امید بخش است، اما در عین حال، بیانات و اظهارات شما کاملا در تضاد با رفتارهای شما در مناطق مختلف کشور بوده که همواره مردم بی گناه متضرر و قربانی گردیده اند. اما از بعضی اعضای رهبری شما شنیده ایم که در طرز دید شما تحول بمیان آمده و به این واقف شده اید که افغانستان امروز در مقایسه با افغانستان که شما بر آن حکومت کردید، خیلی انکشاف نموده است. شما در بیانیه هایتان ذکر کرده اید که به حقوق زن احترام می گذارید و به دختران و زنان اجازه تعلیم و کار را می دهید اما همواره با آن اضافه کرده اید که این حقوق فقط در چوکات شریعت اسلامی و دستورهای افغانی صورت خواهد گرفت. در عین وقت، از تشریح شریعت اسلامی و دستورهای افغانی خودداری کرده اید. این تضاد در گفتار و عمل شما باعث تشویش همه و به خصوص زنان و دختران افغان شده است. تضاد در گ فتار و عمل شما به اثبات میرساند که در باور های شما در مورد حقوق زنان تغییری بوجود نیامده.

با آنکه شما از شریعت اسلامی و دستور افغانی بارها یادآوری نموده اید، شما احتمالا آگاهی دارید که تفسیر شما یکی از چندین تفسیرهای موجود در دنیای اسلام است. شما باز هم شاید از این خبر هستید که تفسیر شما در اکثر ممالک اسلامی قابل قبول نخواهد بود. پافشاری شما به حقوق بر مبنای شریعت و مطابق عرف و رسوم کشور ضرورت به وضاحت دارد چونکه با تاسف مواردی فراوان از عرف و عنعنات افغانی وجود دارد که با ارزش های اسلامی در مغایرت است. برخی از این موارد منع و محدود کردن آموزش دختران، محدود نمودن و یا کاملا منع نمودن آزادی اقتصادی زنان، محروم نمودن زنان از حق میراث، برخورد با زنان و دختران به عنوان یک جنس یا متاع، حل منازعات با به بد دادن دختران و زنان، و ممانعت و محدود نمودن شغل زنان و مشارکت آنها در زندگی سیاسی و اجتماعی میباشند.

نظرات شما در بخش تعلیم و تربیه نیز نگران کننده است زیرا در افغانستان سطح تعلیم و سواد در مجموع خیلی پایین است اما سطح تعلیم زنان نسبت به مردان پایین تر است. با تاسف، سطح تعلیم دختران و زنان در مناطق تحت نفوذ شما حتی پایین تر از تمام مناطق افغانستان است. علاوه بر سطح تعلیم خیلی پایین دختران، هنوز هم ٨٠ فیصد دختران در افغانستان در سن پایین وادار به ازدواج میشوند. در حالیکه در اکثریت کشورهای اسلامی، زنان به عنوان رهبران و سیاستمداران موفق در پیشرفت كشور خود سهم میگیرند و روی پالیسی ها و سیاست هایی کار می کنند تا زندگی هموطنان خود را بهبود بخشند، در افغانستان ما هنوز مبارزه میكنیم تا منحیث انسان هاي توانا و برابر شناخته شده و مورد احترام قرار گیریم. زنان مسلمان در جهان اسلام به ویژه در تونس ، مراکش ، مالیزیا، اندونیزیا، سنگاپور، اردن، ترکیه، بنگلادیش، سینیگال، حتی پاکستان و بسیاری کشورهای دیگر آزادی گشت و گذار، دسترسی به آموزش، کار و خدمات عامه دارند. ما زنان افغان تا هنوز برای زنده ماندن و احترام به وقار و حیثیت انسانی خود مبارزه میکنیم.

با وجود چالش ها و تهدیدهایی كه متوجه زندگی ما زنان است، ما برای آبادی کشور به سعی و تلاش خود ادامه می دهیم. افغانستان متعلق به تمام افغانها (به شمول زن و مرد) است. آبادی و توسعه آن وظیفه و مکلفیت هر فرد این سرزمین است. اما دریغا هر گاهی که ما صدا بلند کرده ایم و از ارزش های انسانی و اسلامی حرف زده ایم، یا اینکه با عکس العمل خشن شما و سایر گروه های مسلح واقع شده ایم و یا هم تلاش های ما را منشا گرفته از ارزشهای غربی تعبیر کرده اید. و یا هم خواسته اید بنام اینکه گویا زنان شهرنشین از زنان که در روستاهای افغانستان زندگی می نمایند، نمایندگی کرده نمیتوانند. شما به هر گونه که خواسته اید، کوشش نموده اید که کار و زحمات ما را به نوع از انواع تحت سوال قرار دهید. در این نامه، ما نمایانگر تنوع کامل افغانستان از جمله نمایندگی های فرقه ای و قومی هستیم و این را جای افتخار می دانیم که در این سرزمین فرقه ها، قومها، و اقلیت های مذهبی با هم یکجا زندگی می کنند.

قابل ذکر است حقوقی که ما از آنها حمایت می کنیم و بر آنها تاکید داریم، حقوق اساسی بشر است که در دین مقدس اسلام و سایر ادیان مروج در کشور به صراحت آمده و از آن حمایت جدی صورت گرفته است. ما به عنوان نیمی از جمعیت افغانستان، زندگی خود و خانواده های خود را در خطر قرار داده ایم تا به هموطنان خود خدمت کنیم و در آبادی کشور خود سهیم باشیم. این وظیفه هر تبع افغانستان بدون در نظر داشت جنسیت یا قومیت است که در بهبود زندگی افراد و زندگی خانواده ها و هموطنان خود مشارکت مساویانه داشته باشد.هر گاهی که ما از این چنین موضوعات یاد نموده ایم، شما آنرا تبلیغات غربی دانسته اید. توقع و درخواست احترام به عزت و حمایت از حقوق برابر انسانی که اسلام از آن نیز یادآوری و حمایت نموده، به هیچ وجه پدیده غربی نیست. كاربرد مهارت های کاری برای آینده کشور در جهت پیشرفت و ترقی به عنوان پدیده هیچ ربطی به ارزشهای غربی ندارد. در دو دهه گذشته ما به عنوان دانشمندان، پزشکان، افراد تخنیکی، کارآفرینان ، حقوقدانان، علمای دینی، مهندسین، وکلا، معلمان، اساتید دانشگاه، فعالان حقوق بشر، مقامات امنیتی، اعضای سکتور خصوصی، روزنامه نگاران وهنرمندان برای بازسازی کشور ویران شده خود در سراسر كشور نقش اساسی داشته ایم.

این برای ما و نسل جدید قابل قبول نخواهد تا نقش و سهم ما در بازسازی کشور محدود گردد. بیش از هر زمان دیگر، ظرفیت و توانایی ما در امور سیاسی، اجتماعی، امنیتی، و اقتصادی به اثبات رسیده. ما اجازه نخواهیم داد که توانایی، استعداد، حقوق و عزت دختران و پسران ما یک بار دیگر قربانی منافع سیاسی و وضیعت سیاسی شود.

همانطور که بارها پیشنهاد کرده ایم، ما آماده مذاکره با رهبران شما برای بحث و گفتگو در مورد نیازها و چالش های مردم و کشور خود هستیم. ما چنین نشست ها را با اعضای دولت افغانستان انجام داده ایم و معتقدیم که بحث و گفتگو با سایر جوانب درگ یر به همان اندازه مهم است.

ختم جنگ خواست هر افغان بشمول فرزندان شما که در خارج از افغانستان زندگی میکنند و در کشور بیگانه بزرگ می شوند، است. باورمندیم که فرزندان شما نیز میخواهند در آبادی کشور سهم فعال و مساویانه داشته باشند. این آرزوی هر افغان، زن و مرد، است که با اطمینان خاطر و آرامش کامل در کشور خود زندگی نموده و منحیث اتباع مسوول یک کشور پیشرفته و باوقار در سطح منطقه و جهان به حساب روند.

برای صلح و عدالت دایمی در افغانستان،

زنان افغان

 

همه می‌توانند نوشته‌هایی که استوار بر واقعیت‌ها است را به طلوع‌نیوز بفرستند تا در بخش "دیدگاه شما" به نشر برسد.

دیدگاه‌ها در این مقاله از سوی طلوع‌نیوز تأیید یا شریک ساخته نمی‌شوند. نویسنده‌گان مقاله‌ها برای درست بودن معلومات در مقاله شان مسوول استند و اگر معلومات شان نادرست بود، تصحیصی در آن نوشته اضافه خواهد شد.

نامه سرگشاده زنان افغان عنوانی گروه طالبان

ما زنان در جریان چهار دهه جنگ متقبل درگیری ها و نا امنی های زشتی بوده ایم و بیشتر از هرکسی دیگر اهمیت و ضرورت صلح را میدانیم و خواهان پایان این جنگ هستیم.

Thumbnail

 ٢٢/۵/١٣٩٩

ما زنان به مثابه نصف نفوس افغانستان از دو سال گذشته بدین سو، روند مذاكرات را با جدیت تعقیت کرده و همانند میلیون ها هموطن خود آرزو داریم كه این روند، چندین دهه جنگ را در افغانستان عزیز ما به پایان برساند. ما زنان در جریان چهار دهه جنگ متقبل درگیری ها و نا امنی های زشتی بوده ایم و بیشتر از هرکسی دیگر اهمیت و ضرورت صلح را میدانیم و خواهان پایان این جنگ هستیم. ما به عنوان همسر، مادر، دختران و خواهران افغان این سرزمین، وحشت و پس آمد جنگ را تجربه و تحمل کرده ایم و در معرض خشونت جنگ قرار داشتیم و داریم. ما كه شاهد رنجهای بی پایان خانواده ها و مردم خود هستیم، بیش از هر کس دیگری به دنبال پایان دادن این خشونت و جنگ بی مفهوم هستیم. با این حال، ما مانند اکثریت زنان و مردان افغان، نگران هستیم که اگر دستاوردهای اساسی دو دهه گذشته را حفظ نکنیم، قیمت صلح خیلي سنگین تمام خواهد شد.

تمایل شما برای ورود به مذاکرات صلح امید بخش است، اما در عین حال، بیانات و اظهارات شما کاملا در تضاد با رفتارهای شما در مناطق مختلف کشور بوده که همواره مردم بی گناه متضرر و قربانی گردیده اند. اما از بعضی اعضای رهبری شما شنیده ایم که در طرز دید شما تحول بمیان آمده و به این واقف شده اید که افغانستان امروز در مقایسه با افغانستان که شما بر آن حکومت کردید، خیلی انکشاف نموده است. شما در بیانیه هایتان ذکر کرده اید که به حقوق زن احترام می گذارید و به دختران و زنان اجازه تعلیم و کار را می دهید اما همواره با آن اضافه کرده اید که این حقوق فقط در چوکات شریعت اسلامی و دستورهای افغانی صورت خواهد گرفت. در عین وقت، از تشریح شریعت اسلامی و دستورهای افغانی خودداری کرده اید. این تضاد در گفتار و عمل شما باعث تشویش همه و به خصوص زنان و دختران افغان شده است. تضاد در گ فتار و عمل شما به اثبات میرساند که در باور های شما در مورد حقوق زنان تغییری بوجود نیامده.

با آنکه شما از شریعت اسلامی و دستور افغانی بارها یادآوری نموده اید، شما احتمالا آگاهی دارید که تفسیر شما یکی از چندین تفسیرهای موجود در دنیای اسلام است. شما باز هم شاید از این خبر هستید که تفسیر شما در اکثر ممالک اسلامی قابل قبول نخواهد بود. پافشاری شما به حقوق بر مبنای شریعت و مطابق عرف و رسوم کشور ضرورت به وضاحت دارد چونکه با تاسف مواردی فراوان از عرف و عنعنات افغانی وجود دارد که با ارزش های اسلامی در مغایرت است. برخی از این موارد منع و محدود کردن آموزش دختران، محدود نمودن و یا کاملا منع نمودن آزادی اقتصادی زنان، محروم نمودن زنان از حق میراث، برخورد با زنان و دختران به عنوان یک جنس یا متاع، حل منازعات با به بد دادن دختران و زنان، و ممانعت و محدود نمودن شغل زنان و مشارکت آنها در زندگی سیاسی و اجتماعی میباشند.

نظرات شما در بخش تعلیم و تربیه نیز نگران کننده است زیرا در افغانستان سطح تعلیم و سواد در مجموع خیلی پایین است اما سطح تعلیم زنان نسبت به مردان پایین تر است. با تاسف، سطح تعلیم دختران و زنان در مناطق تحت نفوذ شما حتی پایین تر از تمام مناطق افغانستان است. علاوه بر سطح تعلیم خیلی پایین دختران، هنوز هم ٨٠ فیصد دختران در افغانستان در سن پایین وادار به ازدواج میشوند. در حالیکه در اکثریت کشورهای اسلامی، زنان به عنوان رهبران و سیاستمداران موفق در پیشرفت كشور خود سهم میگیرند و روی پالیسی ها و سیاست هایی کار می کنند تا زندگی هموطنان خود را بهبود بخشند، در افغانستان ما هنوز مبارزه میكنیم تا منحیث انسان هاي توانا و برابر شناخته شده و مورد احترام قرار گیریم. زنان مسلمان در جهان اسلام به ویژه در تونس ، مراکش ، مالیزیا، اندونیزیا، سنگاپور، اردن، ترکیه، بنگلادیش، سینیگال، حتی پاکستان و بسیاری کشورهای دیگر آزادی گشت و گذار، دسترسی به آموزش، کار و خدمات عامه دارند. ما زنان افغان تا هنوز برای زنده ماندن و احترام به وقار و حیثیت انسانی خود مبارزه میکنیم.

با وجود چالش ها و تهدیدهایی كه متوجه زندگی ما زنان است، ما برای آبادی کشور به سعی و تلاش خود ادامه می دهیم. افغانستان متعلق به تمام افغانها (به شمول زن و مرد) است. آبادی و توسعه آن وظیفه و مکلفیت هر فرد این سرزمین است. اما دریغا هر گاهی که ما صدا بلند کرده ایم و از ارزش های انسانی و اسلامی حرف زده ایم، یا اینکه با عکس العمل خشن شما و سایر گروه های مسلح واقع شده ایم و یا هم تلاش های ما را منشا گرفته از ارزشهای غربی تعبیر کرده اید. و یا هم خواسته اید بنام اینکه گویا زنان شهرنشین از زنان که در روستاهای افغانستان زندگی می نمایند، نمایندگی کرده نمیتوانند. شما به هر گونه که خواسته اید، کوشش نموده اید که کار و زحمات ما را به نوع از انواع تحت سوال قرار دهید. در این نامه، ما نمایانگر تنوع کامل افغانستان از جمله نمایندگی های فرقه ای و قومی هستیم و این را جای افتخار می دانیم که در این سرزمین فرقه ها، قومها، و اقلیت های مذهبی با هم یکجا زندگی می کنند.

قابل ذکر است حقوقی که ما از آنها حمایت می کنیم و بر آنها تاکید داریم، حقوق اساسی بشر است که در دین مقدس اسلام و سایر ادیان مروج در کشور به صراحت آمده و از آن حمایت جدی صورت گرفته است. ما به عنوان نیمی از جمعیت افغانستان، زندگی خود و خانواده های خود را در خطر قرار داده ایم تا به هموطنان خود خدمت کنیم و در آبادی کشور خود سهیم باشیم. این وظیفه هر تبع افغانستان بدون در نظر داشت جنسیت یا قومیت است که در بهبود زندگی افراد و زندگی خانواده ها و هموطنان خود مشارکت مساویانه داشته باشد.هر گاهی که ما از این چنین موضوعات یاد نموده ایم، شما آنرا تبلیغات غربی دانسته اید. توقع و درخواست احترام به عزت و حمایت از حقوق برابر انسانی که اسلام از آن نیز یادآوری و حمایت نموده، به هیچ وجه پدیده غربی نیست. كاربرد مهارت های کاری برای آینده کشور در جهت پیشرفت و ترقی به عنوان پدیده هیچ ربطی به ارزشهای غربی ندارد. در دو دهه گذشته ما به عنوان دانشمندان، پزشکان، افراد تخنیکی، کارآفرینان ، حقوقدانان، علمای دینی، مهندسین، وکلا، معلمان، اساتید دانشگاه، فعالان حقوق بشر، مقامات امنیتی، اعضای سکتور خصوصی، روزنامه نگاران وهنرمندان برای بازسازی کشور ویران شده خود در سراسر كشور نقش اساسی داشته ایم.

این برای ما و نسل جدید قابل قبول نخواهد تا نقش و سهم ما در بازسازی کشور محدود گردد. بیش از هر زمان دیگر، ظرفیت و توانایی ما در امور سیاسی، اجتماعی، امنیتی، و اقتصادی به اثبات رسیده. ما اجازه نخواهیم داد که توانایی، استعداد، حقوق و عزت دختران و پسران ما یک بار دیگر قربانی منافع سیاسی و وضیعت سیاسی شود.

همانطور که بارها پیشنهاد کرده ایم، ما آماده مذاکره با رهبران شما برای بحث و گفتگو در مورد نیازها و چالش های مردم و کشور خود هستیم. ما چنین نشست ها را با اعضای دولت افغانستان انجام داده ایم و معتقدیم که بحث و گفتگو با سایر جوانب درگ یر به همان اندازه مهم است.

ختم جنگ خواست هر افغان بشمول فرزندان شما که در خارج از افغانستان زندگی میکنند و در کشور بیگانه بزرگ می شوند، است. باورمندیم که فرزندان شما نیز میخواهند در آبادی کشور سهم فعال و مساویانه داشته باشند. این آرزوی هر افغان، زن و مرد، است که با اطمینان خاطر و آرامش کامل در کشور خود زندگی نموده و منحیث اتباع مسوول یک کشور پیشرفته و باوقار در سطح منطقه و جهان به حساب روند.

برای صلح و عدالت دایمی در افغانستان،

زنان افغان

 

همه می‌توانند نوشته‌هایی که استوار بر واقعیت‌ها است را به طلوع‌نیوز بفرستند تا در بخش "دیدگاه شما" به نشر برسد.

دیدگاه‌ها در این مقاله از سوی طلوع‌نیوز تأیید یا شریک ساخته نمی‌شوند. نویسنده‌گان مقاله‌ها برای درست بودن معلومات در مقاله شان مسوول استند و اگر معلومات شان نادرست بود، تصحیصی در آن نوشته اضافه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید