Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق رهبران حکومت بر عملی سازی توافق نامه سیاسی

همزمان با تنش های اخیر میان رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله، سرانجام این دو رهبر حکومت وحدت ملی شام روز گذشته برای دومین بار در ارگ ریاست جمهور دیدار نموده روی مسایل موجود کشوری و اختلاف نظر های شان روی مسایل ملی بحث و تبادل نظر نمودند.

ریاست اجرائیه می گوید که در این دیدار، رئیس جمهورغنی دیدگاهش را در باره خواست های رئیس اجرائیه با او در میان گذاشته است و قرار است عبدالله عبدالله به زودی در باره دیدگاه های رئیس جمهور، با متحدان سیاسی اش رای زنی کند.

سرانجام پس از یک هفته انتظار، رهبران حکومت وحدت ملی شام پنج شنبه برای دومین بار در باره حل اختلاف های سیاسی در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفت و گو کردند.

امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجرائیه گفته است:" رئیس جمهور در این دیدار بر عملی ساختن توافق نامه سیاسی و ایجاد اصلاحات انتخاباتی و ادامه کار مشترک در حکومت وحدت ملی تأکید کرد، نشست آینده فرصتی خواهد بود برای نتیجه گیری در باره اختلاف ها".

هنوز روشن نیست که چه زمانی این اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی حل خواهند شد، اما اینجا شماری از فعالان جامعه مدنی از پیامد های ادامه این اختلاف هشدارمی دهند.

سید ناصر موسوی فعال جامعه مدنی گفته است:" رهبران حکومت نباید دیگر همه چیز را قربانی اختلاف های شان بسازند، این اختلاف ها بر وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی اثر بدی گذاشته است".

اما پایان دادن به اختلاف های سیاسی در آستانه برگذاری نشست بروکسل و جلب ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان، یک نیازجدی دانسته می شود.

نوراحمد بشر آگاه امورسیاسی گفته است:" مردم بیشتر از این تحمل این وضعیت را ندارند و نباید دیگر حوصله مندی مردم رابه آزمایش بگیرند".

رئیس اجرائیه در دور نخست این گفت و گوها با رئیس جمهور، یک فهرستی از پیشنهادهایش را ارایه کرد، انتظار می رود که در دور سوم این گفت و گوها، دو رهبر در باره اختلاف های سیاسی به نتیجه برسند، هرچند این کار در آستانه رسیدن به دوساله گی حکومت وحدت ملی، یک آزمون جدی برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دانسته می شود.

توافق رهبران حکومت بر عملی سازی توافق نامه سیاسی

همزمان با تنش های اخیر میان رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله، سرانجام این دو رهب

Thumbnail

همزمان با تنش های اخیر میان رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه عبدالله عبدالله، سرانجام این دو رهبر حکومت وحدت ملی شام روز گذشته برای دومین بار در ارگ ریاست جمهور دیدار نموده روی مسایل موجود کشوری و اختلاف نظر های شان روی مسایل ملی بحث و تبادل نظر نمودند.

ریاست اجرائیه می گوید که در این دیدار، رئیس جمهورغنی دیدگاهش را در باره خواست های رئیس اجرائیه با او در میان گذاشته است و قرار است عبدالله عبدالله به زودی در باره دیدگاه های رئیس جمهور، با متحدان سیاسی اش رای زنی کند.

سرانجام پس از یک هفته انتظار، رهبران حکومت وحدت ملی شام پنج شنبه برای دومین بار در باره حل اختلاف های سیاسی در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفت و گو کردند.

امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجرائیه گفته است:" رئیس جمهور در این دیدار بر عملی ساختن توافق نامه سیاسی و ایجاد اصلاحات انتخاباتی و ادامه کار مشترک در حکومت وحدت ملی تأکید کرد، نشست آینده فرصتی خواهد بود برای نتیجه گیری در باره اختلاف ها".

هنوز روشن نیست که چه زمانی این اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی حل خواهند شد، اما اینجا شماری از فعالان جامعه مدنی از پیامد های ادامه این اختلاف هشدارمی دهند.

سید ناصر موسوی فعال جامعه مدنی گفته است:" رهبران حکومت نباید دیگر همه چیز را قربانی اختلاف های شان بسازند، این اختلاف ها بر وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی اثر بدی گذاشته است".

اما پایان دادن به اختلاف های سیاسی در آستانه برگذاری نشست بروکسل و جلب ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان، یک نیازجدی دانسته می شود.

نوراحمد بشر آگاه امورسیاسی گفته است:" مردم بیشتر از این تحمل این وضعیت را ندارند و نباید دیگر حوصله مندی مردم رابه آزمایش بگیرند".

رئیس اجرائیه در دور نخست این گفت و گوها با رئیس جمهور، یک فهرستی از پیشنهادهایش را ارایه کرد، انتظار می رود که در دور سوم این گفت و گوها، دو رهبر در باره اختلاف های سیاسی به نتیجه برسند، هرچند این کار در آستانه رسیدن به دوساله گی حکومت وحدت ملی، یک آزمون جدی برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دانسته می شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره