Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقادها از عملی‌نشدن حکومت‌داری خوب از سوی حکومت

بسیاری‌از آگاهان سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی حکومت وحدت ملی را، از بهر نیاوردن حکومت‌داری خوب به سختی انتقاد می‌کنند. این شهروندان به این باور استند که حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته در بخش حکومت‌داری خوب هیچ کاری نکرده‌است و در نشست بروکسل نیز در این زمینه با دست‌های خالی خواهد رفت.

این شهروندان به این باور اند که حکومت در ایجاد امنیت، اشتغال، بهبود در زنده‌گی مردم و سامان‌دهی اوضاع اقتصادی کشور و مبارزه با فساد، که از انتظارات نخستین مردم‌اند، ناکام بوده‌است و دستاورد‌هایی در این بخش‌ها ندارند که در نشست بروکسل ارائه کنند.

محبوبه سراج، فعال جامعۀ مدنی، می‌گوید: «فساد تمام سیستم مملکت را به حدی خراب کرده و عقیده ما مردم را برای کار‌هایی که حکومت می‌تواند به ما انجام دهد و اعتبار ما به دولت که اعتماد نداریم. مالیه‌یی را که ما می‌پردازیم آیا این به جیب شخص می‌رود یا به خزانه دولت؟»

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت ملی، می‌گوید: «جنگ‌ها بسیار شدید شده‌است. اداره را درست نتوانستند، فساد را نابود نتوانستند و در این‌باره به بروکسل چیزی برای گفتن ندارند و می‌ماند جواب مردم افغانستان که آنان به مردم چه سخن قناعت بخش خواهند گفت که کشتی شکسته را چه‌گونه به ساحل می‌رسانند.»

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود، می‌گوید: «بعد از دو سال که کشور به بحران می‌رود حالا می‌گویند که ما به‌خاطر بروکسل این کار‌ها را انجام می‌دهیم؛ اما مطمین استم که آنان در دوسال که کار نکردند پس از این هم کاری نخواهند کرد.»

اما حکومت وحدت ملی ایجاد حکومت‌داری خوب را از مهم‌ترین تعهداتش می‌داند و می‌گوید که در این نشست خواهد توانست کمک‌های جامعۀ جهانی را به‌دست آورد.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور، می‌گوید: «در گذشته تعریف مشخص از نقش ادارات دولت وجود نداشت؛ اما حالا تمام ادارات را در قالب شورا‌های سکتوری هماهنگ کرده و برنامه‌ها به خواست مردم عمل می‌کند و روز به روز به سوی پاسخگوبودن به پیش می‌روند.»

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرائیه، می‌گوید: «ما در بخش به میان‌آوردن اصلاحات بسیار کار کرده‌ایم. دست پر داریم و دستاورد‌ها را آنجا (در نشست بروکسل) ارائه خواهیم کرد.»

نشست بروکسل تا کمتر از دو هفته آینده در بلژیک برگذار خواهد شد و حکومت افغانستان می‌کوشد که کمک‌های جامعۀ جهانی را برای افغانستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی تمدید کند.

انتقادها از عملی‌نشدن حکومت‌داری خوب از سوی حکومت

بسیاری‌از آگاهان سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی حکومت وحدت ملی را، از بهر نیاوردن حکومت‌داری خوب به سخت

Thumbnail

بسیاری‌از آگاهان سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی حکومت وحدت ملی را، از بهر نیاوردن حکومت‌داری خوب به سختی انتقاد می‌کنند. این شهروندان به این باور استند که حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته در بخش حکومت‌داری خوب هیچ کاری نکرده‌است و در نشست بروکسل نیز در این زمینه با دست‌های خالی خواهد رفت.

این شهروندان به این باور اند که حکومت در ایجاد امنیت، اشتغال، بهبود در زنده‌گی مردم و سامان‌دهی اوضاع اقتصادی کشور و مبارزه با فساد، که از انتظارات نخستین مردم‌اند، ناکام بوده‌است و دستاورد‌هایی در این بخش‌ها ندارند که در نشست بروکسل ارائه کنند.

محبوبه سراج، فعال جامعۀ مدنی، می‌گوید: «فساد تمام سیستم مملکت را به حدی خراب کرده و عقیده ما مردم را برای کار‌هایی که حکومت می‌تواند به ما انجام دهد و اعتبار ما به دولت که اعتماد نداریم. مالیه‌یی را که ما می‌پردازیم آیا این به جیب شخص می‌رود یا به خزانه دولت؟»

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت ملی، می‌گوید: «جنگ‌ها بسیار شدید شده‌است. اداره را درست نتوانستند، فساد را نابود نتوانستند و در این‌باره به بروکسل چیزی برای گفتن ندارند و می‌ماند جواب مردم افغانستان که آنان به مردم چه سخن قناعت بخش خواهند گفت که کشتی شکسته را چه‌گونه به ساحل می‌رسانند.»

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود، می‌گوید: «بعد از دو سال که کشور به بحران می‌رود حالا می‌گویند که ما به‌خاطر بروکسل این کار‌ها را انجام می‌دهیم؛ اما مطمین استم که آنان در دوسال که کار نکردند پس از این هم کاری نخواهند کرد.»

اما حکومت وحدت ملی ایجاد حکومت‌داری خوب را از مهم‌ترین تعهداتش می‌داند و می‌گوید که در این نشست خواهد توانست کمک‌های جامعۀ جهانی را به‌دست آورد.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور، می‌گوید: «در گذشته تعریف مشخص از نقش ادارات دولت وجود نداشت؛ اما حالا تمام ادارات را در قالب شورا‌های سکتوری هماهنگ کرده و برنامه‌ها به خواست مردم عمل می‌کند و روز به روز به سوی پاسخگوبودن به پیش می‌روند.»

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجرائیه، می‌گوید: «ما در بخش به میان‌آوردن اصلاحات بسیار کار کرده‌ایم. دست پر داریم و دستاورد‌ها را آنجا (در نشست بروکسل) ارائه خواهیم کرد.»

نشست بروکسل تا کمتر از دو هفته آینده در بلژیک برگذار خواهد شد و حکومت افغانستان می‌کوشد که کمک‌های جامعۀ جهانی را برای افغانستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی تمدید کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره