تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پرتاپ ماهوارۀ سازمان فضایی اروپا به تأخیر افتاد

پرتاپ ماهوارۀ سازمان فضایی اروپا بدلیل اختلال نرم‌افزاری به تأخیر افتاد. این تأخیر یک ساعت و ۲۵ دقیقه پیش از انجام عملیات صورت گرفته‌است.

این ماهواره قرار بود برای بررسی و دریافت معلومات دربارۀ سیاره‌های کشف شده در خارج از منظومۀ شمسی به این مأموریت فرستاده شود.

این ماهواره قرار بود یک روز پیش به فضا پرتاپ شود.

مسؤولان سازمان فضایی اروپا، می‌گویند که تأخیر در پرتاپ این ماهواره امکان دارد برای یک روز باشد.

به گفتۀ این مسؤولان، این ماهواره می‌تواند تغییراتی نامریی را که در سیاره‌ها بوجود آمده‌اند، رصد کند.

پرتاپ ماهوارۀ سازمان فضایی اروپا به تأخیر افتاد

این ماهواره قرار بود یک روز پیش به فضا پرتاپ شود.

Thumbnail

پرتاپ ماهوارۀ سازمان فضایی اروپا بدلیل اختلال نرم‌افزاری به تأخیر افتاد. این تأخیر یک ساعت و ۲۵ دقیقه پیش از انجام عملیات صورت گرفته‌است.

این ماهواره قرار بود برای بررسی و دریافت معلومات دربارۀ سیاره‌های کشف شده در خارج از منظومۀ شمسی به این مأموریت فرستاده شود.

این ماهواره قرار بود یک روز پیش به فضا پرتاپ شود.

مسؤولان سازمان فضایی اروپا، می‌گویند که تأخیر در پرتاپ این ماهواره امکان دارد برای یک روز باشد.

به گفتۀ این مسؤولان، این ماهواره می‌تواند تغییراتی نامریی را که در سیاره‌ها بوجود آمده‌اند، رصد کند.

هم‌رسانی کنید