Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی و عبدالله دربارۀ اصلاح نظام انتخابات به توافق رسیدند

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه روز دوشنبه گفت که با توافق رییس‌جمهورغنی، کار آوردن اصلاحات در نظام انتخابات آغاز می‌شود. عبدالله عبدالله، آوردن اصلاحات را در نظام انتخابات، یکی از کارهای بسیار مهم گفت و تأکید کرد که پس‌از این کارهای عملی در زمینۀ آوردن اصلاحات در نظام انتخابات آغاز خواهند شد.

آقای عبدالله گفت: «در چند روز اخیر ما دربارۀ اصلاحات انتخاباتی گفت‌وگوهایی داشتیم و به نتیجه رسیدیم. انشاءالله به‌زودی کارهای عملی اصلاحات آغاز می‌شوند.»

در حالی که رییس‌جمهور ۱۰ روز پیش به وزارت عدالیه هدایت داده بود که فرمان توشیح‌شده را برای تعدیل قانون انتخابات هرچه زودتر در جریدۀ رسمی نشر کند، اما سخنگوی وزارت عدلیه می‌گوید که این فرمان تا کنون به این وزارت نرسیده‌است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، می‌گوید: «فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور توشیح شده‌است؛ این فرمان هنوز به وزارت عدلیه نرسیده‌است؛ هر زمانی که به ما برسد به‌زودی در جریدۀ رسمی نشر می‌شود و نافذ خواهد شد.»

دو روز پیش محمدسرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور در صفحۀ فیس‌بوک‌اش نوشته بود که حکومت به کمیسیون انتخابات وظیفه سپرده‌است که با درنظرداشت معیارهای تناسب جمعیت و تأمین نماینده‌گی عمومی و عادلانه، حوزه‌های انتخاباتی را تعیین کند.

در حالی‌که بر بنیاد مادۀ ۸۳ قانون اساسی این حکم باید در قانون انتخابات گنجانیده می‌شد. در بند پنجم مادۀ ۸۳ قانون اساسی آمده‌است: «حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.»

شاه‌سلطان عاکفی، رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، می‌گوید: «هنوز جزئیات درباره این‌که در قانون انتخابات دربارۀ چی گفته شده‌است، روشن نیست. من فکر می‌کنم که باید انتظار بکشیم که رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات در این‌باره چه راهکاری را پیشنهاد می‌کند.»

انتظار می‌رود که پس‌از نافذشدن این قانون، کمیتۀ گزینش کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به کارشان آغاز کنند و پس‌از معرفی کمیشنران جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات، کارهای عملی برای برگذاری انتخابات شورای ملی آغاز شوند.

غنی و عبدالله دربارۀ اصلاح نظام انتخابات به توافق رسیدند

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه روز دوشنبه گفت که با توافق رییس‌جمهورغنی، کار آوردن اصلاحات در نظام

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه روز دوشنبه گفت که با توافق رییس‌جمهورغنی، کار آوردن اصلاحات در نظام انتخابات آغاز می‌شود. عبدالله عبدالله، آوردن اصلاحات را در نظام انتخابات، یکی از کارهای بسیار مهم گفت و تأکید کرد که پس‌از این کارهای عملی در زمینۀ آوردن اصلاحات در نظام انتخابات آغاز خواهند شد.

آقای عبدالله گفت: «در چند روز اخیر ما دربارۀ اصلاحات انتخاباتی گفت‌وگوهایی داشتیم و به نتیجه رسیدیم. انشاءالله به‌زودی کارهای عملی اصلاحات آغاز می‌شوند.»

در حالی که رییس‌جمهور ۱۰ روز پیش به وزارت عدالیه هدایت داده بود که فرمان توشیح‌شده را برای تعدیل قانون انتخابات هرچه زودتر در جریدۀ رسمی نشر کند، اما سخنگوی وزارت عدلیه می‌گوید که این فرمان تا کنون به این وزارت نرسیده‌است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، می‌گوید: «فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور توشیح شده‌است؛ این فرمان هنوز به وزارت عدلیه نرسیده‌است؛ هر زمانی که به ما برسد به‌زودی در جریدۀ رسمی نشر می‌شود و نافذ خواهد شد.»

دو روز پیش محمدسرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور در صفحۀ فیس‌بوک‌اش نوشته بود که حکومت به کمیسیون انتخابات وظیفه سپرده‌است که با درنظرداشت معیارهای تناسب جمعیت و تأمین نماینده‌گی عمومی و عادلانه، حوزه‌های انتخاباتی را تعیین کند.

در حالی‌که بر بنیاد مادۀ ۸۳ قانون اساسی این حکم باید در قانون انتخابات گنجانیده می‌شد. در بند پنجم مادۀ ۸۳ قانون اساسی آمده‌است: «حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.»

شاه‌سلطان عاکفی، رییس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، می‌گوید: «هنوز جزئیات درباره این‌که در قانون انتخابات دربارۀ چی گفته شده‌است، روشن نیست. من فکر می‌کنم که باید انتظار بکشیم که رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات در این‌باره چه راهکاری را پیشنهاد می‌کند.»

انتظار می‌رود که پس‌از نافذشدن این قانون، کمیتۀ گزینش کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به کارشان آغاز کنند و پس‌از معرفی کمیشنران جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات، کارهای عملی برای برگذاری انتخابات شورای ملی آغاز شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره