Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تودی: حمله بر خبرنگاران در سال ۲۰۲۰

گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را یکی از پنج کشور مرگ بار برای خبرنگاران در سال دوهزار و بیست شناسایی کرد.

بربنیاد جزیات آمده در این گزارش در سال دوهزارو بیست در جهان پنجاه خبرنگار و کارمند رسانه یی برحال هدفمندانه به قتل رسانیده شدند که شش رویداد ازین قتل هندمندانه در افغانستان ثبت شدند.

در این برنامه، گرداننده فوادالله اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.
 

لطیف محمود، رییس مرکز رسانه ها
جواد داوری، خبرنگار آزاد
شېرشاه همدرد، خبرنگار
احمد لودین، خبرنگار

 

تودی خبری

تودی: حمله بر خبرنگاران در سال ۲۰۲۰

گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را یکی از پنج کشور مرگ بار برای خبرنگاران در سال دوهزار و بیست شناسایی کرد.

بربنیاد جزیات آمده در این گزارش در سال دوهزارو بیست در جهان پنجاه خبرنگار و کارمند رسانه یی برحال هدفمندانه به قتل رسانیده شدند که شش رویداد ازین قتل هندمندانه در افغانستان ثبت شدند.

در این برنامه، گرداننده فوادالله اکبرزی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.
 

لطیف محمود، رییس مرکز رسانه ها
جواد داوری، خبرنگار آزاد
شېرشاه همدرد، خبرنگار
احمد لودین، خبرنگار

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews