تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش دانشمندان برای جلوگیریی از انقراض کیله

دانشمندان، تلاش دارند برای نجات «کیله» از یک بیماری استوایی که فرآورده‌های زراعتی را در سراسر جهان تهدید می‌کند، چاره‌یی پیدا کنند.

بربنیاد گزارش‌ها، این بیماری که از پاناما نشأت گرفته است، گونه‌یی از بیماری قارچی است که خاک را آماج قرار می‌دهد و اکنون در حال گسترش در افریقا، آسیا و خاورمیانه است.

دانشمندان نگران استند که اگر این بیماری، به جنوب امریکا – بزرگترین تأمین کنندۀ کیلۀ تجاری «کاوندیش» - نیز برسد، باید دست از خوردن میوۀ خوش مزۀ کیله شست.

اما، امیدواری‌ها این استند که نوعی از کیلۀ وحشی که در جنگل های ماداگاسکار، وجود دارند بتوانند خود را از این بیماری نجات دهند.

کیلۀ ماداگاسکار که دانه‌های بزرگ در وسط خود دارد، در برابر بیماری‌های گیاهی مصون است.

اما مشکل این است که تنها پنج درخت این نوع کیله در ماداگاسکار وجود دارد.

کیلۀ ماداگاسکار بر عکس نوع کاوندیش، دانه دار و بدمزه است، اما از مخلوط این دو یک خوراک قابل استفاده و با دوام بدست می‌آید.

این بیماری قارچی، از سال ۱۹۵۰ در پاناما شیوع یافت که به ریشه‌های گیاۀ کیله آسیب می زند.

تلاش دانشمندان برای جلوگیریی از انقراض کیله

بربنیاد گزارش‌ها نوعی از بیماری که به نام «بیماری قارچی» یاد می‌شود در افریقا، آسیا و خاورمیانه گسترش یافته است و احتمال دارد این بیماری که «کیله» را با انقراض روبرو می‌کند در جنوب امریکا نیز سرایت کند.

Thumbnail

دانشمندان، تلاش دارند برای نجات «کیله» از یک بیماری استوایی که فرآورده‌های زراعتی را در سراسر جهان تهدید می‌کند، چاره‌یی پیدا کنند.

بربنیاد گزارش‌ها، این بیماری که از پاناما نشأت گرفته است، گونه‌یی از بیماری قارچی است که خاک را آماج قرار می‌دهد و اکنون در حال گسترش در افریقا، آسیا و خاورمیانه است.

دانشمندان نگران استند که اگر این بیماری، به جنوب امریکا – بزرگترین تأمین کنندۀ کیلۀ تجاری «کاوندیش» - نیز برسد، باید دست از خوردن میوۀ خوش مزۀ کیله شست.

اما، امیدواری‌ها این استند که نوعی از کیلۀ وحشی که در جنگل های ماداگاسکار، وجود دارند بتوانند خود را از این بیماری نجات دهند.

کیلۀ ماداگاسکار که دانه‌های بزرگ در وسط خود دارد، در برابر بیماری‌های گیاهی مصون است.

اما مشکل این است که تنها پنج درخت این نوع کیله در ماداگاسکار وجود دارد.

کیلۀ ماداگاسکار بر عکس نوع کاوندیش، دانه دار و بدمزه است، اما از مخلوط این دو یک خوراک قابل استفاده و با دوام بدست می‌آید.

این بیماری قارچی، از سال ۱۹۵۰ در پاناما شیوع یافت که به ریشه‌های گیاۀ کیله آسیب می زند.

هم‌رسانی کنید