Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد دو چرخه سواران از کم‌بود امکانات ورزشی

شماری از دوچرخه‌سواران در پایتخت با انتقاد از کم‌بود امکانات ورزشی می‌گویند که از چندی بدینسو با امکانات شخصی برنامه‌های رقابتی و تمرینی شان را پی‌گیری می‌کنند.

آنان می‌افزایند که اگرمورد پشتیبانی قرار نگیرند این رشته را ترک خواهند کرد.

شاه حسین، عضوتیم دوچرخه سواری، گفت: «یک موضوع است که بیش‌تر از بچه‌ها با امکانات شخصی تمرین می‌کنند دولت از ما حمایت نمی‌کند اگر به همین قسم پیش برود شاید تیم ما از بین برود.»

محمد باقر، عضو تیم دوچرخه سواری، گفت: «ما هر روز از هزینه خود تمرین می‌کنیم به دلیل این‌که سطح ورزش خود را بلند ببریم تا در کشورهای خارج برویم و نتیجه بگیریم.»

دوچرخه‌سوران خواهان پشتیبانی امارت اسلامی و سازمانی جهانی از این رشته استند.

شماری از ورزشکاران دوچرخه‌سوار به ویژه پیشکسوتان برگزاری این کمپ تمرینی را برای بلند بردن مقاومت وجود شان، توسعه و حضور شان در پیکارهای ملی قناعت بخش می‌دادند.

حلیم صحتمند، پیشکسوت دوچرخه سواری، گفت: «سن من از هشتاد بلند است ورزش بسیار مفید است به پیر و جوان باید همه ورزش کنند.»

فرهاد حیدری، عضو تیم ملی دوچرخه سواری، گفت: «کوشش می‌کنیم پس از ماه حمل فدراسیون یک جان بگیرد بهتر پیش برود و مسابقات که پیش رو به تیم ملی داریم به خوبی سپری شود.»

قرار است این دوچرخه‌سوران به زودی در رقابت‌های تیم ملی این رشته که به سطح کشور برگزار می‌شود اشتراک کنند.

پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، برخی از ورزشکاران این رشته به شمول رییس آن و بانوان، به بیرون از افغانستان پناهنده شده‌اند.

انتقاد دو چرخه سواران از کم‌بود امکانات ورزشی

دوچرخه‌سوران خواهان پشتیبانی امارت اسلامی و سازمانی جهانی از این رشته استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دوچرخه‌سواران در پایتخت با انتقاد از کم‌بود امکانات ورزشی می‌گویند که از چندی بدینسو با امکانات شخصی برنامه‌های رقابتی و تمرینی شان را پی‌گیری می‌کنند.

آنان می‌افزایند که اگرمورد پشتیبانی قرار نگیرند این رشته را ترک خواهند کرد.

شاه حسین، عضوتیم دوچرخه سواری، گفت: «یک موضوع است که بیش‌تر از بچه‌ها با امکانات شخصی تمرین می‌کنند دولت از ما حمایت نمی‌کند اگر به همین قسم پیش برود شاید تیم ما از بین برود.»

محمد باقر، عضو تیم دوچرخه سواری، گفت: «ما هر روز از هزینه خود تمرین می‌کنیم به دلیل این‌که سطح ورزش خود را بلند ببریم تا در کشورهای خارج برویم و نتیجه بگیریم.»

دوچرخه‌سوران خواهان پشتیبانی امارت اسلامی و سازمانی جهانی از این رشته استند.

شماری از ورزشکاران دوچرخه‌سوار به ویژه پیشکسوتان برگزاری این کمپ تمرینی را برای بلند بردن مقاومت وجود شان، توسعه و حضور شان در پیکارهای ملی قناعت بخش می‌دادند.

حلیم صحتمند، پیشکسوت دوچرخه سواری، گفت: «سن من از هشتاد بلند است ورزش بسیار مفید است به پیر و جوان باید همه ورزش کنند.»

فرهاد حیدری، عضو تیم ملی دوچرخه سواری، گفت: «کوشش می‌کنیم پس از ماه حمل فدراسیون یک جان بگیرد بهتر پیش برود و مسابقات که پیش رو به تیم ملی داریم به خوبی سپری شود.»

قرار است این دوچرخه‌سوران به زودی در رقابت‌های تیم ملی این رشته که به سطح کشور برگزار می‌شود اشتراک کنند.

پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، برخی از ورزشکاران این رشته به شمول رییس آن و بانوان، به بیرون از افغانستان پناهنده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره